Психологија

Основне академске студије психологије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани психолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак у оквиру истих области студија:на основу признатих испита утврђује се да ли кандидат има услова за упис у наредну годину и место на ранг-листи у оквиру расположивих места на тој години.
Циљ: Основне академске студије психологије усмерене су на стицање знања и вештина за даље образовање и усмеравање, као и на оспособљавање за обављање помоћних психолошких послова. Циљеви основних академских студија психологије су следећи: * упознавање са савременом психологијом, њеном историјом и њеним дисциплинама; * овладавање психолошким појмовима и чињеницама, познавање законитости психичког функционисања и развоја; * упознавање са психолошким истраживачким методама, техникама прикупљања података и поступцима процене личности; * оспособљавање за групно задавање тестова и других мерних инструмената, за статистичку обраду добијених података и за организацију и презентацију налаза; * оспособљавање за разумевање психолошких појава у њиховој развојној, контекстуалној, друштвеној и личносној условљености; * развијање осетљивости за психичке појаве, индивидуалне карактеристике и узрасне особености; * оспособљавање за предавачку делатност за наставу психологије у средњој школи; * посебно упознавање са психологијом адолесценције, са основама педагогије и других дисциплина блиских психологији; * стицање вештина комуникације; * стицање академских вештина селекције, организације и презентовања садржаја саопштења.

Компетенције: Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * поштује и користи научни приступ, критичко и креативно мишљење, * разуме и примени базичне експерименталне и неексперименталне истраживачке методе укључујући дизајнирање истраживања, анализирање података и интерпретацију, * комуницира на академском нивоу у домаћем и међународном окружењу, * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * покаже познавање главних концепата, теоријских перспектива, емпиријских налаза и историјских трендова у психологији, * разуме законитости функцинисања и развоја опажања, памћења, мишљења, учења, емоција и поремећеног функционисања, * разуме и примени психолошке принципе на лична, социјална и организациона питања, * примени одговарајуће методе за решавање конкретних проблема у психолошким истраживањима, * задаје тестове и друге мерне инструменте у групи испитаника, статистички обради податке, организује и презентира налазе, * обавља предавачку делатност везану за наставу психологије у средњим школама, * примени елементарне вештине у подручјима примењене психологије, * прати новине у домаћој и страној стручној психолошкој литератури, * користи компјутерску технологију у стицању знања у појединим психолошким подручјима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историјски увод у психологију 1 4 + 0 5
Методологија психолошких истраживања 1 4 + 0 4
Физиологија нервног система 1 2 + 0 3
Психологија опажања 1 4 + 3 6
Статистика у психологији 1 1 4 + 2 6
Статистика у психологији 2 2 3 + 4 6
Мотивација и емоције 2 4 + 0 4
Когнитивна психологија 2 4 + 3 6
Биолошка психологија 2 4 + 0 4
Квалитативна истраживања 2 4 + 0 4
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 8
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 8
Изборни предмети (6 ЕСПБ)
Увод у филозофију 1 2 + 0 3
Филозофија науке 1 2 + 0 3
Увод у теорију друштва 2 2 + 2 3
Логика са општом методологијом 2 2 + 0 3
Генетика 2 3 + 0 3
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у развојну психологију 3 3 + 3 6
Психометрија 3 3 + 3 6
Психологија учења 3 4 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика 3 4 + 2 6
Развојна психологија 4 2 + 4 6
Психологија менталног здравља 4 2 + 2 4
Психологија личности 4 4 + 2 6
Психологија памћења и мишљења 4 4 + 2 6
Принципи психолошког тестирања 4 2 + 2 4
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни предмети (3 ЕСПБ)
Психологија комуникације 3 2 + 0 3
Предмет из студијског програма филозофије 3 2 + 0 3
Предмет из студијског програма социологије 3 2 + 0 3
Предмет из студијског програма педагогије 3 2 + 0 3
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа психопатологија 5 4 + 0 4
Основе психологије рада 5 3 + 2 5
Увод у психологију образовања 5 3 + 2 5
Увод у клиничку психологију 5 2 + 2 4
Социјална перцепција и интеракција 5 4 + 2 6
Основи психотерапије и саветовања 6 2 + 2 4
Социјализација 6 4 + 2 6
Психологија интелигенције 6 2 + 2 4
Управљање каријером 6 2 + 2 4
Неуропсихологија 6 4 + 0 5
Развојна психопатологија 6 2 + 2 4
Изборни предмети са психологије (6 ЕСПБ)
Студент у V семестру бира 2 предмета од 3 или један од 6 ЕСПБ из било које групе изборних предмета на основним студијама психологије
Изборни предмети (3 ЕСПБ)
Мировна психологија 6 2 + 2 3
Психологија породице 6 2 + 0 3
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Смер: Психологија образовања
Психологија учења и наставе 7 3 + 3 6
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Комуникацијске вештине 7 1 + 1 3
Морални развој 7 2 + 2 4
Афективни развој 7 2 + 2 4
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Психологија деце са посебним потребама 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 2 + 2 4
Вештине саветовања 8 1 + 2 3
Психолошке основе образовне политике 8 2 + 0 4
Пракса 8   5
Смер: Психологија образовања - изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Психологија музике 7 3 + 0 3
Тимски рад 7 2 + 0 3
Психотерапија злостављања 7 2 + 0 3
Академске вештине: усмена презентација рада 7 0 + 2 3
Други страни језик 7 2 + 0 3
Смер: Психологија образовања - изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Еколошка психологија 8 2 + 2 6
Психопатологија групних процеса 8 2 + 0 6
Академске вештине: писање рада 8 0 + 2 3
Психологија уметности 8 2 + 2 6
Мултикултурално образовање 8 2 + 0 6
Медијација 8 2 + 0 6
Психологија религије 8 2 + 0 6
Други страни језик 8 2 + 0 3
Учење одраслих 8 2 + 0 3
Смер: Психологија рада
Психологија рада и организације 7 2 + 3 5
Психологија међуљудских односа на раду 7 2 + 2 4
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 2 4
Основе клиничке процене 7 2 + 2 4
Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима 7 2 + 2 4
Психологија и менаџмент 8 2 + 2 4
Психолошко саветовање у организацији 8 2 + 3 5
Стручна пракса 7   3
Стручна пракса 8   9
Смер: Психологија рада - изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Примењена етика 7 2 + 0 3
Тимски рад 7 2 + 0 3
Академске вештине: усмена презентација рада 7 0 + 2 3
Експерименталне методе и технике 7 2 + 2 6
Други страни језик 7 2 + 0 3
Мултиваријациона статистика у психологији 7 3 + 2 6
Комуникацијске вештине 7 1 + 1 3
Психологија религије 7 2 + 0 6
Смер: Психологија рада - изборни предмет 2 (12 ЕСПБ)
Академске вештине: писање рада 8 0 + 2 3
Други страни језик 8 2 + 0 3
Еколошка психологија 8 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области рада 8 2 + 2 6
Медијација 8 2 + 0 6
Методе клиничке процене 8 2 + 2 3
Мултикултурално образовање 8 2 + 0 6
Одабране теме из статистике и психометрије 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 0 3
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 8 2 + 2 6
Психопатологија групних процеса 8 2 + 0 6
Психологија уметности 8 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 8 2 + 0 3
Студије британске културе 8 2 + 0 3
Учење одраслих 8 2 + 0 3
Смер: Клиничка психологија
Психопатологија деце и младих 1 7 2 + 2 4
Основе клиничке процене 7 2 + 2 4
Теорија и пракса психотерапије и саветовања 7 2 + 2 4
Интервенције у кризи 7 2 + 2 4
Психологија менталног здравља - специјални део 7 2 + 2 4
Методе клиничке процене 8 2 + 2 4
Вештине саветовања 8 1 + 2 3
Психопатологија деце и младих 2 8 2 + 1 3
Психологија у заједници 8 2 + 1 4
Општа психопатологија (специјални део) 8 2 + 2 4
Клиничка пракса 8   10
Смер: Клиничка психологија - изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Студент бира бар један од понуђених предмета у VII и VIII семестру
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Психотерапија злостављања 7 2 + 0 3
Психологија религије 7 2 + 0 6
Социјална психологија у клиничкој пракси 7 2 + 0 6
Основе психотерапијског рада са децом и адолесцентима 8 2 + 0 3
Психопатологија групних процеса 8 2 + 0 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 8 2 + 2 6
Смер: Клиничка психологија - изборни предмет 2 (4 ЕСПБ)
Студент мора да се определи за бар један методолошки предмет
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 7 2 + 2 4
Одабране теме из статистике и психометрије 8 2 + 2 4
Смер: Клиничка психологија - изборни предмет 3 (предмети са других одељења или других смерова) (3 ЕСПБ)
Студент бира један од понуђених предмета и похађа га и полаже у семестру у којем се овај предмет одржава на матичном одељењу
Предмет из студијског програма филозофије 7 2 + 0 3
Предмет из студијског програма социологије 7 2 + 0 3
Предмет из студијског програма етнологије 7 2 + 0 3
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 0 3
Учење одраслих 8 2 + 0 3
Смер: Истраживачки
Академске вештине: усмена презентација рада 7 0 + 2 3
Експерименталне методе и технике 7 2 + 2 6
Академске вештине: писање рада 8 0 + 2 3
Одабране теме из статистике и психометрије 8 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 8 2 + 0 3
Пракса 1 7   3
Пракса 2 8   3
Смер: Истраживачки - изборни курсеви у VII и у VIII семестру (24 ЕСПБ)
Културно-историјска психологија 7 2 + 2 6
Визуелна перцепција 7 2 + 2 6
Социо-афективни развој 7 2 + 2 6
Когнитивни развој 7 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 7 3 + 2 6
Еколошка психологија 8 2 + 2 6
Психолингвистика 8 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији 8 2 + 2 6
Психологија уметности 8 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 8 2 + 2 6
Језик и индивидуалне разлике 8 2 + 2 6
Смер: Истраживачки - изборни курс 1 са другог смера (6 ЕСПБ)
Изборни курс са других психолошких смерова или ванпсихолошки курс 7 2 + 2 6
Смер: Истраживачки - изборни курс 2 са другог смера (3 ЕСПБ)
Изборни курс са других психолошких смерова или ванпсихолошки курс 8 2 + 2 3
Додатне информације:
Избор смера на IV години
После VI семестра студент се опредењује за један од следећих смерова:
Психологија образовања, Психологија рада, Клиничка психологија и Истраживачки смер.
Уколико се за одређени смер пријави већи број студената од предвиђене квоте, биће формирана ранг-листа на основу просечне оцене у претходне три године студија.
Изборни предмети
Студент похађа и полаже:

Два изборна предмета на првој години студија (ова два предмета бирају се из групе Изборни предмет 1).

По један изборни предмет у трећем и шестом семестру (ова два предмета бирају се из групе Изборни предмет 2).

Два изборна предмета у петом семестру од 3 бода или један изборни предмет од 6 бодова. Ови предмети се бирају са листа изборних предмета на основним студијама психологије.

Уколико је групом изборних предмета понуђен предмет који је студент већ полагао у претходним годинама студија, дужан је да изабере други предмет према правилима избора унутар одређене групе изборних предмета.
Психологија образовања
На овом смеру постоје две групе изборних предмета:
- Психологија образовања - изборни предмет 1 (студент у седмом семестру бира два курса од понуђених предмета у овој групи);
- Психологија образовања - изборни предмет 2 (студент у осмом семестру бира два курса по 3 бода или један од 6).
Психологија рада
На овом смеру постоје две групе изборних предмета:
- Психологија рада - изборни предмет 1 (студент у седмом семестру бира један предмет од 6 кредита или два од 3);
- Психологија рада - изборни предмет 2 (студент у осмом семестру бира предмете чији збир кредита мора бити 12).
Клиничка психологија
На овом смеру постоје три групе изборних предмета. Студент бира изборне предмете водећи рачуна да у седмом и осмом семестру оствари укупно 60 кредита и да из сваке групе изабере бар по један предмет.
- Изборни клинички предмет 1 (студент бира бар један од понуђених у седмом и осмом семестру);
- Изборни клинички предмет 2 (студент мора да се определи за бар један методолошки предмет) и
- Изборни клинички предмет 3 - изборни предмети са других одељења или других смерова (студент бира бар један од понуђених и похађа га и полаже у семестру у ком се овај предмет одржава на матичном одељењу).
Истраживачки смер
На овом смеру студент бира по два курса, укупно 4, из групе Истраживачки смер - изборни предмети у VII и VIII семестру.
- У седмом семестру студент бира курс са другог смера на Психологији или са друге студијске групе Филозофског факултета. Укупан број поена је 6 (један предмет од 6 бодова, два предмета по 3 бода или један предмет од 3 бода и истраживање од 3 кредита).
- У осмом семестру студент бира курс са другог смера на Психологији или са друге студијске групе Филозофског факултета од 3 кредита.
↑↑↑