Психологија

Докторске академске студије психологије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - психологија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области психологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за психологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Обзиром да су докторске студије психологије намењене с једне стране оспособљавању за научно-истраживачки рад и, с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама, специфични циљеви докторских студија су следећи: - оспособљавање за научно теоријско мишљење; - оспособљавање за продубљено, свестрано и критичко разумевање постојећих психолошких знања, теорија и метода; - оспособљавање за интердисциплинарни и контекстуални прилаз проучавању психолошких и развојно-психолошких појава; - развијање истраживачке радозналости, научне отворености и осетљивости за препознавање ваннаучних примеса у психолошким теоријама; - оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема психолошке науке и разних подручја примењене психологије; - развијање креативних способности за стварање нових знања у психологији; - оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања, за примену одговарајућих научних метода и техника обраде података; - оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте, као и оспособљавање за самостално креирање и руковођење научно-истраживачким пројектима; - развијање свести о неопходности сталног праћења психолошке научне продукције и о неопходности сталног стручног усавршавања; - развијање академских и професионалних вештина неопходних за селекцију, организацију и презентовање психолошких садржаја у настави разних психолошких дисциплина, и - развијање стручних вештина за прилагођено презентовање психологије у јавности.
Оспособљавање за најсложеније видове примене психолошких знања, те за учешће у даљем проширивању тих знања путем сопствене научно-истраживачке делатности, као и за њихово преношење у образовању будућих психолога и психолошки информисаних професионалаца других подручја. Исход: Уочавање, критичко сагледавање и решавање психолошких проблема на највишем теоријском, методолошком и академском нивоу у одговарајућим психолошким дисциплинама.Назив дипломе: Доктор наука - психолошке науке. Услови уписа на студијски програм: Завршене мастер академске студије психологије (300 ЕСПБ), или званично признати еквивалент; просечна оцена 8 (осам) или више на основним и мастер академским студијама или најмање 5 радова објављених у рецензираним научним часописима; познавање једног страног (светског) језика. Кандидат који нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.Листа обавезних и изборних студијских подручја/предмета укључује 35 изборних психолошких предмета (по 10 ЕСПБ) који се изводе на Одељењу за психологију и даље предмете из области хуманистичких наука који се реализују на другим одељењима Факултета. Начин извођења студија: Студије носе 180 ЕСПБ, трају шест семестара, са 20 часова активне наставе недељно. Настава укључује: предавања, семинаре, самостални и рад у вршњачким групама, студијски истраживачки рад, менторисање и консултације.Студије укључују (а) 6 предмета (60 ЕСПБ) који се бирају у договору с ментором, сходно теми дисертације; (б) студијски истраживачки рад (50 ЕСПБ); (в) израду и одбрану докторске дисертације (70 ЕСПБ). Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су програмима предмета. Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о изборним предметима Факултета.

Компетенције: Опште компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: - самостално решава практичне и теоријске проблеме и доприноси развоју науке уопште и области психологије из које је докторат, - критички, креативно и самостално размишља, - самостално креира и руководи националним и међународним научно-истраживачким пројектима, - писмено и усмено презентује научна достигнућа на домаћим и међународним скуповима и у научним часописима, - конципира, организује и презентује психолошке садржаје у настави разних психолошких дисциплина, - покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције Савладавањем програма докторских студија психологије студент ће бити способан да: - интегрише идеје и налазе различитих перспектива у психологији, - креира нове психолошке моделе и методолошке поступке у психологији, - евалуира постојеће и креира нове стандарде у психолошкој пракси, - евалуира постојеће и креира нове наставне програме у складу са развојем психолошке науке и струке. По завршетку докторских студија психологије очекује се постизање високих научних и академских способности и вештина потребних за бављење теоријским, истраживачким и практичним радом психолога, у складу са развојем савремених психолошких дисциплина у свету. Реч је о развоју водећег кадра који доприноси развоју психолошке науке кроз научно-истраживачки и теоријски рад и који је оспособљен за наставну делатност из различитих психолошких дисциплина на високошколским установама.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа ДИ1 (бира се 2 од 20)
Психологија музикеpdf 1 5 + 0 10
Процена и психотерапија поремећаја личностиpdf 1 5 + 0 10
Одабране теме из психологије индивидуалних разликаpdf 1 5 + 0 10
Социо-емоционални развој: виши курсpdf 1 5 + 0 10
Култура и људски развојpdf 1 5 + 0 10
Визуелна пажња, меморија и мишљењеpdf 1 5 + 0 10
Језик и памћењеpdf 1 5 + 0 10
Нови приступи у разумевању психологије рада и организацијеpdf 1 5 + 0 10
Когнитивни развој (докт.)pdf 1 5 + 0 10
Развојна психологија адолесценције: виши курсpdf 1 5 + 0 10
Психологија потрошачаpdf 1 5 + 0 10
Одабране теме из психолингвистике и квантитативне лингвистикеpdf 1 5 + 0 10
Перспективе у психологији образовањаpdf 1 5 + 0 10
Учење и настава код деце под ризикомpdf 1 5 + 0 10
Перцепцијаpdf 1 5 + 0 10
Политичка психологијаpdf 1 5 + 0 10
Психологија помирења и грађења мираpdf 1 5 + 0 10
Социјална интеракцијаpdf 1 5 + 0 10
Експериментална естетикаpdf 1 5 + 0 10
Етичка питања у психолошким истраживањимаpdf 1 5 + 0 10
СИР 1,2 1   5
Израда пријаве дисертације 1   5
Изборна листа ДИ2 (бира се 2 од 16)
Савремени трендови у истраживању и процени способностиpdf 2 5 + 0 10
Когниција и рационалностpdf 2 5 + 0 10
Наука и псеудонаука у клиничкој психологијиpdf 2 5 + 0 10
Интерпретативни приступ психопатологијиpdf 2 5 + 0 10
Статистичка анализа мултиваријационих података у психологијиpdf 2 5 + 0 10
Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији - виши курсpdf 2 5 + 0 10
Неурокогниција и примењена когницијаpdf 2 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставеpdf 2 5 + 0 10
Образовање и културне разликеpdf 2 5 + 0 10
Квалитативна истраживања - виши курсpdf 2 5 + 0 10
Психолошки аспекти интеракције човек – техника на радуpdf 2 5 + 0 10
Когнитивни и бихејвиорални модели у клиничкој праксиpdf 2 5 + 0 10
Фактори ризика за развој и одржавање депресијеpdf 2 5 + 0 10
Социо-емоционални развој: виши курсpdf 2 5 + 0 10
Развојна психологија адолесценције: виши курсpdf 2 5 + 0 10
Рад и ментално здрављеpdf 2 5 + 0 10
СИР 1,2 2   5
Израда пријаве дисертације 2   5
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна листа ДИ3 (бира се 2 од 21)
Процена и психотерапија поремећаја личностиpdf 3 5 + 0 10
Одабране теме из психолингвистике и квантитативне лингвистикеpdf 3 5 + 0 10
Психологија музикеpdf 3 5 + 0 10
Учење и настава код деце под ризикомpdf 3 5 + 0 10
Здравствена психологија: виши курсpdf 3 5 + 0 10
Психоонкологија и палијативно збрињавање (психолошки аспекти)pdf 3 5 + 0 10
Одабране теме из психологије индивидуалних разликаpdf 3 5 + 0 10
Историја експерименталне психологијеpdf 3 5 + 0 10
Социо-емоционални развој: виши курсpdf 3 5 + 0 10
Развојна психологија адолесценције: виши курсpdf 3 5 + 0 10
Перцепцијаpdf 3 5 + 0 10
Експериментална естетикаpdf 3 5 + 0 10
Перспективе у психологији образовањаpdf 3 5 + 0 10
Психологија потрошачаpdf 3 5 + 0 10
Политичка психологијаpdf 3 5 + 0 10
Психологија помирења и грађења мираpdf 3 5 + 0 10
Етичка питања у психолошким истраживањимаpdf 3 5 + 0 10
Наука и псеудонаука у клиничкој психологијиpdf 3 5 + 0 10
Конструктивистички приступ фацилитацијиpdf 3 5 + 0 10
Модалитети интерпретативне психотерапијеpdf 3 5 + 0 10
Рад и ментално здрављеpdf 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4 4   20
Израда дисертације 1 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 5,6 5   10
Израда дисертације 2 5   10
Одбрана докторске дисертације 5   10
СИР 5,6 6   10
Израда дисертације 2 6   10
Одбрана докторске дисертације 6   10

 

↑↑↑