Психологија

Основне академске студије психологије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани психолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије психологије усмерене су на стицање знања и вештина за даље образовање и усмеравање, као и на оспособљавање за обављање помоћних психолошких послова. Циљеви основних академских студија психологије су следећи: - упознавање са савременом психологијом, њеном историјом и њеним дисциплинама; - овладавање психолошким појмовима и чињеницама, познавање законитости психичког функционисања и развоја; - упознавање са психолошким истраживачким методама, техникама прикупљања података и поступцима процене личности; - оспособљавање за групно задавање тестова и других мерних инструмената, за статистичку обраду добијених података и за организацију и презентацију налаза; - оспособљавање за разумевање психолошких појава у њиховој развојној, контекстуалној, друштвеној и личносној условљености; - развијање осетљивости за психичке појаве, индивидуалне карактеристике и узрасне особености; - оспособљавање за предавачку делатност за наставу психологије у средњој школи; - посебно упознавање са психологијом адолесценције, са основама педагогије и других дисциплина блиских психологији; - стицање вештина комуникације; - стицање академских вештина селекције, организације и презентовања садржаја саопштења.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем У првих шест семестара програм покрива основне области психологије, теорије, методе и технике, историју и развој психологије као науке и струке, и главне примењене области психологије, а модулираном наставом на четвртој години почиње дубље проучавање једне од четири понуђене области психологије (клиничка психологија, психологија образовања, психологија рада и истраживања у психологији). Студенти свих модула могу да изаберу и предмете који припремају за наставнике психологије у средњој школи. Модули су конципирани на основу развоја психолошке науке и струке, потреба за психолозима на тржишту рада. Програм обухвата 70 предмета, 30 обавезних и 40 изборних предмета у четири изборне групе у првих шест семестара и 30 обавезних и 81 изборних предмета у осам изборних група на модулима. У оквиру програма понуђена је укупно 121 изборних предмета у 12 група, односно 606 ЕСПБ од којих се бира 95 ЕСПБ. Из сваке групе студент бира дефинисан број ЕСПБ. Вредност праксе на модулима је 4 – 6 ЕСПБ и усклађена је са оптерећењем на вежбама. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Основне академске студије психологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Број часова активне наставе (предавања и вежбе) недељно износи 26 – 30 на прве три године и 25 – 30 часова на модулима. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, дискусије, есеји, истраживања, рад у групама, самостални рад студената, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 240 (30 у семестру). Прве три заједичке године носе 180, модули носе 60 ЕСПБ. Учешће изборних предмета је у првих шест семестара 16%, а у оквиру модула је 6 – 15 ЕСПБ. Стручна пракса је у осмом семестру и носи 4 – 6 ЕСПБ (у зависности од модула). На основним академским студијама психологије није предвиђен завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: - поштује и користи научни приступ, критичко и креативно мишљење, - разуме и примени базичне експерименталне и неексперименталне истраживачке методе укључујући дизајнирање истраживања, анализирање података и интерпретацију, - комуницира на академском нивоу у домаћем и међународном окружењу, - покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: - покаже познавање главних концепата, теоријских перспектива, емпиријских налаза и историјских трендова у психологији, - разуме законитости функцинисања и развоја опажања, памћења, мишљења, учења, емоција и поремећеног функционисања, - разуме и примени психолошке принципе на лична, социјална и организациона питања, - примени одговарајуће методе за решавање конкретних проблема у психолошким истраживањима, - задаје тестове и друге мерне инструменте у групи испитаника, статистички обради податке, организује и презентира налазе, - обавља предавачку делатност везану за наставу психологије у средњим школама, - примени елементарне вештине у подручјима примењене психологије, - прати новине у домаћој и страној стручној психолошкој литератури, - користи компјутерску технологију у стицању знања у појединим психолошким подручјима. Опис исхода учења По завршетку основних академских студија психологије очекује се да студент стекне знања и вештине потребне за обављање помоћних послова психолога и за наставак професионалног образовања у правцу оспособљавања за самостално обављање психолошких послова у различитим подручјима привреде, здравства и просвете и других делатности.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (48 ЕСПБ)
Историјски увод у психологију 1 2 + 2 5
Методологија психолошких истраживања 1 4 + 0 4
Психологија опажања 1 4 + 2 6
Статистика у психологији 1 1 4 + 2 6
Физиологија нервног система 1 2 + 0 3
Биолошка психологија 2 4 + 0 4
Когнитивна психологија 2 4 + 2 6
Мотивација и емоције 2 4 + 0 4
Статистика у психологији 2 2 3 + 4 6
Увод у квалитативна истраживања 2 2 + 2 4
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Изборни предмет 1-1 (6 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 1 2 + 2 6
Историја економске мисли 1 2 + 0 6
Увод у метафизику 1 2 + 2 6
Увод у филозофију 1 2 + 2 6
Увод у филозофију и критичко мишљење 1 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 1 2 + 2 6
Генетика 1 3 + 0 3
Савремене економске миграције 2 2 + 2 6
Увод у проблеме политике 2 2 + 2 6
Увод у теорију друштва 2 2 + 2 4
Хеленистичка филозофија 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (52 ЕСПБ)
Психологија индивидуалних разлика 3 4 + 2 6
Психологија учења 3 4 + 2 6
Психометрија 1 3 2 + 4 6
Увод у развојну психологију 3 4 + 2 6
Психологија личности 4 4 + 2 6
Психологија менталног здравља 4 2 + 2 4
Психологија памћења и мишљења 4 4 + 2 6
Психометрија 2 4 2 + 2 6
Развојна психологија 4 4 + 2 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (51 ЕСПБ)
Општа психопатологија 5 2 + 2 4
Основе психологије рада и организације 5 3 + 2 5
Социјална перцепција и интеракција 5 4 + 2 6
Увод у клиничку психологију 5 2 + 2 4
Увод у психологију образовања 5 4 + 0 5
Неуропсихологија 6 4 + 0 5
Основи психотерапије и саветовања 6 2 + 2 4
Психологија интелигенције 6 3 + 1 4
Каријера и организација 6 2 + 2 4
Развојна психопатологија 6 2 + 2 4
Социјализација 6 4 + 2 6
Изборни предмет 3-1 (9 ЕСПБ)
Андрагогија рада 5 4 + 4 7
Политика и системи образовања одраслих 5 4 + 4 7
Психологија религије 5 2 + 0 6
Увод у студије британске културе 5 2 + 0 3
Генетика 5 3 + 0 3
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 6 2 + 2 6
Мировна психологија 6 2 + 1 3
Основе педагогије са дидактиком (пс) 6 2 + 2 6
Психологија породице 6 2 + 0 3
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Модул - истраживачки
Обавезни предмети (33 ЕСПБ)
Експерименталне методе и технике 7 2 + 2 6
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Академске вештине 8 2 + 0 3
Мултиваријациона статистика у психологији 8 2 + 2 6
Пракса на истраживачком модулу 8 0 + 0 6
Психолошке школе и правци 8 2 + 2 6
Изборни предмет и - 1 (15 ЕСПБ)
Емоционални развој 7 3 + 1 4
Истраживања у развојној психологији 7 3 + 1 6
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 2 4
Неуролошке основе когнитивних и емоционалних процеса 7 2 + 2 6
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 3 6
Примењена социјална психологија 7 2 + 2 6
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психологија деце са потребом за додатном подршком 7 2 + 2 6
Психологија уметности 7 4 + 0 6
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Психотерапијски модалитети 7 4 + 0 6
Психолингвистика 7 2 + 2 6
Развојна психологија адолесценције 7 3 + 1 6
Селекција и процењивање запослених 7 2 + 3 6
Социо-емоционални развој 7 2 + 2 6
Стрес на раду 7 3 + 2 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Изборни предмет и - 2 (12 ЕСПБ)
Вештине саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 4 + 0 4
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Истраживања у психологији уметности 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Људски фактор и безбедност на раду 8 2 + 3 6
Медијација 8 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 8 2 + 2 6
Методе клиничке процене 8 2 + 2 6
Методика наставе психологије 8 2 + 2 6
Организационе промене и развој 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 3 + 1 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6
Психологија учења и наставе 8 3 + 1 6
Функционална писменост и кључне компетенције 8 2 + 4 5
Модул - клиничка психологија
Обавезни предмети (48 ЕСПБ)
Интервенције у кризи 7 3 + 1 6
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Психологија кризних стања 7 1 + 3 4
Психопатологија деце и младих 1 7 2 + 2 4
Психотерапијски модалитети 7 4 + 0 6
Вештине саветовања 8 2 + 2 4
Методе клиничке процене 8 2 + 2 6
Пракса на модулу клиничка психологија 8 0 + 0 4
Психопатологија деце и младих 2 8 2 + 2 4
Специјална психопатологија 8 2 + 2 4
Изборни предмет (12 ЕСПБ)
Емоционални развој 7 3 + 1 4
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 2 4
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Примењена социјална психологија 7 2 + 2 6
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Развојна психологија адолесценције 7 3 + 1 6
Психологија уметности 7 4 + 0 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Истраживања у психологији уметности 8 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији 8 3 + 1 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Медијација 8 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 8 2 + 2 6
Методика наставе психологије 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 3 + 1 6
Функционална писменост и кључне компетенције 8 2 + 4 5
Модул - психологија образовања
Обавезни предмети (45 ЕСПБ)
Емоционални развој 7 3 + 1 4
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 2 4
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психологија деце са потребом за додатном подршком 7 2 + 2 6
Вештине саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 4 + 0 4
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Пракса на модулу психологија образовања 8 0 + 0 6
Психологија учења и наставе 8 3 + 1 6
Изборни предмет о - 1 (9 ЕСПБ)
Андрагогија 7 2 + 0 4
Интервенције у кризи 7 3 + 1 6
Истраживања у развојној психологији 7 3 + 1 6
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Примењена социјална психологија 7 2 + 2 6
Психологија уметности 7 4 + 0 6
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Психотерапијски модалитети 7 4 + 0 6
Развојна психологија адолесценције 7 3 + 1 6
Системи и програми предшколског васпитања 7 2 + 2 5
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Изборни предмет о - 2 (6 ЕСПБ)
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Истраживања у психологији уметности 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Медијација 8 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 8 2 + 2 6
Методика наставе психологије 8 2 + 2 6
Мировна психологија 8 2 + 1 3
Мултиваријациона статистика у психологији 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 3 + 1 6
Психологија породице 8 2 + 0 3
Функционална писменост и кључне компетенције 8 2 + 4 5
Модул - психологија рада
Обавезни предмети (48 ЕСПБ)
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 3 6
Селекција и процењивање запослених 7 2 + 3 6
Стрес на раду 7 3 + 2 6
Људски фактор и безбедност на раду 8 2 + 3 6
Организационе промене и развој 8 2 + 2 6
Пракса на модулу психологија рада 8 0 + 0 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6
Изборни предмет р - 1 (6 ЕСПБ)
Експерименталне методе и технике 7 2 + 2 6
Интервенције у кризи 7 3 + 1 6
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 2 4
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Примењена истраживања у психологији рада 7 2 + 2 6
Примењена социјална психологија 7 2 + 2 6
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Психотерапијски модалитети 7 4 + 0 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Изборни предмет р - 2 (6 ЕСПБ)
Вештине саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 4 + 0 4
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Медијација 8 2 + 2 6
Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 8 2 + 2 6
Методика наставе психологије 8 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 3 + 1 6
Психологија учења и наставе 8 3 + 1 6
Психолошке школе и правци 8 2 + 2 6
Увод у етику 8 2 + 2 7
Функционална писменост и кључне компетенције 8 2 + 4 5

 

↑↑↑