Психологија

Основне академске студије психологије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани психолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основне академске студије психологије усмерене су на стицање знања и вештина за даље образовање и усмеравање, као и на оспособљавање за обављање помоћних психолошких послова. Циљеви основних академских студија психологије су следећи: * упознавање са савременом психологијом, њеном историјом и њеним дисциплинама; * овладавање психолошким појмовима и чињеницама, познавање законитости психичког функционисања и развоја; * упознавање са психолошким истраживачким методама, техникама прикупљања података и поступцима процене личности; * оспособљавање за групно задавање тестова и других мерних инструмената, за статистичку обраду добијених података и за организацију и презентацију налаза; * оспособљавање за разумевање психолошких појава у њиховој развојној, контекстуалној, друштвеној и личносној условљености; * развијање осетљивости за психичке појаве, индивидуалне карактеристике и узрасне особености; * оспособљавање за предавачку делатност за наставу психологије у средњој школи; * посебно упознавање са психологијом адолесценције, са основама педагогије и других дисциплина блиских психологији; * стицање вештина комуникације; * стицање академских вештина селекције, организације и презентовања садржаја саопштења.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: У првих шест семестара програм покрива основне области психологије, теорије, методе и технике, историју и развој психологије као науке и струке, и главне примењене области психологије, а модулираном наставом на четвртој години почиње дубље проучавање једне од четири понуђене области психологије (клиничка психологија, психологија образовања, психологија рада и истраживања у психологији). Студенти свих модула могу да изаберу и предмете који припремају за наставнике психологије у средњој школи. Модули су конципирани на основу развоја психолошке науке и струке, потреба за психолозима на тржишту рада. Програм обухвата 78 предмета, 30 обавезних и 39 предмета у девет изборних група у првих шест семестара и 31 обавезан и 65 предмета у осам изборних група на модулима. У оквиру програма понуђена су укупно 104 изборна предмета у 17 група, односно 450 ЕСПБ од којих се бира 98 ЕСПБ. Из сваке групе студент бира дефинисан број ЕСПБ. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Вредност праксе на модулима је 4 – 6 ЕСПБ и усклађена је са оптерећењем на вежбама. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије психологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Број часова активне наставе (предавања и вежбе) недељно износи 26 – 30 на прве три године и 20 – 28 часова на модулима. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, дискусије, есеји, истраживања, рад у групама, самостални рад студената, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 240 (30 у семестру). Прве три заједичке године носе 180, модули носе 60 ЕСПБ. Учешће изборних предмета је у првих шест семестара 18%, а у оквиру модула је 6 – 18 ЕСПБ. Стручна пракса је у осмом семестру и носи 4 – 6 ЕСПБ (у зависности од модула). На основним академским студијама психологије није предвиђен завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * поштује и користи научни приступ, критичко и креативно мишљење, * разуме и примени базичне експерименталне и неексперименталне истраживачке методе укључујући дизајнирање истраживања, анализирање података и интерпретацију, * комуницира на академском нивоу у домаћем и међународном окружењу, * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * покаже познавање главних концепата, теоријских перспектива, емпиријских налаза и историјских трендова у психологији, * разуме законитости функцинисања и развоја опажања, памћења, мишљења, учења, емоција и поремећеног функционисања, * разуме и примени психолошке принципе на лична, социјална и организациона питања, * примени одговарајуће методе за решавање конкретних проблема у психолошким истраживањима, * задаје тестове и друге мерне инструменте у групи испитаника, статистички обради податке, организује и презентира налазе, * обавља предавачку делатност везану за наставу психологије у средњим школама, * примени елементарне вештине у подручјима примењене психологије, * прати новине у домаћој и страној стручној психолошкој литератури, * користи компјутерску технологију у стицању знања у појединим психолошким подручјима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историјски увод у психологију 1 4 + 0 5
Методологија психолошких истраживања 1 4 + 0 4
Психологија опажања 1 4 + 2 6
Статистика у психологији 1 1 4 + 2 6
Физиологија нервног система 1 2 + 0 3
Биолошка психологија 2 4 + 0 4
Квалитативна истраживања 2 4 + 0 4
Когнитивна психологија 2 4 + 2 6
Мотивација и емоције 2 4 + 0 4
Статистика у психологији 2 2 3 + 4 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Изборни предмет 1-1 (6 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 1 1 + 1 3
Пресократска филозофија 1 2 + 2 6
Родне студије I 1 2 + 2 3
САД - држава и друштво 1 2 + 2 4
Теорије и методе истраживања друштва 1 2 + 2 3
Увод у метафизику 1 2 + 2 6
Увод у филозофију 1 2 + 2 6
Увод у филозофију и критичко мишљење 1 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 1 2 + 2 6
Генетика 2 3 + 0 3
Историја економске мисли 2 1 + 1 3
Историја џеза 2 2 + 2 4
Писање о уметности 2 2 + 0 4
Руска култура 2 2 + 0 3
Теорије моћи 2 2 + 1 3
Увод у проблеме политике 2 2 + 2 6
Увод у теорију друштва 2 2 + 2 4
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Психологија индивидуалних разлика 3 4 + 2 6
Психологија учења 3 2 + 2 5
Психометрија 3 2 + 2 6
Увод у развојну психологију 3 3 + 3 6
Принципи психолошког тестирања 4 2 + 4 4
Психологија личности 4 4 + 2 6
Психологија менталног здравља 4 2 + 2 4
Психологија памћења и мишљења 4 4 + 2 6
Развојна психологија 4 3 + 3 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни предмет 2-1 (3 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 3 1 + 1 3
Пресократска филозофија 3 2 + 2 6
Родне студије I 3 2 + 2 3
САД - држава и друштво 3 2 + 2 4
Теорије и методе истраживања друштва 3 2 + 2 3
Увод у метафизику 3 2 + 2 6
Увод у филозофију и критичко мишљење 3 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 3 2 + 2 6
Генетика 4 3 + 0 3
Историја економске мисли 4 1 + 1 3
Историја џеза 4 2 + 2 4
Писање о уметности 4 2 + 0 4
Социологија сазнања 1 4 2 + 0 3
Социологија свакодневног живота 4 1 + 1 3
Теорије моћи 4 2 + 1 3
Увод у проблеме политике 4 2 + 2 6
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 4 2 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа психопатологија 5 4 + 0 4
Основе психологије рада 5 3 + 2 5
Социјализација 5 4 + 2 6
Увод у клиничку психологију 5 4 + 0 4
Увод у психологију образовања 5 3 + 2 5
Каријера 6 3 + 0 4
Неуропсихологија 6 4 + 0 5
Основи психотерапије и саветовања 6 2 + 2 4
Психологија интелигенције 6 2 + 2 4
Развојна психопатологија 6 2 + 2 4
Социјална перцепција и интеракција 6 4 + 2 6
Изборни предмет 3-1 (9 ЕСПБ)
Meтодика наставе психологије 5 2 + 2 4
Психологија комуникације 5 2 + 0 3
Психологија религије 5 2 + 0 6
Увод у студије британске културе 5 2 + 0 3
Мировна психологија 6 2 + 1 3
Основе педагогије са дидактиком 6 2 + 2 6
Психологија породице 6 2 + 0 3
Студије британске културе 6 2 + 0 3
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Модул - истраживачки
Експерименталне методе и технике 7 4 + 0 6
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Академске вештине 1 8 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 8 4 + 0 6
Пракса на истраживачком модулу 8 0 + 0 6
Модул - истраживачки / Изборни предмет и1 (18 ЕСПБ)
Афективни развој 7 2 + 2 4
Истраживања у развојној психологији 7 3 + 1 6
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 1 3
Морални развој 7 2 + 2 4
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Основе психотерапијског рада са децом и адолесцентима 7 2 + 0 3
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 2 6
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психологија комуникације 7 2 + 0 3
Психологија учења и наставе 7 3 + 3 6
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Селекција и процењивање запослених 7 2 + 2 6
Социјална психологија у клиничкој пракси 7 2 + 0 3
Стрес на раду 7 2 + 2 6
Теорија и пракса психотерапије и саветовања 7 2 + 2 6
Модул - истраживачки / Изборни предмет и2 (12 ЕСПБ)
Вештине психолошког саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 2 + 2 4
Инжењерска психологија и ергономија 8 2 + 2 6
Интервенције у кризи 8 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Медијација 8 2 + 2 6
Методологија праћења очних покрета 8  **    6
Мултикултурално образовање 8 2 + 2 6
Методе клиничке процене 8 2 + 2 6
Организационе промене и развој 8 2 + 2 6
Праћење очних покрета – одабране теме 8  **    6
Психологија деце са посебним потребама 8 2 + 2 4
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 2 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6
Психолошке основе образовне политике 8 2 + 0 3
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 8 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 8 2 + 2 6
Модул - клиничка психологија
Општа психопатологија (специјални део) 7 2 + 2 4
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Психологија менталног здравља - специјални део 7 2 + 2 4
Психопатологија деце и младих 1 7 2 + 2 4
Теорија и пракса психотерапије и саветовања 7 2 + 2 6
Вештине психолошког саветовања 8 2 + 2 4
Интервенције у кризи 8 2 + 2 6
Методе клиничке процене 8 2 + 2 6
Психопатологија деце и младих 2 8 2 + 2 4
Пракса на модулу клиничка психологија 8 0 + 0 4
Модул - клиничка психологија / Изборни предмет (12 ЕСПБ)
Афективни развој 7 2 + 2 4
Истраживања у развојној психологији 7 3 + 1 6
Комуникацијске вештине 7 2 + 1 3
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Основе психотерапијског рада са децом и адолесцентима 7 2 + 0 3
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Социјална психологија у клиничкој пракси 7 2 + 0 3
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Медијација 8 2 + 2 6
Мултикултурално образовање 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 2 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима 8 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде 8 2 + 2 6
Модул - психологија образовања
Афективни развој 7 2 + 2 4
Когнитивно процењивање 1 7 1 + 2 3
Комуникацијске вештине 7 2 + 1 3
Морални развој 7 2 + 2 4
Психологија даровитости 7 2 + 2 4
Психологија учења и наставе 7 3 + 3 6
Вештине психолошког саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 2 + 2 4
Когнитивно процењивање 2 8 1 + 3 4
Психологија деце са посебним потребама 8 2 + 2 4
Психолошке основе образовне политике 8 2 + 0 3
Пракса на модулу психологија образовања 8 0 + 0 5
Модул - психологија образовања / Изборни предмет (12 ЕСПБ)
Ваншколска педагогија 7 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији 7 3 + 1 6
Медији и образовање 7 2 + 2 6
Образовање одраслих 7 2 + 0 3
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Педагогија слободног времена 7 2 + 2 6
Породична педагогија 7 2 + 2 6
Психологија комуникације 7 2 + 0 3
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Системи и програми предшколског васпитања 7 2 + 2 6
Социјална педагогија 7 2 + 2 6
Академске вештине 1 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Медијација 8 2 + 2 6
Мировна психологија 8 2 + 1 3
Мултикултурално образовање 8 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком 8 2 + 2 6
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 2 6
Психологија породице 8 2 + 0 3
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима* 8 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде* 8 2 + 2 6
Модул - психологија рада
Основе клиничке процене 7 2 + 2 6
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 2 6
Селекција и процењивање запослених 7 2 + 2 6
Стрес на раду 7 2 + 2 6
Инжењерска психологија и ергономија 8 2 + 2 6
Организационе промене и развој 8 2 + 2 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6
Пракса на модулу психологија рада 8 0 + 0 6
Модул - психологија рада / Изборни предмет (12 ЕСПБ)
Анализа потреба за вештинама и обукама 7 1 + 4 6
Андрагошке улоге и функција наставника 7 1 + 4 6
Експерименталне методе и технике 7 4 + 0 6
Комуникацијске вештине 7 2 + 1 3
Одабране теме из статистике и психометрије 7 2 + 2 6
Психологија учења и наставе 7 3 + 3 6
Психопатологија групних процеса 7 2 + 0 6
Академске вештине 1 8 2 + 2 6
Вештине психолошког саветовања 8 2 + 2 4
Евалуација знања и образовних исхода 8 2 + 2 4
Истраживања у социјалној психологији у области рада 8 2 + 2 6
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији 8 2 + 2 6
Медијација 8 2 + 2 6
Мултикултурално образовање 8 2 + 2 6
Образовање лидера 8 1 + 4 6
Психологија зрелог доба и старења 8 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 8 4 + 0 6
Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима* 8 2 + 2 6
Стереотипи и предрасуде* 8 2 + 2 6
Стручно образовање одраслих 8 4 + 2 8
Студије британске културе 8 2 + 0 3
Увод у етику 8 2 + 2 7

* Курсеве Социјална дилема: разумевање кооперације међу људима и Стереотипи и предрасуде држаће у својству гостујућег професора током јесењег семестра 2017. године проф. др Јоханес Келер са Универзитета у Улму.

** Курсеве ће држати у својству гостујућег професора током пролећног семестра 2018. године проф. др Кене Холмквист

↑↑↑