Психологија

Мастер академске студије психологије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер психолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије психологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије психологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за психологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. Мастер академске студије психологије намењене су развијању општих и специфичних теоријских и методолошких знања и вештина потребних за самостално обављање психолошких послова и за решавање различитих психолошких проблема применом научних принципа и метода односно спровођењем истраживања.Посебни циљеви мастер академских студија психологије су следећи:− изграђивање обухватног и кохерентног система теоријских и методолошких знања из психологије и сродних дисциплина;− упознавање са различитим психолошким теоријским приступима и теоријама, њиховим јаким и слабим странама и могућностима њихове практичне примене у различитим подручјима;− упознавање са савременим методама психологије и техникама обраде података, условима њихове примене и њиховим ограничењима;− оспособљавање за критичко преиспитивање постојећих психолошких научних знања, теорија и метода;− оспособљавање за разумевање филозофско-епистемолошких основа савремених психолошких теорија и концепција;− оспособљавање за критичко испитивање савремених практичних програма у различитим областима примењене психологије, као и за спровођење и евалуацију програма;− оспособљавање за препознавање, дефинисање и решавање практичних проблема на радним местима психолога;− оспособљавање за пружање неопходне психолошке помоћи у границама стечених стручних квалификација;− оспособљавање за конструктивну комуникацију са сарaдницима других струка у различитим радним организацијама, за подршку и сарадњу у решавању заједничких проблема;− развијање осетљивости за препознавање психолошких проблема људи на местима где психолог ради, за обзирно и конструктивно опхођење са сарадницима, клијентима и другима;− оспособљавање за анализу психолошки релевантне проблематике у срединама где психолог ради, као и за предлагање адекватних решења и- оспособљавање за решавање различитих теоријских и практичних проблема путем научно-психолошких метода односно истраживања рад.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм је организован у четири алтернативна модула: истраживачки, клинички, образовни и психологија рада. Програм обухвата основне предмете (обавезни / изборни) из области којој је модул посвећен, најмање један методолошки предмет и изборне предмете из одабране области психологије, осталих области психологије и одабране предмете који се нуде на Факултету. У оквиру сваког модула предмети, супервизована пракса, студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада интегрисани су и наслањају се на модулирану наставу на четвртој години основних студија. Академски предмети припремају и подржавају стицање истраживачких и практичних компетенција. Својим садржајем програм прати развој психолошке науке и потребе студената и струке. Сви предмети су једносеместрални. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије психологије трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова. Фонд активне наставе: недељно у првом семестру предавања и вежбе 20 – 22 часа, а у другом семестру студијски истраживачки рад и израда завршног – мастер рада 20 часова активне наставе. Часови предавања и вежби чине 50% укупног броја часова активне наставе (300 часова), од чега половина припада предавањима. Методе извођења наставе се разликују према теми, предмету, области и модулу: предавања, вежбе, семинари, дискусије, есеји, студијски истраживачки рад, тимски пројекти, самостални рад студената, менторски рад, консултације. Акценат је на активним облицима наставе. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ) и дата је у наставном плану. Укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму износи 60 (30 по семестру). У првом семестру на истраживачком модулу изборни предмети носе 30 ЕСПБ; на клиничком обавезни носе 14, изборни 10, пракса 6; на образовном модулу обавезни предмети носе 18, изборни 6, пракса 6; на психологији рада обавезни 12, изборни 12, пракса 6. У другом семестру на свим модулима 10 ЕСПБ предвиђено је за студијски истраживачки рад и 20 за завршни рад. Изборним предметима припада 40% укупног броја ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.Опште компетенције: Савладавањем програма студент постаје способан да:− анализира и критички преиспитује претпоставке и теоријске, методолошке и практичне импликације различитих теоријских система и модела;− идентификује и евалуира опште обрасце у психолошком функционисању, доживљавању и понашању;− самостално уочава и дефинише проблеме, генерише хипотезе, дизајнира и изоводи емпиријска истраживања и анализира податке користећи квантитативне и квалитативне методе;− конципира и саопштава налазе истраживања у усменој и писаној форми;− планира и спроводи психолошке обуке, програме и интервенције у различитим областима примењене психологије;− успостави конструктивну комуникацију са сарадницима и корисницима психолошких услуга;− покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке.Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент стиче способност да:− самостално обавља клиничку процену, саветовање, превенцију и истраживања (Клиничка психологија);− идентификује и истражује проблеме и предлаже решења у вези са радним процесима, кадровима, организацијом и потрошачким понашањем (Психологија рада и организације);− идентификује проблеме, предлаже решења и помаже корисницима образовног процеса (Психологија образовања);− самостално води истраживачке и аналитичке пројекте мањег обима, односно даје самосвојан стручни допринос тиму истраживача у оквиру већих истраживачких подухвата (Истраживачки модул).Опис исхода учења: По завршетку мастер академских студија психологије очекује се да студент има способности потребне за самостално и квалитетно обављање психолошке делатности у различитим подручјима привреде, здравства, просвете и других области, засновано на знању, разумевању и вештинама које се примењују на етичан начин.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Модул - истраживачки
Изборни предмети и1 (бира се 5 од 24)
Емоционална интелигенцијаpdf 1 3 + 1 6
Мултиваријациона статистика у психологији у програмском језику Рpdf 1 2 + 2 6
Психолингвистикаpdf 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курсpdf 1 2 + 2 6
Социо-емоционални развојpdf 1 2 + 2 6
Визуелна перцепцијаpdf 1 2 + 2 6
Професионална и етичка питања у психологији радаpdf 1 4 + 3 6
Етичка питања у клиничкој психологијиpdf 1 2 + 2 4
Здравствена психологијаpdf 1 2 + 2 4
Управљање променамаpdf 1 3 + 2 6
Неурофизиолошке методе у психологијиpdf 1 2 + 2 6
Психологија читањаpdf 1 2 + 2 6
Моделовање когнитивних процесаpdf 1 2 + 2 6
Когнитивни развојpdf 1 4 + 0 6
Психолошка примарна превенцијаpdf 1 2 + 2 4
Културно-историјска психологијаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у психолингвистициpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у психологији уметностиpdf 1 2 + 2 6
Клиничке неуронаукеpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији: напредни курсpdf 1 3 + 1 6
Психолошки приступи рационалностиpdf 1 2 + 2 6
Истраживања емоција и емоционалног развојаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологијиpdf 1 2 + 2 6
Психолошке основе образовне политикеpdf 1 3 + 1 6
Обавезни предмети
Пракса на истраживачком модулу - мастерpdf 1   6
СИРpdf 2   10
Завршни радpdf 2   20
Модул - клиничка психологија
Обавезни предмети
Етичка питања у клиничкој психологијиpdf 1 2 + 2 4
Здравствена психологијаpdf 1 2 + 2 4
Процена породичне динамикеpdf 1 2 + 2 3
Роршах интерпретативни методpdf 1 2 + 2 3
Изборни предмети к1 - Модалитети психотерапије са практикумом (бира се 1 од 4)
Аналитичка психологија - Јунговска анализаpdf 1 2 + 2 6
Критичка психоанализаpdf 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапијаpdf 1 2 + 2 6
Рационално-емотивна и когнитивно-бихејвиорална терапијаpdf 1 2 + 2 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу клиничка психологија - мастерpdf 1 0 + 0 6
Изборни предмети к2 (бира се 1 од 10)
Клиничка процена у раду са децом и младимаpdf 1 2 + 2 4
Емоционална интелигенцијаpdf 1 3 + 1 6
Истраживања емоција и емоционалног развојаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији: напредни курсpdf 1 3 + 1 6
Клиничке неуронаукеpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области здравстваpdf 1 2 + 2 6
Практикум из психолошке примарне превенцијеpdf 1 0 + 0 4
Социо-емоционални развојpdf 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курсpdf 1 2 + 2 6
Психолошка примарна превенцијаpdf 1 2 + 2 4
Обавезни предмети
СИРpdf 2   10
Завршни радpdf 2   20
Модул - психологија образовања
Обавезни предмети
Школска психологијаpdf 1 3 + 0 6
Развојна психологија у образовном контекстуpdf 1 3 + 3 6
Психолошке основе образовне политикеpdf 1 3 + 1 6
Изборни предмети о1 (бира се 1 од 14)
Когнитивни развојpdf 1 4 + 0 6
Модели и програми подршке развоју и образовањуpdf 1 2 + 2 6
Емоционална интелигенцијаpdf 1 3 + 1 6
Социо-емоционални развоjpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области образовањаpdf 1 2 + 2 6
Психологија читањаpdf 1 2 + 2 6
Рационално-емотивна и когнитивно-бихејвиорална терапијаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања емоција и емоционалног развојаpdf 1 2 + 2 6
Управљање променамаpdf 1 3 + 2 6
Културно-историјска психологијаpdf 1 2 + 2 6
Теоријска и емпиријска проучавања уџбеникаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у развојној психологији: напредни курсpdf 1 3 + 1 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курсpdf 1 2 + 2 6
Примењена статистика у истраживањима образовањаpdf 1 2 + 0 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу психологија образовања - мастерpdf 1   6
СИРpdf 2   10
Завршни радpdf 2   20
Модул - психологија рада и организације
Обавезни предмети
Управљање променамаpdf 1 3 + 2 6
Професионална и етичка питања у психологији радаpdf 1 4 + 3 6
Изборни предмети р1 (бира се 2 од 14)
Когнитивни развојpdf 1 4 + 0 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курсpdf 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапијаpdf 1 2 + 2 6
Рационално-емотивна и когнитивно-бихејвиорална терапијаpdf 1 2 + 2 6
Школска психологијаpdf 1 3 + 0 6
Емоционална интелигенцијаpdf 1 3 + 1 6
Културно-историјска психологијаpdf 1 2 + 2 6
Визуелна перцепцијаpdf 1 2 + 2 6
Истраживања у психологији уметностиpdf 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији у програмском језику Ppdf 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области радаpdf 1 2 + 2 6
Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организацијаpdf 1 2 + 2 6
Психолошко саветовање у организацијиpdf 1 2 + 2 6
Примењена статистика у истраживањима у психологији радаpdf 1 2 + 0 6
Обавезни предмети
Пракса на модулу психологија рада и организације - мастерpdf 1   6
СИРpdf 2   10
Завршни радpdf 2   20
↑↑↑