Психологија

Мастер академске студије психологије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер психолог
Услови уписа: завршене основне академске студије психологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије психологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за психологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије психологије намењене су развијању општих и специфичних теоријских и методолошких знања и вештина потребних за самостално обављање психолошких послова и оспособљавање за научно-истраживачки рад у области фундаменталне и примењене психологије. Посебни циљеви мастер академских студија психологије су следећи: * овладавање системом теоријских и методолошких знања психологије и сродних дисциплина; * упознавање са различитим психолошким теоријским приступима и теоријама, њиховим јаким и слабим странама и њиховом практичном применљивошћу у различитим подручјима; * оспособљавање за критичко преиспитивање постојећих психолошких научних знања, теорија и метода; * оспособљавање за разумевање филозофско-епистемолошких основа савремених психолошких теорија и концепција; * оспособљавање за критичко испитивање савремених практичних програма у различитим областима примењене психологије, као и за спровођење и евалуацију програма; * упознавање са савременим методама психологије и техникама обраде података, условима њихове примене и њиховим ограничењима; * оспособљавање за препознавање, дефинисање и решавање практичних проблема на радним местима психолога; * оспособљавање за пружање неопходне психолошке помоћи у границама стечених стручних квалификација; * оспособљавање за конструктивну комуникацију са сарадницима других струка у различитим радним организацијама, за подршку и сарадњу у решавању заједничких проблема; * развијање осетљивости за препознавање психолошких проблема људи на местима где психолог ради, за обзирно и конструктивно опхођење са сарадницима, клијентима и другима; * оспособљавање за анализу психолошки релевантне проблематике у срединама где психолог ради, као и за предлагање адекватних решења и * оспособљавање за научно-истраживачки рад.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм је организован у четири алтернативна модула: истраживачки, клинички, образовни и психологија рада. Програм обухвата основне предмете (обавезни / изборни) из области којој је модул посвећен, најмање један методолошки предмет и изборне предмете из одабране области психологије, осталих области психологије и одабране предмете који се нуде на Факултету. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). У оквиру сваког модула предмети, супервизована пракса, студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада интегрисани су и наслањају се на модулирану наставу на четвртој години основних студија. Академски предмети припремају и подржавају стицање истраживачких и практичних компетенција. Својим садржајем програм прати развој психолошке науке и потребе студената и струке. Сви предмети су једносеместрални. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије психологије трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ. Фонд активне наставе: 600-660 часова, недељно у првом семестру предавања и вежбе 20 – 24 часа, а у другом семестру студијски истраживачки рад и израда завршног мастер рада 20 часова активне наставе. Часови предавања и вежби чине 50% укупног броја часова активне наставе (300 часова), од чега половина припада предавањима. Методе извођења наставе се разликују према теми, предмету, области и модулу: предавања, вежбе, семинари, дискусије, есеји, студијски истраживачки рад, тимски пројекти, самостални рад студената, менторски рад, консултације. Акценат је на активним облицима наставе. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ) и дата је у наставном плану. Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 60 (30 по семестру). У првом семестру на истраживачком модулу изборни предмети носе 30 ЕСПБ; на клиничком обавезни носе 8, изборни 18, пракса 4; на образовном модулу обавезни предмети носе 6, изборни 8, пракса 6; на психологији рада обавезни 8, изборни 18, пракса 4. У другом семестру на свим модулима 10 ЕСПБ предвиђено је за студијски истраживачки рад и 20 за завршни рад. Изборним предметима припада 40% укупног броја ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Опште компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * анализира и критички преиспитује претпоставке и теоријске, методолошке и практичне импликације различитих теоријских система и модела; * идентификује и евалуира опште обрасце у психолошком функционисању, доживљавању и понашању; * самостално уочава и дефинише проблеме, генерише хипотезе, дизајнира и изоводи емпиријска истраживања и анализира податке користећи квантитативне и квалитативне методе; * конципира и саопштава налазе истраживања у усменој и писаној форми; * планира и спроводи психолошке интервенције у различитим областима примењене психологије; * успостави конструктивну комуникацију са сарадницима и корисницима психолошких услуга; * покаже осетљивост за етичке дилеме и проналази решења у складу са Законом и етичким кодексом струке. Предметно специфичне компетенције: Савладавањем програма студент ће бити способан да: * самостално обавља клиничку процену, саветовање, превенцију и истраживања (Клиничка психологија); * идентификује и истражује проблеме и предлаже решења у вези са радним процесима, кадровима, организацијом и потрошачким понашањем (Психологија рада); * идентификује проблеме, предлаже решења и помаже корисницима образовног процеса (Психологија образовања); * самостално води истраживачке и аналитичке пројекте (Истраживачки модул).
ПРВА ГОДИНА
Модул - истраживачки Сем СИР ЕСПБ
Модул - истраживачки / Изборни предмет и1 (24 ЕСПБ)
Академске вештине 2 1 2 + 2 6
Визуелна перцепција 1 2 + 2 6
Еколошка психологија 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији 1 2 + 2 6
Језик и индивидуалне разлике 1 2 + 2 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 2 + 2 6
Психолингвистика 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија уметности 1 2 + 2 6
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Модул - истраживачки / Изборни предмет и2 (6 ЕСПБ)
Академске вештине 2 1 2 + 2 6
Визуелна перцепција 1 2 + 2 6
Еколошка психологија 1 2 + 2 6
Етичка и критичка питања у клиничкој психологији 1 2 + 2 4
Здравствена психологија 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији 1 2 + 2 6
Језик и индивидуалне разлике 1 2 + 2 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 2 + 2 6
Практикум из психолошке превенције 1 2 + 2 6
Професионална и етичка питања у психологији рада 1 2 + 2 6
Психолингвистика 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија у заједници 1 2 + 2 4
Психологија уметности 1 2 + 2 6
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Social Trauma Studies 1 2 + 2 6
Управљање променама 1 2 + 2 6
Школска психологија 1 6 + 6 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад на истраживачком модулу - израда 2 0 15
Завршни рад на истраживачком модулу - одбрана 2 0 5
Модул - психологија образовања Сем П+В ЕСПБ
Школска психологија 1 6 + 6 6
Пракса на модулу психологија образовања - мастер 1 0 + 0 6
Модул - психологија образовања / Изборни предмет о1 (18 ЕСПБ)
Детињство, култура и васпитање 1 2 + 2 6
Истраживање васпитно-образовне праксе 1 2 + 2 6
Језик и индивидуалне разлике 1 2 + 2 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Компаративна педагогија 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Методе рада предшколског педагога 1 2 + 2 6
Методика наставе психологије 1 2 + 2 6
Морални развој и морално васпитање 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 2 + 2 6
Мултикултурално образовање 1 2 + 2 6
Национална историја педагогије 1 2 + 2 6
Општа историја педагогије 1 2 + 2 6
Педагошко саветовање и професионална оријентација 1 2 + 2 6
Писменост и школски курикулум 1 2 + 2 6
Породични односи и васпитање 1 2 + 2 6
Предшколска педагогија (одабране теме) 1 2 + 2 6
Развијање отвореног курикулума у дечјем вртићу 1 2 + 2 6
Развој школе и школског система 1 2 + 2 6
Савремене теорије васпитања 1 2 + 2 6
Савремени проблеми стреса на раду 1 2 + 2 6
Социјално-психолошка истраживања у образовању 1 2 + 2 6
Социо-афективни развој 1 2 + 2 6
Social Trauma Studies 1 2 + 2 6
Школска педагогија (одабране теме) 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад на модулу психологија образовања - израда 2 0 15
Завршни рад на модулу психологија образовања - одбрана 2 0 5
Модул - психологија рада Сем П+В ЕСПБ
Професионална и етичка питања у психологији рада 1 2 + 2 6
Управљање променама 1 2 + 2 6
Пракса на модулу психологија рада - мастер 1 0 + 0 6
Модул - психологија рада / Изборни предмет р1 (12 ЕСПБ)
Академске вештине 2 1 2 + 2 6
Вештине интервјуисања 1 2 + 2 6
Визуелна перцепција 1 2 + 2 6
Еколошка психологија 1 2 + 2 6
Здравствена психологија 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији 1 2 + 2 6
Истраживања у социјалној психологији у области рада 1 2 + 2 6
Когнитивно - бихејвиорална терапија 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапија 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 2 + 2 6
Практикум из психолошке превенције 1 2 + 2 6
Психологија индивидуалних разлика: виши курс 1 2 + 2 6
Психологија у заједници 1 2 + 2 4
Савремени проблеми стреса на раду 1 2 + 2 6
Social Trauma Studies 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад на модулу психологија рада - израда 2 0 15
Завршни рад на модулу психологија рада - одбрана 2 0 5
Модул - клиничка психологија Сем П+В ЕСПБ
Етичка и критичка питања у клиничкој психологији 1 2 + 2 4
Психологија у заједници 1 2 + 2 4
Пракса на модулу клиничка психологија - мастер 1 0 + 0 4
Модул - клиничка психологија / Изборни предмет к1 /
Модалитети клиничке процене са практикумом (6 ЕСПБ)
Вештине интервјуисања 1 2 + 2 6
Генограм 1 2 + 2 6
Мултиваријациона статистика у психологији 1 2 + 2 6
Роршахов метод мрља од мастила (РИМ) 1 2 + 2 6
Модул - клиничка психологија / Изборни предмет к2 /
Модалитети психотерапије са практикумима (6 ЕСПБ)
Аналитичка психологија - Јунговска анализа 1 2 + 2 6
Когнитивно - бихејвиорална терапија 1 2 + 2 6
Конструктивистичка терапија 1 2 + 2 6
Критичка психоанализа 1 2 + 2 6
Породична терапија 1 2 + 2 6
Психоанализа 1 2 + 2 6
Модул - клиничка психологија / Изборни предмет к3 (6 ЕСПБ)
Здравствена психологија 1 2 + 2 6
Практикум из психолошке превенције 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Social Trauma Studies 1 2 + 2 6
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад на модулу клиничка психологија - израда 2 0 15
Завршни рад на модулу клиничка психологија - одбрана 2 0 5

 

↑↑↑