Етнологија и антропологија

Докторске студије етнологије-антропологије (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - етнолошке-антрополошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области етнологије-антропологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије, у складу са Статутом Факултета и студијским програмом.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију-антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Креативно мишљење, способност да се у питање доведе подразумевано, способност триангулације и бриколирања метода, истраживачких техника, теоријских становништа и идеолошких контекста науке основна је одлика доброг академског антрополога на глобалном нивоу. С тим циљем, докторски курс етнологије и антропологије конципиран је као паралелно стицање напредних савремених знања из теорије и методологије дисциплине и сродних друштвено-хуманистичких наука, са континуираним оспособљавањем за самостално или тимско спровођење истраживања. Циљ програма јесте да оспособи студенте да, упркос континуираној запитаности дисциплине над сопственом сврхом и друштвеном улогом, активно примени знања стечена у академском хабитусу на социо-културне феномене који га/је окружују, укључујући, мада не ограничавајући се на: дизајн истраживања, спровођење истраживања, описивање и тумачење резултата истраживања, дисеминацију резултата истраживања, активно праћење актуелности у дисциплини и сродним дисциплинама, превођење дисциплинарно специфичних знања у језик разумљив администрацији, популацији и сродним дисциплинама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм инкорпорира могућност избора великог процента предмета понуђених по семестрима. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета Докторске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају шест семестара, односно три школске године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.) Бодовна вредност докторске дисертације Укупна бодовна вредност – укључујући писање и одбрану пријаве теме одн. Предлога дисертације (20 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (55 ЕСПБ) и израду и одбрану докторске тезе (60 ЕСПБ): 135 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Доктор етнологије-антропологије оспособљен је да: - Самостално или тимски дизајнира истраживање. - Самостално или тимски спроведе истраживање. - Самостално опише, протумачи, објави и промовише резултате истраживања. - Самостално или тимски активно примени научна знања. - Самостално или тимски прилагоди резултате истраживања и језик њихове дисеминације интердисциплинарној и широј популацији. - Самостално обави контролна или поновљена истраживања релевантних истраживаних феномена. - Учествује у интердисциплианарним пројектима. - Евалуира научне резултате других аутора. - Евалуира научне, уметничке, административне и друге пројекте у мери у којој су подложни социо-културној анализи. - Консултује клијенте на широком спектру активности, од административних до комерцијалних. - Предаје у академском или професионалном контексту област за коју се специјализовао.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни одељенски 1 (20 ЕСПБ)
Антропологија ислама 1 3 + 0 5
Антропологија модерности и Студије материјалне културе 1 5 + 0 5
Антропологија моде 1 5 + 0 5
Антропологија натприродног и Антропологија нових религија 1 5 + 0 5
Антропологија сродства и антропологија нових биотехнологија 1 5 + 0 5
Антропологија старости 1 3 + 0 5
Антропологија филма 1 5 + 0 5
Историја антропологије 1 5 + 0 5
Когнитивна антропологија и медицинска антропологија 1 5 + 0 5
Урбана антропологија и антропологија простора 1 5 + 0 5
Изборни одељенски 2 (20 ЕСПБ)
Антропологија насиља и криминала 2 5 + 0 5
Антропологија политичких конфликата 2 5 + 0 5
Антропологија медија и медији као извор 2 5 + 0 5
Антропологија религије и рода 2 5 + 0 5
Антропологија света 2 5 + 0 5
Општа методологија етнологије и антропологије 2 5 + 0 5
Методи теренског истраживања и визуелна антропологија 2 5 + 0 5
Структурализам и анализа наратива 2 5 + 0 5
Херменеутичка антропологија 2 5 + 0 5
Антропологија емоција 2 3 + 0 5
Научно објашњење у антропологији 2 3 + 0 5
Антропологија Европске Уније 2 3 + 0 5
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Методи и технике антрополошког писања 3 5 + 0 5
Изборни предмет (10 ЕСПБ)
Антропологија времена 3 3 + 0 5
Антропологија миграција 3 3 + 0 5
Антропологија музике 3 3 + 0 5
Етнолошка и антрополошка музеологија (докторске) 3 5 + 0 5
Историјски и психоаналитички приступ друштву и култури 3 5 + 0 5
Историографија и антропологија археологије 3 5 + 0 10
Османска држава и друштво (15-18. век) докт. 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   25
Израда докторске дисертације 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда докторске дисертације 5   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑