Етнологија и антропологија

Докторске студије етнологије и антропологије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наукa - етнолошке-антрополошке науке
Услови уписа: У прву годину докторских студија етнологије-антропологије може се уписати лице које има - завршене мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским студијама и мастер студијама; - завршене мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и најмање 5 научних радова, објављених у часописима од националног или међународног значаја, са рецензијом - академски степен магистра наука
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: /
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира у 1.семестру један једносемстрални предмет из групе изборних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије. Студент бира у 2. семестру један једносместрални предмет из групе изборних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије или предмет из других студијских програма докторских студија на Филозофском факултету. Студент бира у 3. семестру два предмета из групе изборних једносемстралних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије или предмет/предмете из других студијских програма докторских студија на Филозофском факултету или предмет/предмете из других студијских програма докторских студија Универзитета у Београду. Сваки предмет студијског програма докторских студија етнологије и антропологије је једносеместрални и може се изабрати у било ком семестру прве године или у првом семестру друге године. Студент код једног наставника може да полаже највише два предмета. Студент бира изборне предмете уз писмену сагласност ментора.
Циљ: Креативно мишљење, способност да се у питање доведе подразумевано, способност триангулације и бриколирања метода, истраживачких техника, теоријских становништа и идеолошких контекста науке основна је одлика доброг академског антрополога на глобалном нивоу. С тим циљем, докторски курс етнологије и антропологије конципиран је као паралелно стицање напредних савремених знања из теорије и методологије дисциплине и сродних друштвено-хуманистичких наука, са континуираним оспособљавањем за самосталано и тимско спровођење истраживања. Циљ програма јесте да оспособи студенте да, упркос континуираној запитаности дисциплине над сопственом сврхом и друштвеном улогом, активно примени знања стечена у академском хабитусу на социо-културне феномене који га/је окружују, укључујући, мада не ограничавајући се на: дизајн истраживања, спровођење истраживања, описивање и тумачење резултата истраживања, дисеминацију резултата истраживања, активно праћење актуелности у дисциплини и сродним дисциплинама, превођење дисциплинарно специфичних знања у језик разумљив администрацији, популацији и сродним дисциплинама.

Компетенције: Доктор етнолошких-антрополошких наука оспособљен је да: * Самостално или тимски дизајнира истраживање. * Самостално или тимски спроведе истраживање. * Самостално опише, протумачи, објави и промовише резултате истраживања. * Самостално или тимски активно примени научна знања. * Самостално или тимски прилагоди резултате истраживања и језик њихове дисеминације интердисциплинарној и широј популацији. * Самостално обави контролна или поновљена истраживања релевантних истраживаних феномена. * Учествује у интердисциплианрним пројектима. * Евалуира научне резултате других аутора. * Евалуира научне, уметничке, административне и друге пројекте у мери у којој су подложни социо-културној анализи. * Консултује клијенте на широком спектру активности, од административних до комерцијалних. * Предаје у академском или професионалном контексту област за коју се специјализовао.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети - основни предмети - методи научног обавештења у антропологији
Предмети су једносеместрални. Студент у 1. семестру бира један предмет из Групе обавезни предмети - методи научног обавештења у антропологији
Употреба архивског материјала у антропологији 1 2 + 0 10
Поновљена истраживања 1 2 + 0 10
Однос између социолошких и антрополошких техника испитивања 1 2 + 0 10
Медији као извор 1 2 + 0 10
Квалитативна истраживања у антропологији 1 2 + 0 10
Историјски приступ друштву 1 2 + 0 10
Дизајн антрополошких истраживања и употреба електронских база података 1 2 + 0 10
Обавезни предмети - основни предмети - антрополошке теорије
Предмети су једносеместрални. Студент бира: у 1. семестру један предмет и у 2. семестру један предмет. Сваки предмет се може изабрати у било ком семестру прве године.
Структурализам 1 2 + 0 10
Теорије о етницитету 1 2 + 0 10
Теорије и методи историје антропологије 1 2 + 0 10
Парадигме европске антропологије/етнологије 1 2 + 0 10
Биологистичке теорије у антропологији 1 2 + 0 10
Антрополошка теорија око Миленијума 1 2 + 0 10
Обавезни предмети - основни предмети - методи антрополошке интерпретације
Предмети су једносемстрални. Студент бира у 2.семестру један предмет из Групе обавезни предмети - методи антрополошке интерпретације.
Функционална анализа 2 2 + 0 10
Семиолошко-семантичка интерпретација 2 2 + 0 10
Објашњење, разумевање и тумачење у антропологији 2 2 + 0 10
Методи британског структурал-функционализма 2 2 + 0 10
Анализа наратива 2 2 + 0 10
Изборни предмети
Студент бира у 1.семестру један једносемстрални предмет из групе изборних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије. Студент бира у 2. семестру један једносместрални предмет из групе изборних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије или предмет из других студијских програма докторских студија на Филозофском факултету. Студент бира у 3. семестру два предмета из групе изборних једносемстралних предмета студијског програма докторских студија етнологије и антропологије или предмет/предмете из других студијских програма докторских студија на Филозофском факултету или предмет/предмете из других студијских програма докторских студија Универзитета у Београду. Сваки предмет студијског програма докторских студије етнологије и антропологије је једносеместрални и може се изабрати у било ком семестру прве године или у првом семестру друге године. Студент бира изборне предмете уз писмену сагласност ментора.
Антропологија тела 1 2 + 0 10
Антропологија мита и ритуала 1 2 + 0 10
Антропологија Африке 1 2 + 0 10
Антропологија насиља 1 2 + 0 10
Антропологија успеха 1 2 + 0 10
Антропологија научне фантастике и хорора 1 2 + 0 10
Антропологија популарне културе 1 2 + 0 10
Антропологија спорта 1 2 + 0 10
Антропологија туризма 1 2 + 0 10
Антропологија науке 1 2 + 0 10
Антропологија мултикултурализма 1 2 + 0 10
Антропологија уживања 1 2 + 0 10
Антропологија глобализације 1 2 + 0 10
Психоанализа и култура 1 2 + 0 10
Конструкције идентитета – антрополошки приступ 1 2 + 0 10
Етика примењене антропологије 1 2 + 0 10
Антропологија уметности – уметност Западне Африке 1 2 + 0 10
Антропологија распада Југославије 1 2 + 0 10
Антропологија антропологије 1 2 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја дисертације (Израда докторске дисертације 6) 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15

 

↑↑↑