Етнологија и антропологија

Докторске студије етнологије-антропологије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - етнолошке-антрополошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области етнологије-антропологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије, у складу са Статутом Факултета и студијским програмом.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију-антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Креативно мишљење, способност да се у питање доведе подразумевано, способност триангулације и бриколирања метода, истраживачких техника, теоријских становништа и идеолошких контекста науке основна је одлика доброг академског антрополога на глобалном нивоу. С тим циљем, докторски курс етнологије и антропологије конципиран је као паралелно стицање напредних савремених знања из теорије и методологије дисциплине и сродних друштвено-хуманистичких наука, са континуираним оспособљавањем за самосталано и тимско спровођење истраживања. Циљ програма јесте да оспособи студенте да, упркос континуираној запитаности дисциплине над сопственом сврхом и друштвеном улогом, активно примени знања стечена у академском хабитусу на социо-културне феномене који га/је окружују, укључујући, мада не ограничавајући се на: дизајн истраживања, спровођење истраживања, описивање и тумачење резултата истраживања, дисеминацију резултата истраживања, активно праћење актуелности у дисциплини и сродним дисциплинама, превођење дисциплинарно специфичних знања у језик разумљив администрацији, популацији и сродним дисциплинама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм инкорпорира могућност избора великог процента предмета понуђених по семестрима. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Докторске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају шест семестара, односно три школске године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.). Бодовна вредност докторске дисертације: Укупна бодовна вредност – укључујући писање и одбрану пријаве теме (13 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (47 ЕСПБ) и израду и одбрану докторске тезе (60 ЕСПБ): 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Доктор етнолошких-антрополошких наука оспособљен је да: * Самостално или тимски дизајнира истраживање. * Самостално или тимски спроведе истраживање. * Самостално опише, протумачи, објави и промовише резултате истраживања. * Самостално или тимски активно примени научна знања. * Самостално или тимски прилагоди резултате истраживања и језик њихове дисеминације интердисциплинарној и широј популацији. * Самостално обави контролна или поновљена истраживања релевантних истраживаних феномена. * Учествује у интердисциплианрним пројектима. * Евалуира научне резултате других аутора. * Евалуира научне, уметничке, административне и друге пројекте у мери у којој су подложни социо-културној анализи. * Консултује клијенте на широком спектру активности, од административних до комерцијалних. * Предаје у академском или професионалном контексту област за коју се специјализовао.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни одељенски 1 (25 ЕСПБ)
Антропологија моде 1 3 + 0 5
Антропологија модерности и студије материјалне културе 1 3 + 0 5
Антропологија натприродног и нове религије 1 3 + 0 5
Антропологија рада и доколице 1 3 + 0 5
Антропологија, сродство и биотехнологије 1 3 + 0 5
Историјски и психоаналитички приступ друштву и култури 1 3 + 0 5
Когнитивна и медицинска антропологија 1 3 + 0 5
Урбана антропологија 1 3 + 0 5
Изборни одељенски 2 (25 ЕСПБ)
Антропологија Африке 2 3 + 0 5
Антропологија ислама 2 3 + 0 5
Антропологија миграција 2 3 + 0 5
Антропологија музике 2 3 + 0 5
Антропологија насиља и криминала 2 3 + 0 5
Антропологија распада Југославије 2 3 + 0 5
Антропологија старости 2 3 + 0 5
Визуелна антропологија и теренско истраживање 2 3 + 0 5
Општа методологија етнологије и антропологије 2 3 + 0 5
Празнична култура – антропологија празника 2 3 + 0 5
Структурализам и анализа наратива 2 3 + 0 5
Теорије културе и студије науке и технологије 2 3 + 0 5
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни одељенски и факултетски (10 ЕСПБ)
Етнолошка и антрополошка музеологија 3 3 + 0 5
Историја антропологије 3 3 + 0 5
Херменеутичка антропологија 3 3 + 0 5
Архивистика 3 5 + 0 10
Дефинисање и тумачење уметничког дела 3 5 + 0 10
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 3 5 + 0 10
Идеје 20. века и југословенске елите 3 5 + 0 10
Историја филозофских идеја 3 5 + 0 10
Историографске школе и правци 3 5 + 0 10
Политичка историја Западне Европе у 20. веку 3 5 + 0 10
Социологија културе 3 5 + 0 10
Социологија поп музике 3 5 + 0 10
Food, Health, Society (Храна, здравље, друштво) 3 5 + 0 5
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 17 17
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 13
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5 0 + 0 20
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 20
Распоред Студијског истраживачког рада (СИР) по семестрима:
1. семестар: 5 ЕСПБ
2. семестар: 5 ЕСПБ
3. семестар: 7 ЕСПБ
4. семестар: 10 ЕСПБ
5. семестар: 10 ЕСПБ
6. семестар: 10 ЕСПБ
↑↑↑