Етнологија и антропологија

Основне академске студије етнологије - антропологије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Програм за општи циљ има очување и даље развијање научних компетенција професионалних етнолога – антрополога. Административно проширивање назива Основних академских студија етнологије на Филозофском факултету у Београду у Основне академске студије етнологије и антропологије, које се одиграло 1990. године, произвело је значајне теоријско-методолошке промене у овој друштвено-хуманистичкој дисциплини и тиме проширило циљеве програма. Поред истраживачке усмерености на традиционалне аспекте националне културе, програм је већ три деценије оријентисан и на подучавање полазника за савремену социо-културну анализу друштвене стварности и културне разноврсности на националном, регионалном и глобалном нивоу. Циљ програма је да кроз перманентно ревидирање и осавремењивање теоријских и методолошких приступа и историјску и социо-културну контекстуализацију различитих истраживачких проблема – као што су култура и живот савременог човека, популарна култура (филм, телевизија, популарна музика, књижевност), културни идентитети, миграције, савременост, модерност, урбаност, политичка и културна транзиција, материјална и нематеријална културна баштина, глобализација, европска интеграција, нови религијски покрети и др. – полазнике опскрби компаративним, теоријским и практичним знањима и вештинама за критичко промишљање и сагледавање човекове стварности, које не заостаје за врхунским савременим приступима у етнолошкој и антрополошкој науци широм света. У методолошком смислу, циљ програма је да студенте подучи адекватним методама за прикупље и анализу грађе и пручавање различитих нивоа испољавања комплексне друштвено-културне реалности. Сви ови циљеви су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи.Овако представљени општи циљеви програма подразумевају образовање високоспецијализованог научног и стручног кадра и отварање могућности за стварање успешних научних тимова и појединаца који ће доприносити даљем развоју и конкурентности српске науке и њеној међународној видљивости, конкурентности и сарадњи. Основне академске студије етнологије и антропологије, због своје специфичне интердисциплинарне отворености и унутардисциплинарне повезаности, у потпуности одговарају циљевима постављеним пред друштвено-хуманистичке науке како су они дефинисани у Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије. Један од веома важних циљева овог програма јесте проналажење нових начина на које би се знања стечена на њему више примењивала у друштвеној пракси и тиме несумњиво допринела друштвеном и културном развоју земље. Циљеви програма ће се остварити кроз ex cathedra и интерактивна предавања, учешће у интерактивној настави, критичко преиспитивање литературе, дискусије, семинаре, обавезну теренску праксу и самостални истраживачки рад полазника уз наставничке консултације.
Студијски програм инкорпорира могућност избора по једног или више предмета из области филозофије и страних језика, на парним изборним позицијама. Изборни предмети чине 23,54%. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни), израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и одређеног броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Основне академске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије и теренска пракса).Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Број бодова додељених предметима креће се од 5 до 6 ЕСПБ, у зависности од процене оптерећења студента током савлађивања градива из одговарајућег предмета. На четвртој години, поред скупа изборних и обавезних предмета, студенти су обавезни да спроведу Истраживачки рад који носи 2 ЕСПБ и Теренску праксу која носи 3 ЕСПБ. Студијским програмом је након положених испита са основних студија предвиђена израда завршног рада, која подразумева Предмет диломског рада (2 ЕСПБ) и Израду дипломског рада (3 ЕСПБ). Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета. Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о изборним предметима Факултета.Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија остварује се у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСП бодова, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Етнолог-антрополог оспособљен је да: - проучава традиционалне и савремене културе у Србији;- проучава Балкан и Југоисточну Европу;- проучава ван-европске културе у компаративној перспективи;- проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе;- проучава процесе глобализације и европске интеграције;- дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма.Опис исхода учења Етнолог-антрополог оспособљен је да: - организује, дизајнира и спороведе истраживања у домену културе, медија, религије, друштвених институција и група;- врши медијацију у ситуацијама етничког, културног, религијског, расног и сличних конфликата у мултикултурном друштву;- препозна, документује, класификује, архивира, интерпретира и евалуира елементе културног наслеђа;- активно примени етнолошка и антрополошка знања у сферама медија, спорта, моде и туризма;- анализира, имплементира и евалуира пројекте у областима социјалне и културне политике;- изводи научне и примењене пројекте владиних и невладиних организација;- компетентно и на експертском нивоу учествује у раду, креира пројекте или руководи институцијама културе (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе и др.);- учествује у развојним пројектима, на аналитичком, предиктивном и евалуативном нивоу;- настави мастер или специјалистичке студије у пољу друштвено-хуманистичких наука.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у етнологију и антропологијуpdf 1 2 + 2 6
Антропологија друштваpdf 1 2 + 4 6
Историја српске етнологијеpdf 1 2 + 2 6
Антропологија етницитетаpdf 2 2 + 2 6
Антропологија Старог светаpdf 2 2 + 2 6
Примењена антропологијаpdf 2 2 + 3 6
Материјална култура Србијеpdf 2 2 + 3 6
Изборна позиција 7 (бира се 1 од 2)
Општа методологија наукаpdf 1 2 + 2 6
Филозофија науке (ЕА-АН)pdf 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1 (бира се 1 од 1)
Антропологија Кинеpdf 1 2 + 2 6
Страни језик 1 (ИС, ЕН) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
 
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Етнолошке и антрополошке теорије 1pdf 3 2 + 2 6
Народна религија Србаpdf 3 2 + 2 6
Музеологијаpdf 3 2 + 2 6
Антропологија тела 1pdf 3 2 + 2 6
Увод у методологију друштвено-хуманистичких наукаpdf 3 2 + 2 6
Антропологија Новог светаpdf 4 2 + 2 6
Визуелна антропологијаpdf 4 2 + 2 6
Антропологија рода и сродстваpdf 4 2 + 2 6
Антропологија материјалне културеpdf 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (ЕН, КН, ИС) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
 
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Урбана антропологијаpdf 5 2 + 2 6
Економска антропологијаpdf 5 2 + 2 6
Антропологија тела 2pdf 5 2 + 2 6
Етнолошке и антрополошке теорије 2pdf 5 2 + 2 6
Општа методологија етнологије и антропологијеpdf 5 2 + 2 6
Политичка антропологијаpdf 6 2 + 2 6
Антропологија фолклораpdf 6 2 + 2 6
Антропологија религијеpdf 6 2 + 2 6
Етнологија балканских друштаваpdf 6 2 + 2 6
Антропологија популарне културеpdf 6 2 + 2 6
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Методологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализаpdf 7 2 + 2 5
Истраживачки рад 7   2
Антропологија дизајнаpdf 7 2 + 2 5
Теренска пракса 7   3
Изборна позиција 8 (бира се 1 од 2)
Идентитет и сазнање у етнологији и антропологијиpdf 7 2 + 2 5
Филозофија културеpdf 7 2 + 2 5
Изборна позиција 2 (бира се 1 од 2)
Антропологија музикеpdf 7 2 + 2 5
Антропологија временаpdf 7 2 + 2 5
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 2)
Национална етнологија/антропологија - Нове религијеpdf 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Књижевностpdf 7 2 + 2 5
Обавезни предмети
Методологија етнологије и антропологије - семиотикаpdf 8 2 + 2 5
Израда дипломског рада 8   3
Предмет дипломског рада 8   2
Антропологија модеpdf 8 2 + 2 5
Изборна позиција 6 (бира се 1 од 2)
Антропологија емоцијаpdf 8 2 + 2 5
Антропологија исхране и пићаpdf 8 2 + 2 5
Изборна позиција 4 (бира се 1 од 2)
Антропологија и неолиберализамpdf 8 2 + 2 5
Антропологија неједнакостиpdf 8 2 + 2 5
Изборна позиција 5 (бира се 1 од 2)
Национална етнологија/антропологија - Политикаpdf 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Култура и насиљеpdf 8 2 + 2 5

 

↑↑↑