Етнологија и антропологија

Oсновне академске студије етнологије и антропологије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови и поступак утврђени Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира изборне предмете из других студијских програма основних академских студија на Филозофском факултету.
Циљ: Основне академске студије етнологије и антропологије имају за циљ да очувају компетенције професионалних етнолога, као друштвено препознате и у извесној мери угледне професије, уз сада већ дводеценијско профилисање професије социо-културних антрополога, неизоставне при истраживању, планирању, управљању и евалуацији једне од највећих социјалних и културних трансформација у историји земље, која је у току. С тим циљем, студије су дизајниране као еквилибријум знања и вештина потребних за истраживачке, документаристичке, послове репрезентације, консултантске послове и друге послове примене достигнућа савремене науке, са посебним нагласком на интерпретацију свакодневних културних феномена, културну критику и коментар. Посебна пажња на програму посвећује се базичним процесима културне промене, попут трансформације јавне сфере, науке и високог образовања. Ту посебно издвајамо оспособљавање студената да критички размишљају и неметрички евалуирају односе знања и моћи, особито када се преламају кроз административни новоговор нпр. кроз арбитрарне бинарне опозиције попут сврха/циљ или савременост/усаглашеност. Тако први међу основним циљевима програма представља репродукција хуманистички образованих слободних грађана, способних да се компетентно носе са процесима деструкције квалитета јавних услуга, уз њихово паралелно оспособљавање да се прилагођавају тржишним захтевима.

Компетенције: Етнолог-антрополог оспособљен је да: * проучава традиционалне и савремене културе у Србији; * проучава Балкан и југоисточну Европу; * проучава ваневропске културе у компаративној перспективи; * проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; * проучава процесе глобализације и европске интеграције; * дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Етнологија Старог света 1 4 + 0 4
Етнологија Африке 2 4 + 0 5
Историја српске етнологије 1, 2 4 + 0 9
Увод у етнологију и антропологију 1, 2 4 + 0 9
Општа методологија наука 1, 2 2 + 2 9
Антропологија етницитета 1, 2 4 + 0 9
Антропологија тела 1, 2 4 + 0 9
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Етнологија Новог света I 3 3 + 1 4
Етнологија Новог света II 4 3 + 1 4
Антропологија материјалне културе 3, 4 3 + 1 8
Антропологија религије 3, 4 3 + 1 9
Етнолошке и антрополошке теорије 3, 4 3 + 1 9
Антропологија друштва 3, 4 3 + 1 9
Примењена антропологија 3, 4 3 + 1 9
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија етнологије и антропологије 5, 6 3 + 1 7
Антропологија рода и сродства 5, 6 3 + 1 7
Антропологија фолклора 5, 6 3 + 1 7
Материјална култура Србије 5, 6 3 + 1 7
Урбана антропологија 5, 6 3 + 1 8
Политичка антропологија 5, 6 3 + 1 8
Народна религија Срба 5, 6 3 + 1 8
Етнологија балканских друштава 5, 6 3 + 1 8
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
А) Изборни предмети из националне етнологије
У четвртој години студија бира се седам од укупног броја предмета из националне етнологије, понуђених у тој школској години.
Национална етнологија - изборни 1 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 2 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 3 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 4 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 5 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 6 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 7 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 8 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 9 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 10 7, 8 3 + 0 5
Национална етнологија - изборни 11 7, 8 3 + 0 5
Б) Изборни предмети из националне етнологије у шк.2006/2007
Национална етнологија - Етногенеза 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Религија и род 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Митови и ритуали 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Невербална комуникација 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Књижевност и друштво 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Економија и култура 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Тело и идентитет 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Проблеми нативне етнографије 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Политика 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Одевање 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Религија 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Култура и насиље 7, 8 3 + 0 5
Б) Изборни предмети из националне етнологије у шк.2007/2008
Национална етнологија - Религија и род 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Митови и ритуали 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Невербална комуникација 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Књижевност и друштво 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Економија и култура 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Тело и идентитет 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Проблеми нативне етнографије 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Политика 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Одевање 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Религија 7, 8 1 + 2 5
Национална етнологија - Култура и насиље 7, 8 3 + 0 5
Завршни рад 8   15
Додатне информације:
П о с е б н и услови за упис друге године:
Да би студент могао да упише другу годину треба да положи и два условна испита:
1. Увод у етнологију и антропологију
2. Историја српске етнологије
Остале обавезе студената:
Теренска летња пракса студената III и/или IV године.
Начини извођења појединих облика студија
Предавања, вежбе, семинари, просеминари и есеји; радне групе, радионице, дебате; консултације; електронска контакт настава; теренски радови, теренска пракса; презентација фото, филмског и видео материјала; музеолошка настава.
Завршни рад
- домаћи писани рад из једног од предмета који се предају на Одељењу. Усмено се брани после свих положених испита.
Изборни предмети (59 ЕСПБ)
Изборни предмети на Основним академским студијама етнологије и антропологије укупно вреде 59 ЕСПБ бодова, и то:
А) Из група предмета Страни језици студент бира два предмета који вреде 14 бодова.
Б) Из групе предмета Национална етнологија - изборни, студент бира седам предмета у укупној вредности од 35 бодова.
В) Из групе предмета који се предају на одељењима Филозофског факултета, или Студије Британске културе или Руску културу (који се предају у Кабинету за стране језике Филозофског факултета) - студент бира један или више предмета у укупној вредности од 10 бодова.
↑↑↑