Етнологија и антропологија

Мастер академске студије етнологије-антропологије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршене основне академске студије етнологије-антропологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије етнологије-антропологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију и антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ мастер академских студија етнологије и антропологије јесте да омогући студентима да се уклопе у непрекидно мењајуће услове тржишта рада, који посебно погађају друштвено-хуманистичку популацију, посебно путем отварања дисциплине ка интерпретативно применљивим аспектима научно-истраживачког рада. Било да је реч о студентима који долазе са основних студија етнологије-антропологије или о студентима који мастер ниво користе да промене дисциплину и своје професионалне компетенције учине разноврснијим, програм је дизајниран тако да истовремено и проучава и усмерава промену структуре академске популације у земљи. Спајајући широке под-дисциплине, попут урбаних са родним студијама, науку са политиком или глобализацију са мултикуралним политикама, програм је оријентисан ка превазилажењу арбитрарних граница наметнутих стварности под-дисциплинарним истраживачким интересовањима у 20. веку, и усмерен ка интердисциплинарном и пројектном мишљењу о свакој истраживачкој теми, без есенцијалистичких заблуда или романтичарског односа према прошлости, идентитету, традицији и сл. Мастер програм у великој мери прати процесе интернационалних интеграција Србије и културну промену ставља у први план.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Програм инкорпорира могућност избора по једног из више парова предмета (на парним изборним позицијама). Изборни предмети чине 50%. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају два семестра, односно једну школску годину. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.). Бодовна вредност предмета: Општа методологија етнологије и антропологије (6 ЕСПБ), Урбане и родне студије (6 ЕСПБ), Антропологија савремености (6 ЕСПБ), Методологија етнологије и антропологије (дизајн истраживања, теренско истраживање, архивско истраживање, анализа медија, поновљена истраживања) (6 ЕСПБ). Изборни предмети: Антропологија религије и фолклора (6 ЕСПБ), Антропологија науке и политике (6 ЕСПБ), Антропологија света: глобализација и мултикултурализам (6 ЕСПБ), Антропологија популарне културе и модерних религија (6 ЕСПБ). Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За студијски истраживачки рад предвиђено је 8 ЕСПБ и 16 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Мастер етнолог-антрополог оспособљен је да: * проучава традиционалне и савремене културе у Србији; * проучава Балкан и Југоисточну Европу; * проучава ваневропске културе у компаративној перспективи; * проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; * проучава процесе глобализације и европске интеграције; * дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма.

 

ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Антропологија савремености 1 2 + 2 6
Општа методологија етнологије и антропологије 1 2 + 2 6
Урбане и родне студије 1 2 + 2 6
Методологија етнологије и антропологије (дизајн истраживања, теренско истраживање, архивско истраживање, анализа медија, поновљена истраживања) 2 2 + 2 6
Изборни одељенски 1 (6 ЕСПБ)
Антропологија науке и политике 2 2 + 2 6
Антропологија религије и фолклора 2 2 + 2 6
Изборни одељенски 2 (6 ЕСПБ)
Антропологија популарне културе и модерних религија 2 2 + 2 6
Антропологија света: глобализација и мултикултурализам 2 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 8 8
Завршни рад - мастер 1, 2 0 16
Распоред Студијског истраживачког рада (СИР) по семестрима:
1. семестар: 4 ЕСПБ
2. семестар: 4 ЕСПБ

 

↑↑↑