Етнологија и антропологија

Мастер академске студије етнологије-антропологије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршене основне академске студије етнологије-антропологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије етнологије-антропологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Циљ мастер студија етнологије и антропологије јесте да омогући студентима да се уклопе у непрекидно мењајуће услове тржишта рада, који посебно погађају друштвено-хуманистичку популацију, посебно путем отварања дисциплине ка интерпретативно применљивим аспектима научно-истраживачког рада. Било да је реч о студентима који долазе са основних студија етнологије-антропологије или о студентима који мастер ниво користе да промене дисциплину и своје професионалне компетенције учине разноврснијим, програм је дизајниран тако да истовремено и проучава и усмерава промену структуре академске популације у земљи. Спајајући широке под-дисциплине, попут урбаних са родним студијама, науку са политиком или глобализацију са мултикуралним политикама, програм је оријентисан ка превазилажењу арбитрарних граница наметнутих стварности под-дисциплинарним истраживачким интересовањима у 20. веку, и усмерен ка интердисциплинарном и пројектном мишљењу о свакој истраживачкој теми, без есенцијалистичких заблуда или романтичарског односа према прошлости, идентитету, традицији и сл. Мастер програм у великој мери прати процесе интернационалних интеграција Србије и културну промену ставља у први план, уз неговање компетенција за очување интерпретативног суверенитета и културне баштине.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм инкорпорира могућност избора по једног из више парова предмета (на парним изборним позицијама). Изборни предмети чине 50% укупних ЕСПБ. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије етнологије-антропологије – мастер организоване су по семестрима, трају два семестра, односно једну школску годину. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.) Бодовна вредност предмета Општа методологија етнологије и антропологије (5 ЕСПБ), Урбане и родне студије (5 ЕСПБ), Антропологија савремености (5 ЕСПБ), Методологија етнологије и антропологије (дизајн истраживања, теренско истраживање, архивско истраживање, анализа медија, поновљена истраживања) (5 ЕСПБ). Изборни предмети: Антропологија религије и фолклора (5 ЕСПБ), Антропологија науке и политике (5 ЕСПБ), Антропологија света (5 ЕСПБ), Антропологија популарне културе и модерних религија (5 ЕСПБ). Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима За студијски истраживачки рад предвиђено је по 7 ЕСПБ у сваком семестру, као и 16 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Дипломирани етнолог-антрополог - мастер оспособљен је да: - проучава традиционалне и савремене културе у Србији; - проучава ван-европске културе у компаративној перспективи; - проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; - истражује, класификује, тезаурира и чува елементе материјалног и нематеријалног културног наслеђа; - проучава процесе глобализације и европске интеграције; - дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма. Опис исхода учења Дипломирани етнолог-антрополог - мастер оспособљен је да: - организује, дизајнира и спороведе истраживања у домену културе, медија, религије, друштвених институција и група; - врши медијацију у ситуацијама етничког, културног, религијског, расног и сличних конфликата у мултикултурном друштву; - препозна, документује, класификује, архивира, интерпретира и евалуира елементе културног наслеђа; - активно примени етнолошка и антрополошка знања у сферама медија, спорта, моде и туризма; - анализира, имплементира и евалуира пројекте у областима социјалне и културне политике; - изводи научне и примењене пројекте владиних и невладиних организација; - учествује у процесу образовања на предшколском, основношколском и средњешколском нивоу, и у процесу перманентног образовања; - компетентно и на експертском нивоу учествује у раду, креира пројекте или руководи институцијама културе (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе и др.); - учествује у развојним пројектима, на аналитичком, предиктивном и евалуативном нивоу.
↑↑↑