Етнологија и антропологија

Мастер академске студије етнологије - антропологије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршене основне академске студије етнологије-антропологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије етнологије-антропологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета. Студент може прећи са других програма дипломских академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију и антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Циљ дипломских академских студија етнологије и антропологије - мастер је теоријско -методолошко обучавање студената и њихово оспособљавање за самостални научни рад, одабир релевантне теме истраживања, спровођење теренског рада, прибављање и интерпретирање грађе, проналазак и коришћење адекватне литературе, али и оспособљавање студената за ангажовано друштвено-културно деловање и прилагођавање савременим потребама тржишта,посебно путем отварања дисциплине ка интерпретативно применљивим аспектима научно-истраживачког рада. Било да је реч о студентима који долазе са основних студија етнологије-антропологије или о студентима који мастер ниво користе да промене дисциплину и своје професионалне компетенције учине разноврснијим, програм је дизајниран тако да истовремено и проучава и усмерава промену структуре академске популације у земљи. Покривајући широк опсег под-дисциплина, од антрополошки традиционалних тема попут националног и европског културног наслеђа, исхране, религије и празничне културе, преко друштвено ангажованих попут политике, антропологије миграција и рода, до под-дисциплина посвећених популарној култури, музици или филму, понуђени изборни предмети нуде студентима велику флексибилност приликом формирања јединственог оквира за приступање теми њиховог интересовања. Програм је оријентисан ка превазилажењу арбитрарних граница наметнутих стварности под-дисциплинарним истраживачким интересовањима у 20. веку, и усмерен ка интердисциплинарном и пројектном мишљењу о свакој истраживачкој теми, без есенцијалистичких заблуда или романтичарског односа према прошлости, идентитету, традицији и сл. Мастер програм у великој мери прати процесе интернационалних интеграција Србије и културну промену ставља у први план.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Програм инкорпорира могућност избора по једног из више парова предмета (на парним изборним позицијама). Изборни предмети чине 50% укупних ЕСПБ. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије етнологије-антропологије – мастер организоване су по семестрима, трају два семестра, односно једну школску годину. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.) Бодовна вредност предмета Општа методологија етнологије и антропологије (5 ЕСПБ), Урбане и родне студије (5 ЕСПБ), Антропологија савремености (5 ЕСПБ), Методологија етнологије и антропологије (дизајн истраживања, теренско истраживање, архивско истраживање, анализа медија, поновљена истраживања) (5 ЕСПБ). Изборни предмети: Антропологија религије и фолклора (5 ЕСПБ), Антропологија науке и политике (5 ЕСПБ), Антропологија света (5 ЕСПБ), Антропологија популарне културе и модерних религија (5 ЕСПБ). Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима За студијски истраживачки рад предвиђено је по 7 ЕСПБ у сваком семестру, као и 16 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Дипломирани етнолог-антрополог - мастер оспособљен је да: - проучава традиционалне и савремене културе у Србији; - проучава ван-европске културе у компаративној перспективи; - проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; - истражује, класификује, тезаурира и чува елементе материјалног и нематеријалног културног наслеђа; - проучава процесе глобализације и европске интеграције; - дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма. Опис исхода учења Дипломирани етнолог-антрополог - мастер оспособљен је да: - организује, дизајнира и спороведе истраживања у домену културе, медија, религије, друштвених институција и група; - врши медијацију у ситуацијама етничког, културног, религијског, расног и сличних конфликата у мултикултурном друштву; - препозна, документује, класификује, архивира, интерпретира и евалуира елементе културног наслеђа; - активно примени етнолошка и антрополошка знања у сферама медија, спорта, моде и туризма; - анализира, имплементира и евалуира пројекте у областима социјалне и културне политике; - изводи научне и примењене пројекте владиних и невладиних организација; - учествује у процесу образовања на предшколском, основношколском и средњешколском нивоу, и у процесу перманентног образовања; - компетентно и на експертском нивоу учествује у раду, креира пројекте или руководи институцијама културе (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе и др.); - учествује у развојним пројектима, на аналитичком, предиктивном и евалуативном нивоу.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у антрополошко истраживањеpdf 1 3 + 2 6
Теренска пракса 1   3
СИР 1 1   6
Изборна позиција 1 (бира се 2 од 12)
Антропологија научне фантастикеpdf 1 3 + 2 6
Културне студије Источне Азијеpdf 1 3 + 2 6
Антропологија религије и културно наслеђеpdf 1 4 + 1 6
Антропологија књижевностиpdf 1 3 + 2 6
Методе и технике теренског истраживањаpdf 1 3 + 2 6
Европско културно наслеђе - антрополошка перспективаpdf 1 3 + 2 6
Антропологија џезаpdf 1 4 + 1 6
Антропологија музикеpdf 1 5 + 0 6
Антропологија филмаpdf 1 5 + 0 6
Антропологија глокализацијеpdf 1 4 + 1 6
Антропологија хорораpdf 1 4 + 1 6
Антропологија животне срединеpdf 1 4 + 1 6
Обавезни предмети
Израда мастер рада 2   8
Предмет мастер рада 2   3
СИР 2 2   4
Изборна позиција 2 (бира се 3 од 14)
Антропологија езотеризмаpdf 2 4 + 1 6
Антрополошки приступи проучавању материјалне културеpdf 2 3 + 2 6
Антропологија родне неједнакостиpdf 2 4 + 1 6
Антропологија празникаpdf 2 4 + 1 6
Антропологија политикеpdf 2 3 + 2 6
Антропологија миграцијаpdf 2 5 + 0 6
Антропологија и питања родаpdf 2 3 + 2 6
Визуелна антропологијаpdf 2 3 + 2 6
Антропологија фолклора и популарне културеpdf 2 4 + 1 6
Антропологија телаpdf 2 5 + 0 6
Антропологија надеpdf 2 4 + 1 6
Антропологија страхаpdf 2 5 + 0 6
Антропологија исхранеpdf 2 5 + 0 6
Антропологија организацијеpdf 2 4 + 1 6

 

↑↑↑