Етнологија и антропологија

Oсновне академске студије етнологије-антропологије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основне академске студије етнологије и антропологије имају за циљ да очувају компетенције професионалних етнолога, као друштвено препознате и у извесној мери угледне професије, уз сада већ дводеценијско профилисање професије социо-културних антрополога, неизоставне при истраживању, планирању, управљању и евалуацији једне од највећих социјалних и културних трансформација у историји земље, која је у току. С тим циљем, студије су дизајниране као еквилибријум знања и вештина потребних за истраживачке, документаристичке, послове репрезентације, консултантске послове и друге послове примене достигнућа савремене науке, са посебним нагласком на интерпретацију свакодневних културних феномена, културну критику и коментар. Посебна пажња на програму посвећује се базичним процесима културне промене, попут трансформације јавне сфере, науке и високог образовања. Ту посебно издвајамо оспособљавање студената да критички размишљају и неметрички евалуирају односе знања и моћи, особито када се преламају кроз административни новоговор нпр. кроз арбитрарне бинарне опозиције попут сврха/циљ или савременост/усаглашеност. Тако први међу основним циљевима програма представља репродукција хуманистички образованих слободних грађана, способних да се компетентно носе са процесима деструкције квалитета јавних услуга, уз њихово паралелно оспособљавање да се прилагођавају тржишним захтевима.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм инкорпорира могућност избора по једног или више предмета из области социологије, филозофије, археологије, историје и страних језика, на парним изборним позицијама. Изборни предмети чине 20%. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.) Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Број бодова додељених предметима креће се од 4 до 7 ЕСПБ, у зависности од процене оптерећења студента током савлађивања градива из одговарајућег предмета. Бодовна вредност завршног рада: Студијским програмом је након положених испита са основних студија предвиђена израда завршног рада – 10 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Етнолог-антрополог оспособљен је да: * проучава традиционалне и савремене културе у Србији; * проучава Балкан и југоисточну Европу; * проучава ваневропске културе у компаративној перспективи; * проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; * проучава процесе глобализације и европске интеграције; * дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Антропологија тела 1 2 + 2 6
Историја српске етнологије 1 2 + 2 6
Материјална култура Србије 1 2 + 2 6
Увод у етнологију и антропологију 1 2 + 2 6
Антропологија етницитета 2 2 + 2 6
Антропологија религије 2 2 + 2 6
Етнологија Старог света 2 2 + 2 6
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Општа методологија наука 1 2 + 2 6
Филозофија науке 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа 2 2 + 2 6
Класици социологије и антропологије 2 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија села 2 2 + 2 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Антропологија друштва 3 2 + 2 6
Антропологија материјалне културе 3 2 + 2 6
Етнолошке и антрополошке теорије 3 2 + 2 6
Народна религија Срба 3 2 + 2 6
Етнологија балканских друштава 4 2 + 2 6
Етнологија Новог света 4 2 + 2 6
Примењена антропологија 4 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Етнологија света – компаративна религија 3 2 + 2 6
Савремене социолошке теорије 3 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија града 3 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Етнолошка и антрополошка музеологија 4 2 + 2 6
Југословенска држава и друштво 1918-1990. 4 2 + 2 6
Културна историја Југославије 4 2 + 2 6
Симболички и интерпретативни приступи у антропологији 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Антропологија рода и сродства 5 2 + 2 6
Национална етнологија/антропологија-Економија и култура 5 2 + 2 6
Национална етнологија/антропологија-Религија 5 2 + 2 6
Урбана антропологија 5 2 + 2 6
Антропологија фолклора 6 2 + 2 7
Методологија етнологије и антропологије 6 2 + 2 7
Национална етнологија/антропологија-Одевање 6 2 + 2 6
Политичка антропологија 6 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (4 ЕСПБ)
Археологија и писани извори 5 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологија 5 2 + 0 4
Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа 5 2 + 2 4
Филозофија културе 5 2 + 2 4
Изборни предмет 6 (4 ЕСПБ)
Археологија и социјална антропологија 6 2 + 0 4
Визуелна антропологија 6 2 + 2 4
Грчко наслеђе у савременој српској култури 6 2 + 0 4
Језик и друштво: увод у социолингвистику 6 2 + 2 4
Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа 6 2 + 2 4
Остало (студент може да обави теренску праксу од 2 ЕСПБ)
Теренска пракса 6 0 + 1 2
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Национална етнологија/антропологија-Град и култура 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Књижевност и друштво 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Митови и ритуали 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Невербална комуникација 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Тело и идентитет 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Идентитет и сазнање 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Култура и насиље 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Политика 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Популарна култура 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија-Религија и род 8 2 + 2 5
Завршни рад 7, 8 0 + 0 10
↑↑↑