Етнологија и антропологија

Основне академске студије етнологије-антропологије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије етнологије и антропологије имају за циљ да очувају компетенције професионалних етнолога, као друштвено препознате и у извесној мери угледне професије, уз сада већ дводеценијско профилисање професије социо-културних антрополога, неизоставне при истраживању, планирању, управљању и евалуацији једне од највећих социјалних и културних трансформација у историји земље, која је у току. С тим циљем, студије су дизајниране као еквилибријум знања и вештина потребних за истраживачке, документаристичке, послове репрезентације, консултантске послове и друге послове примене достигнућа савремене науке, са посебним нагласком на интерпретацију свакодневних културних феномена, културну критику и коментар с једне, односно на истраживање и очување културне баштине, с друге стране. Посебна пажња на програму посвећује се базичним процесима културне промене, попут трансформације јавне сфере, науке и високог образовања. Ту посебно издвајамо оспособљавање студената да критички размишњају и неметрички евалуирају односе знања и моћи, особито када се преламају кроз административни новоговор нпр. кроз арбитрарне бинарне опозиције попут сврха/циљ или савременост/усаглашеност. Тако први међу основним циљевима програма представља репродукција хуманистички образованих слободних грађана, способних да се компетентно носе са процесима деструкције квалитета јавних услуга, уз њихово паралелно оспособљавање да се прилагођавају тржишним захтевима.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Студијски програм инкорпорира могућност избора по једног или више предмета из области социологије, филозофије, археологије, историје, страних језика и из матичне области, на изборним позицијама с више могућности. Предмети на изборним позицијама, укљућујући завршни рад, вреде 55 ЕСПБ односно 23%. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Основне академске студије етнологије-антропологије организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа итд.) Бодовна вредност предмета Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Број бодова додељених предметима креће се од 5 до 8 ЕСПБ, у зависности од процене оптерећења студента током савлађивања градива из одговарајућег предмета. Бодовна вредност завршног рада Студијским програмом је након положених испита са основних студија предвиђена израда завршног рада – 10 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.

Компетенције: Опште и предметно-специфицне компетенције студената Етнолог-антрополог оспособљен је да: - проучава традиционалне и савремене културе у Србији; - проучава Балкан и Југоисточну Европу; - проучава ван-европске културе у компаративној перспективи; - проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; - проучава процесе глобализације и европске интеграције; - истражује, тезаурира и чува културну баштину; - дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма. Опис исхода учења Етнолог-антрополог оспособљен је да: - организује, дизајнира и спороведе истраживања у домену културе, медија, религије, друштвених институција и група; - врши медијацију у ситуацијама етничког, културног, религијског, расног и сличних конфликата у мултикултурном друштву; - препозна, документује, класификује, архивира, интерпретира и евалуира елементе културног наслеђа; - активно примени етнолошка и антрополошка знања у сферама медија, спорта, моде и туризма; - анализира, имплементира и евалуира пројекте у областима социјалне и културне политике; - изводи научне и примењене пројекте владиних и невладиних организација; - учествује у процесу образовања на предшколском, основношколском и средњешколском нивоу, и у процесу перманентног образовања; - компетентно и на експертском нивоу учествује у раду, креира пројекте или руководи институцијама културе (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе и др.); - учествује у развојним пројектима, на аналитичком, предиктивном и евалуативном нивоу; - настави мастер или специјалистичке студије у пољу друштвено-хуманистичких наука.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (42 ЕСПБ)
Антропологија тела 1 3 + 1 6
Материјална култура Србије 1 2 + 2 6
Увод у етнологију и антропологију 1 3 + 1 6
Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа 1 3 + 1 6
Антропологија етницитета 2 3 + 1 6
Антропологија религије 2 3 + 1 6
Антропологија Старог света 2 1 + 1 6
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Историја политичких и социјалних теорија 1 4 + 2 7
Општа методологија наука 1 2 + 2 6
Филозофија науке (EN) 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Археологија и социјална антропологија - историја идеја 2 2 + 0 6
Историја југословенске државе, друштва и културе 2 2 + 2 6
Класичне социолошке теорије 2 4 + 2 6
Класично наслеђе у савременој српској култури 2 2 + 0 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (52 ЕСПБ)
Антропологија друштва 3 3 + 1 6
Антропологија материјалне културе 3 3 + 1 6
Антропологија света - Компаративна религија 3 2 + 2 6
Етнолошке и антрополошке теорије 3 3 + 1 6
Народна религија Срба 3 2 + 2 6
Антропологија Новог света 4 2 + 2 6
Визуелна антропологија 4 2 + 2 5
Етнологија балканских друштава 4 2 + 2 6
Примењена антропологија 4 2 + 2 5
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Антропологија рода и сродства 5 3 + 1 6
Национална етнологија/антропологија - Економија и култура 5 2 + 2 6
Национална етнологија/антропологија - Религија 5 2 + 2 6
Урбана антропологија 5 3 + 1 6
Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа 6 3 + 1 6
Национална етнологија/антропологија - Одевање 6 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Религија и род 6 2 + 2 5
Општа методологија етнологије и антропологије 6 3 + 1 6
Политичка антропологија 6 3 + 1 6
Теренска пракса 6 0 + 0 2
Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Археологија и писани извори 5 2 + 0 6
Археологија и псеудоархеологија 5 2 + 0 6
Савремене социолошке теорије 5 2 + 2 6
Филозофија културе 5 2 + 2 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (45 ЕСПБ)
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине 7 2 + 2 5
Етнолошка и антрополошка музеологија (основне) 7 2 + 2 5
Методологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа 7 3 + 1 5
Национална етнологија/антропологија - Невербална комуникација 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Тело и идентитет 7 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Култура и насиље 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Политика 8 2 + 2 5
Изборни предмет 4 (5 ЕСПБ)
Национална етнологија/антропологија - Књижевност и друштво 7 2 + 2 5
Симболички и интерпретативни приступи у антропологији 7 3 + 1 5
Европеизација као водећа сила Модернизације – имплементација и одбијање европских идеја и интитуција на Балкану, 18 – 20. век 7 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (5 ЕСПБ)
Антропологија популарне културе 8 2 + 2 5
Антропологија фолклора 8 3 + 1 5
Изборни предмет 6 (5 ЕСПБ)
Антропологија Европске уније 8 2 + 2 5
Антропологија света - Глобализација и мултикултурализам 8 2 + 2 5
Национална етнологија/антропологија - Идентитет и сазнање 8 3 + 1 5
Пут западног Балкана ка ЕУ: Спољни и унутрашњи изазови 8 2 + 2 6
Завршни рад 7, 8   10

 

↑↑↑