Етнологија и антропологија

Докторске академске студије етнологије - антропологије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука етнологија-антропологија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области етнологије-антропологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије, у складу са Статутом Факултета и студијским програмом.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију-антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Програм не подразумева предуслове за упис појединих предмета или група предмета.Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за етнологију-антропологију на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Програм докторских студија етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду нуди напредна, савремена и компаративно релевантна знања из специфичних области којима су кандидати одлучили да се баве у својим докторским дисертацијама, као и из области опште теорије и методологије дисциплине и сродних друштвено-хуманистичких наука. Основни циљ студијског програма јесте подстицање креативног, критичког и иновативног мишљења код кандидата, праћење и унапређивање њихових способности за адекватну примену методолошких, теоријских и емпиријских знања на проблематику која се истражује у оквиру докторске дисертације. Додатни и веома важан циљ програма јесте да оспособи и подстакне кандидате да знања стечена у академском хабитусу у пракси преведу и примене на социо-културне феномене и проблеме који нас окружују. Крајњи исход таквог приступа јесте произвођење национално и међународно изврсних научника, оспособљених у потпуности како за самостални, тако и за тимски научно-истраживачки рад, који је у складу са етиком коју таква врста рада подразумева. Такав рад, између осталог, подразумева оспособљеност за дизајнирање и спровођење истраживања, прикупљање, описивање и тумачење грађе и дисеминацију резултата истраживања, активно праћење актуелности у дисциплини и сродним дисциплинама, и сл. Овако представљени општи циљеви програма подразумевају образовање високоспецијализованог научног и стручног кадра и отварање могућности за стварање успешних научних тимова и појединаца који ће доприносити даљем развоју, конкурентности и угледу српске науке и њеној већој међународној видљивости.
Основни циљ студијског програма докторских студија етнологије и антропологије јесте подстицање креативног, критичког и иновативног мишљења код кандидата, праћење и унапређивање њихових способности за адекватну примену методолошких, теоријских и емпиријских знања на проблематику која се истражује у оквиру докторске дисертације. Програм нуди напредна, савремена и компаративна знања из специфичних области којима су кандидати одлучили да се баве, као и из области опште теорије и методологије дисциплине и сродних друштвено-хуманистичких наука. Докторске студије етнологије и антропологије организоване су по семестрима, трају шест семестара, односно три школске године. Настава се изводи у различитим формама (предавања, вежбе, семинари, дискусије, теренски рад различитог типа, итд). Укупна бодовна вредност докторске дисертације укључује писање и одбрану пријаве теме (18 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (СИР), који подељен по семестрима укупно носи 12 ЕСПБ и израду и одбрану докторске дисертације, која у укупном збиру износи 84 ЕСПБ.Фактор изборности према позицијама где студенти бирају предмете је 50,56%. У договору са ментором, избор предмета се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, а у складу са Правилником о изборним предметима Факултета.На програму докторских студија етнологије и антропологије понуђено је три обавезна предмета (сваки носи по 4 ЕСПБ) и двадесет три изборна предмета разврстаних у три изборне позиције (од којих сваки носи по 6 ЕСПБ). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни). Укупна бодовна вредност програма износи 120 ЕСПБ.

Компетенције: Доктор етнологије-антропологије оспособљен је да: - Самостално или тимски дизајнира истраживање. - Самостално или тимски спроведе истраживање. - Самостално опише, протумачи, објави и промовише резултате истраживања. - Самостално или тимски активно примени научна знања. - Самостално или тимски прилагоди резултате истраживања и језик њихове дисеминације интердисциплинарној и широј популацији. - Самостално обави контролна или поновљена истраживања релевантних истраживаних феномена. - Учествује у интердисциплианарним пројектима. - Евалуира научне резултате других аутора. - Евалуира научне, уметничке, административне и друге пројекте у мери у којој су подложни социо-културној анализи. - Консултује клијенте на широком спектру активности, од административних до комерцијалних. - Предаје у академском или професионалном контексту област за коју се специјализовао.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја антропологијеpdf 1 2 + 0 4
СИР 1 1   2
Изборна позиција 1 (бира се 4 од 9)
Антропологија Европске Уније pdf 1 6 + 0 6
Антропологија музике pdf 1 6 + 0 6
Антропологија времена pdf 1 6 + 0 6
Антропологија ислама pdf 1 6 + 0 6
Антропологија старости pdf 1 6 + 0 6
Еколошка антропологијаpdf 1 4 + 1 6
Научно објашњење у антропологијиpdf 1 6 + 0 6
Антропологија натприродног и Антропологија нових религијаpdf 1 6 + 0 6
Когнитивна и медицинска антропологијаpdf 1 6 + 0 6
Обавезни предмети
Увод у методологију антропологије и технике антрополошког писањаpdf 2 3 + 0 4
СИР 2 2   2
Изборна позиција 2 (бира се 4 од 13)
Антропологија насиља и криминалаpdf 2 6 + 0 6
Антропологија границаpdf 2 4 + 1 6
Антропологија политичких конфликатаpdf 2 6 + 0 6
Антропологија модеpdf 2 6 + 0 6
Антропологија и савремене иновацијеpdf 2 6 + 0 6
Политичка антропологијаpdf 2 6 + 0 6
Aнализа наративаpdf 2 6 + 0 6
Антропологија исхране и пићаpdf 2 6 + 0 6
Антропологија европских миграција pdf 2 6 + 0 6
Антропологија емоција pdf 2 6 + 0 6
Антропологија популарне културеpdf 2 6 + 0 6
Антропологија религије и родаpdf 2 6 + 0 6
Антропологија светаpdf 2 6 + 0 6
 
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   18
Општа методологија етнологије и антропологијеpdf 3 3 + 0 4
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 3)
Урбана антропологијаpdf 3 6 + 0 6
Симболички и интерпретативни приступи у антропологијиpdf 3 6 + 0 6
Антропологија модерности и материјалне културеpdf 3 6 + 0 6
СИР 3 3   2
Израда докторске дисертације 1 4   28
СИР 4 4   2
 
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда докторске дисертације 2 5   28
СИР 5 5   2
Одбрана докторске дисертације 6   28
СИР 6 6   2

 

↑↑↑