Етнологија и антропологија

Мастер академске студије етнологије-антропологије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер етнолог-антрополог
Услови уписа: Завршен Филозофски, Филолошки, Правни, Економски, Факултет политичких наука, Географски факултет, Факултет драмских уметности (катедре: Менаџмент и продукција позоришта, радија и културних делатности и Филмска ТВ продукција), Факултет музичке уметности (Етномузикологија)
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: /
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент врши избор уз писмену сагласност ментора.
Циљ: Циљ мастер академских студија етнологије-антропологије јесте да омогући студентима да се уклопе у непрекидно мењајуће услове тржишта рада, који посебно погађају друштвено-хуманистичку популацију, посебно путем отварања дисциплине ка интерпретативно применљивим аспектима научно-истраживачког рада. Било да је реч о студентима који долазе са основних студија етнологије-антропологије или о студентима који мастер ниво користе да промене дисциплину и своје професионалне компетенције учине разноврснијим, програм је дизајниран тако да истовремено и проучава и усмерава промену структуре академске популације у земљи. Спајајући широке под-дисциплине, попут урбаних са родним студијама, науку са политиком или глобализацију са мултикуралним политикама, програм је оријентисан ка превазилажењу арбитрарних граница наметнутих стварности под-дисциплинарним истраживачким интересовањима у 20. веку, и усмерен ка интердисциплинарном и пројектном мишљењу о свакој истраживачкој теми, без есенцијалистичких заблуда или романтичарског односа према прошлости, идентитету, традицији и сл. Мастер програм у великој мери прати процесе интернационалних интеграција Србије и културну промену ставља у први план.

Компетенције: Мастер етнолог-антрополог оспособљен је да: * проучава традиционалне и савремене културе у Србији; * проучава Балкан и Југоисточну Европу; * проучава ваневропске културе у компаративној перспективи; * проучава формирање нових културних идентитета и савремене трансформације културе; * проучава процесе глобализације и европске интеграције; * дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, социјалне и културне политике и туризма.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Методологија етнологије и антропологије 1, 2 2 + 0 4
Страни језик
Италијански језик 1, 2 2 + 0 5
Немачки језик 1, 2 2 + 0 5
Руски језик 1, 2 2 + 0 5
Француски језик 1, 2 2 + 0 5
Шпански језик 1, 2 2 + 0 5
Енглески језик 1, 2 2 + 0 5
Модул Антропологија мита и ритуала
Антропологија мита и ритуала (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 10
Антропологија бајке (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Спортски ритуали (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Модул Когнитивна антропологија
Когнитивна антропологија (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 10
Антропологија бајке (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Семиологија (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Модул Антропологија Африке
Антропологија Африке (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 8
Антропологија материјалне културе (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Афро-амерички идентитети (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Модул Антропологија фолклора
Антропологија фолклора (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 10
Афричка митологија (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Урбане легенде (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Модул Мушке студије - Антопологија маскулинитета
Антропологија маскулинитета (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 10
Антропологија балканског мушкарца (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Антропологија насиља (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Модул Антропологија криминала
Антропологија криминала (главни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 10
Антропологија сиве економије (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Антропологија AIDS-a (помоћни модулни предмет) 1, 2 2 + 0 5
Завршни рад -master 1, 2   25
Додатне информације:
Изборни предмети (18 ЕСПБ)
Студент бира изборне предмете у оквиру група изборних предмета, уз писмену сагласност ментора:

А) Из групе премета Страни језици студент бира један предмет – 5 бодова
Б) Из групе предмета Главни или помоћни предмети који се предају на осталим модулима у оквиру студијског програма Дипломске академске студије етнологије и антропологије – master студент бира један предмет.
В) Из групе предмета који се предају на Дипломским академским студијама - master или на Основним академским студијама на одељењима Филозофског факултета, осим матичног Одељења, студент бира један или више предмета. Студент не може изабрати предмет који је већ полагао на основним студијама, осим страног језика. Начин полагања: према студијским програмима и програмима предмета на матичним одељењима.
Начин извођења појединих облика студија:
предавања, вежбе, семинари, просеминари и есеји; радне групе, радионице, дебате; консултације; електронска контакт настава; теренски радови, теренска пракса; презентација фото, филмског и видео материјала; музеолошка настава.
Завршни рад-master: домаћи писани рад из главног модулног предмета. Брани се усмено после свих положених испита.
↑↑↑