Историја

Курс:
Mетодика наставе историје - општи курс
У оквиру предмета: Методика наставе историје
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историја образовања,методолошки приступ настави историје у основном и средњошколском образовању,основи архивистике с посебним освртом на сарадњу архива и школа, методологија научно-истраживачког рада с посебним освртом на израду семинарских,матурских,дипломских и магистарских радова, проучавање уџбеника и израда приручника и дидактичких материјала, полагање стручних испита (за лиценцу, архивистичког и испита за кустоса ).
Циљ изучавања курса: Методолошка припрема студената за рад у области образовања и заштите културних добара.Студент се теоријском наставом и праксом обучава за самостално извођење наставе ,примену истраживачког метода у настави историје, затим за израду приручника и дидактичких материјала,као и за рад у научним установама,архиву и музеју.
Предуслови за полагање: Положени испити из треће године (укључујући психологију и педагогију ).
Облици наставе: Настава обухвата предавања и вежбе,као и праксу у основним и средњим школама,Архиву Србије,Историјском институту и Народном музеју.
Обавезе студената: Редовно похађање предавања и семинарских вежби.Израда семинарског рада (по један у сваком семестру)с презентацијом на вежбама,учешће у истраживачком пројекту:'Методолошки проблеми наставе историје у основном и средњошколском образовању'( резултати се саопштавају у посебном раду),хоспитовање у основним и средњим школама (две недеље ).
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењује се семинарски рад (20%),затим истраживачки рад у оквиру наведеног пројекта(20%),хоспитовање (30%)и усмени испит (30%).
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање студената са програмом предмета, испуњавањем обавеза и основних услова за полагање испита, као и начина вредовања (оцењивања) предиспитних активности и усменог дела испита

1. недеља
вежбе - Уводна реч
Упознавање студената са садржајем вежби (подела задужења и рокови).

2. недеља
предавање - Образовање у Европи у 19.веку
Историографска анализа утицаја образовања на модернизацију грађанског друштва у Европи . Литература: Ј.Bowen, A History of Western Education,Vol.3,Routledge,Wisconsin,2003,A.Ђуровић,Космолошко трагање за новом школом, БИГЗ,Београд 1999,Pedagogica Historica,XXI,XXII.

2. недеља
вежбе - Образовање у САД
Литература:R.Altenbaugh, The American People and their Education, A Social History,Upper Saddle River,New Jersey,2003.

3. недеља
предавање - Oбразовање у Краљевини Србији крајем 19. и почетком 20.века
Основне карактеристике образовног система у Краљевини Србији на прелому два века. Литература :Образовање код Срба кроз векове(зборник радова с научног скупа),Историјски институт,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2001,А.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914,Историјски институт,Београд 2004.

4. недеља
предавање - Методика наставе историје као научна дисциплина
Увод у методику наставе,методе научног методичког истраживања. Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Београд 1995,H.J.Pandel,G.Schneider,Handbuch Medien im Geschichtsunterricht,Wochenschau Verlag,Schwalbach/Ts.2002 2.Auflage

4. недеља
вежбе - О методама научног истраживања у методици наставе историје
Анализа теоријско-методолошког приступа у проучавању наставног процеса. Литература:З.Делетић, Огледи из методике наставе историје,Ужице 2005.

5. недеља
предавање - Истраживачки пројекти
О методолошком приступу, циљевима и врстама истраживања. Литература :Др Д.Михаиловић,Методологија научноистраживачких пројеката,Београд 1995.

5. недеља
вежбе - Научно испитивање
Врсте научног испитивања,интервју,анкета. Литература:Др Д.Михаиловић,Методологија научноистраживачких пројеката,Београд 1995,B.V.Borries,Methods and Aims of Teaching History in Europe:A Report on Youth and History in:Knowing,Teaching&Learning History(edited by P.Stearns,P.Seihas,S.Winnenburg),New York and London,2000,p.246-262.

6. недеља
предавање - Научна историографија и методика наставе историје
Прилагођавање научних резултата историјске науке циљевима наставног процеса,социјална функција историјске науке. Литература :А.Митровић,Ћудљива муза,Ваљево,1992,З.Делетић,Огледи из методике наставе историје,Ужице 2005.

6. недеља
вежбе - О историјској науци
Метод истраживања,врсте историографских радова и примена у настави историје,посета Историјском институту. Литература:M.Благојевић,Д.Медаковић,Историја српске државности,том 1, Нови Сад,2001,Р.Љушић,Историја српске државности,том 2,Нови Сад 2002,Љ.Димић, Историја српске државности, том 3,Нови Сад 2003,G.Procacci,History of the Italian people,Penguin Group,London 1991.

7. недеља
предавање - Oбразовни системи у Европи
Основне карактеристике образовног система (oсновно,средњошколско и високо). Литература: H.Döbert,W.Hörner,B.von Kopp,W.Mitter,Die Schulsysteme Europas,Band 46,Schneider Verlag Hohengehren,2002.

7. недеља
вежбе - Образовни систем у Немачкој
Oсновне карактеристике система. Литература: The Education System in the Federal Republic of Germany 2000(edited by G.Jonen,K.Boele),Scretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany,Bonn,2001.

8. недеља
предавање - Образовни систем у Србији
Основне карактеристике система. Извори:Закон о основама образовања и васпитања.

8. недеља
вежбе - Школско законодавство
Анализа основних законских и подзаконских аката. Извори:Закон о основама образовања и васпитања.

9. недеља
предавање - Циљеви и исходи наставе историје
Појам,усклађивање с општим циљем и улогом образовања и васпитања у друштвеном развоју . Литература :B.V.Borries(2000),Methods and Aims of Teaching History in Europe,in:Knowing,Teaching&Learning History`(edited by P.Stearns,P.Seihas,S.Wineburg),New Yourk and London,p.246-262, Настава историје,13,Друштво историчара јужнобачког округа,Нови Сад 2001.

9. недеља
вежбе - Одређивање циљева у настави историје
Специфичности методолошког приступа у основном и средњошколском образовању. Литература: А.Митровић,Историјска свест,Први југословенски симпозијум о настави историје, Нови Сад 1972,Десети конгрес историчара Југославије,Зборник радова(уредници др З.Антонић,др М.Лазић,Д.Ранковић),Београд 1998,521-773.

10. недеља
предавање - Наставни план и програм
Карактеристике наставног плана и програма као основног школског документа,структура и начин планирања. Извори:Орјентациони наставни план и програм. Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Београд 1995.

10. недеља
вежбе - Планирање и програмирање у настави историје
Анализа структуре наставног плана и програма,програмирање садржаја историје,израда месечнх и годишњих програма рада наставника. Извори:Наставни план и програм за основне и средње школе,(2006). Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Београд 1995, 20-30.

11. недеља
предавање - Облици рада у настави историје
Појам, карактеристике и примена у настави. Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Београд 1995,41-47.

11. недеља
вежбе - Индивидуални рад
О предностима и недостацима индивидуалног рада,с посебним освртом на улогу наставника. Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Knowing,Teaching&Learning History(edited by P.Sterns,P.Sexias,S.Winenburg),New Yourk 2000.

12. недеља
предавање - Наставне методе у настави историје
Појам и класификација наставних метода,избор и примена у настави. Литература:R.Turner-Bisset,(2005),Creative-Teaching:History in the Primary Classroom,David Fulton Publishers,Lndon.А.Ђуровић,Ситуациона анализа структуре ученика првог разреда гимназије као основа за поставку диференцираног наставног метода у настави историје,у:Настава историје,бр.3,Нови Сад 1995,130-137,И.Ивић,А.Пешикан,С.Јанковић,С.Кијевчанин,Активно учење,1-2,Институт за психологију,Београд1997.

12. недеља
вежбе - Tип часа и избор наставне методе
Усклађивање типа часа и избор наставне методе,могућности и грешке. Литература:R.T.Bisset,Creative Teaching History, in the primary classroom,David Fulton,London 2005,А.Ђуровић,Структурна анализа успеха ученика у настави историје у гимназијама као основа за поставку диференцираног наставног метода,у:Зборник радова Десетог конгреса историчара Југославије,

13. недеља
предавање - Настава историје у основној школи
Основна школа у образовном систему Србије,организација образовно-васпитног процеса,нормативна акта,школска документација(час се одржава у школи),улога наставника. Извори:Закон о основама образовања и васпитања,Школско развојно планирање,Влада Републике Србије,Министарство просвете и спорта,Светска банка,Београд 2002, Статут школе. Литература:P.Lee,R.Ashby,(2000),Progression in Historical Understanding among Students Ages 7-14,in:Knowing,Teaching&Learning History,New Yourk University Press.

13. недеља
вежбе - Стручни активи школе
План и програм рада актива(методолошки приступ)),међусобна стручна сарадња,усклађивање критеријума оцењивања. Извори:Закон о основама образовања и васпитања,2005Литература :R.T.Bisset,Creative Teaching History, in the primary classroom,David Fulton,London 2005V.Kaplan,P.Agmon,Lj.Ermolaeva,(1999).The Teaching of History in Contemporary Russia,Trends and Perspectivies,The Cummings Center for Russian and East European Studies,Tel Aviv University (реферат студента ).

14. недеља
вежбе - Организација образовно-васпитног процеса
Основни облици наставе,с посебним освртом на рад стручних актива (час се одржава у школи). Извори:Закон о основама образовања и васпитања,Годишњи план и програм рада школе. Литература:B.V.Borries,(2001)Europe's Past,Present and Future-Perceieved by European Adolecents.A Cross-Cultural Study,in:History for Today and Tomorrow,What Does Europe Mean for School History(edited by J.van der Leew-Roard),Hamburg,179-205.

14. недеља
вежбе - Настава историје у средњим и стручним школама
Средња и стручна школа у образовном систему Србије,организација образовно-васпитног процеса,нормативна акта(час се одржава у гимназији),улога наставника. Извори:Закон о основама образовања и васпитања,Статут школе,Годишњи план и програм рада школе,Извештаји о раду школе. Литература:J.van der Leeuw-Roord,(2001),Europe in the Learning and Teaching of History, in:History for Today and Tomorrow(edited by J.van der Leeuw Roard),Eustory Series,Shaping European History,Volume No.2,Hamburg.

15. недеља
предавање - Дијалошка метода
Основне карактеристике,примена,предности и недостаци. Литература:R.Phillips,Reflective Teaching of History 11-18,London,New York,2005,W.C.Parker,D.Hess,Teaching with and for discussion,(2001)in:Teaching and Teacher Education,17,273-279,B.E.Larson(2000),Classroom discussion:A method of instruction and a curriculum outcome,in:Teaching and Teacher education,16,p.661-667.

15. недеља
вежбе - Примена дијалошке методе
Анализа примера из америчких школа. Литература:W.C.Parker,D.Hess,Teaching with and for discussion.(referat studenta) Пројекција филма из пројекта:'What is Pass,University of Wisconsin,1999.

16. недеља
предавање - Активна настава
Методичко-дидактичка припрема,предности и ограничења. Литература:И.Ивић,А.Пешикан,С.Јанковић,С.Кијевчанин,Активно учење,13-29,Choices for the 21 st Century Education Project(1997),Various titles.Providence, RI:Brown University.

16. недеља
вежбе - Практична примена метода активне наставе (едукациона радионица)
Методичко-дидактичка припрема,предности и ограничења.(наставна тема у реализацији студената). Литература: И.Ивић,А.Пешикан,С.Јанковић,С.Кијевчанин,Активно учење,87-101,Материјали са Summer School,Georg Eckert Institute,Braunschweig 2001,Internationale Schulbuchforschung,Zeitschrift des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung,2,3,4.

17. недеља
предавање - Историјска свест
Развој историјске свести и критичког мишљења. Литература:А.Митровић,Историјска свест,Први југословенски симпозијум о настави историје,Нови Сад, 1972,N.Tuitaux-Guillon(2001),Is there a Basis for European Consciousness among French Students,The Results of Three Empirical Studies, in:History for Today and Tomorrow,p.164-179.

17. недеља
вежбе - O историјској свести
Значај развоја историјске свести као најважније компоненте друштвене свести.Развој критичког промишљања историјских догађаја ,појава и процеса (виђеног из угла ученика). Литература: S.Wineburg,Historical Sense,(2001),in:Teaching,Knowing&Learning History,p.306-327.(referat studenta sa diskusijom).

18. недеља
предавање - Историјски извори у настави историје
Основи хеуристике,методолошки приступ коришћењу извора у настави историје. Извори:Архивски фондови Архива Србије,Архива Србије и Црне Горе,Историјског архива Београда. Литература:М.Војводић,Стојан Новаковић и Владиомир Карић,Клио,Београд 2003.

18. недеља
вежбе - Зборници архивске грађе (примена у настави историје)
Методолошки приступ прикупљању,обради и публиковању архивске грађе (упознавање са библиографијом објављених зборника),коришћење извора на часу историје. Објавлљени извори:Р.Љушић,Лицеј 1838-1863,Београд 1980. Литература:D.Corbin,Beyond the Textbook,Teaching History using documents and Primary Sources(1996),Heinemann Portsmouth,NH.

19. недеља
предавање - Књижевни текстови у настави историје
Методолошки приступ избору и примени књижевних текстова у настави историје. Литература:Српска авангарда у периодици,зборник радова(уредници В.Голубовић,С.Тутњевић),Матица Српска,Институт за књижевност и уметност,Београд 199.

19. недеља
вежбе - Примена књижевних текстова у настави историје
Методолошка припрема за час историје,(реферат студента). Литература:Б.Пекић,Сентиментална повест британског царства,БИГЗ,Београд 1993,Српска авангарда у периодици,Београд 1996.

20. недеља
предавање - Писани радови у настави историје
Почетак писања рада(време и узраст ),методолошка припрема ученика за истраживање и писање,(реферат,семинарски рад,матурски рад,израда синопсиса изложбе,прилози за проучавање историје школства,свакодневног живота,) Литература:R.Stradling (2001),Teaching 20th Century European History,Council of Europe Publishing,С.Ћирковић,Основни проблеми у настави историје у средњој школи,у:Актуелна питања наставе историје,Београд 1970.

20. недеља
вежбе - Семинарски и матурски рад
Методолошки приступ изради рада,графичка обрада,презентација. Литература:Др Д.Михаиловић,Методологија наушноистраживачких пројеката,Београд 1995,Б.Шимуновић Бешлин,Како се пише историја,Платонеум,Нови Сад 2001.М.Ристовић,Д.Стојановић,Детињство у прошлости,Удружење за друштвену историју,Београд 2001,Сећања на детињство,зборник радова ученика средњих школа,Београд 2004.(реферати студената).

21. недеља
предавање - Филм као историјски извор и могућност примене у настави историје
Историјат филма, филма као историјски извор(анализа),примена у настави историје (методолошка понуда ). Литература:А.Ђуровић,Филм као историјски извор и могућност примене у настави историје,у:Настава историје,Нови Сад 1996,193-199.А.Митровић,Филм и историја,у:Зборник Филм и историја,Београд 1974.мр Р.Стојановић,Филм,историјски извор,ВИГ 1-2,7,Београд 1994,H.Pandel,G.Schneider(2002),Medien im Geschichts-unterricht,365-387.

21. недеља
вежбе - Примена филма у настави историје
О документарном филму(критичка анализа настанка и садржаја),методолошка припрема за час историје. Литература:H.J.Pandel,G.Schneider, (2002),Medien im Geschichtsunterricht,211-387,Два века модерне српске државности,Историјски архив Београда,Београд 2005.(реферати студената).

22. недеља
предавање - Час историје
Методичко-дидактичка припрема часа. Литература:М.Перовић,Методика наставе историје,Београд 1995,H.Pandel,G.Shneider,Medien im Geschtsunterricht.

22. недеља
вежбе - Час историје (видео пројекција)
Анализа часа Литература:R.Stradling,Teaching 20th Century European history,H.Pandel,G.Schneider,Medien im Geschichtsunterricht,15-197.

23. недеља
предавање - Уџбеник историје
Историографска и методичко-дидактичка анализа. Литература: Р.Шпадијер,Уџбеник историје као извор знања и наставно средство,у:Настава историје,5,Нови Сад,1997,262-275,др А.Пешикан,др И.Ивић,Основни стандарди квалитета школских уџбеника,У:Настава и историја,(нова серија)бр.4,Нови Сад 2005,82.94,E,Matthes,C.Heinze(Hrsg.)2004,Interkulturelles Verstehen und kulturelle Integration durch das Schulbuch,Augsburg

23. недеља
вежбе - Уџбеник историје
Компаративна анализа уџбеника за основне и средње школе. Литература:Уџбеници историје за основну школу(5-8.разреда),Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2005.(реферати студената),Уџбеници историје у Хрватској,Словенији и Босни и Херцеговини.

24. недеља
предавање - Радна свеска у настави историје
Методичко-дидактичке карактеристике,израда и публиковање,примена у настави историје. Литература:Радне свеске за основну и средњу школу(приредили С.Душанић,Ж.Петковић,А.Веселиновић,Р.Љушић,Љ.Димић и М.Радојевић), А.Тоdd (2005),History,Modern World History,BBC World Ltd.

24. недеља
вежбе - Примена радне свеске у настави историје
Методичко-дидактички приступ. Литература:S.Cottrell(2003),The Study Skills Handbook,second edition,Palgrave,London.

25. недеља
предавање - Како направити добар уџбеник
Историографски приступ(анализа садржаја),стандарди. Литература:Ј.van der Leeuw-Roard,How to create a good textbooks,in:Настава историје,13,Нови Сад 2002,А.Пешикан,И.Ивић,Основни стандарди квалитета школских уџбеника,у:Настава историје,4,82-94.

25. недеља
вежбе - Анализа италијанских уџбеника
Методолошки приступ,анализа садржаја (извори ). Литература:Giardina,G.Sabbatucci,V.Vidotto(2000),Profili storici,dal 1900 a oggi,1-3,Bari,U.Baldocchi,S.Bucciarelli,S.Sodi(2002),Insegnare storia,Pisa(referati studenata).

26. недеља
предавање - Oснови архивистике
Увод у архивистику,архивистичка теорија и пракса. Литература:Архив Србије,Београд 2000,Архиви у Србији,Београд 2000,А.Ђуровић,Архив у настави историје,у:Настава историје,6,Нови Сад,1997,116-123,Б.Лекић,Архивистика,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2006, Архивистички стандарди и поступци државног архива у Quebecu,Загреб 1994.

26. недеља
вежбе - Културно-просветна делатност архива
Припрема сталне и тематске изложбе,публиковање архивске грађе. Литература:Архив Србије,Београд 2000,Споменица Историјског архива Шумадије у Крагујевцу,Крагујевац 2004.

27. недеља
предавање - Архив у настави историје
О сарадњи архива и образовних установа,улога информативне службе архива и наставника историје (предавање у архиву). Литература:А.Ђуровић,Архив у настави историје,у:Настава историје,6,119-126,А.Ђуровић,Архив Србије у савременој настави историје у основном,средњем и високом образовању, У:Архивска грађа као и извор за историју,зборник радова с научног скупа,Архив Србије,Београд 2000,123-131.

27. недеља
вежбе - Архивистички испит
Полагање стручног архивистичког испита(садржај курса,стручна звања). Литература:Архив Србије,Београд 2000.

28. недеља
предавање - Музеј у настави историје
Сарадња музеја и школе,коришћење архивске грађе за писање истраживачких радова(рукописна одељења музеја),полагање стручног испита. Литература:Народни музеј,Београд 1983,А.Ђуровић,Педагошки музеј у настави историје,у:Настава историје,11,Нови Сад 2000,132-137.

28. недеља
вежбе - Музеј у настави историје
Посета музеју (културно-просветни рад музеја,с посебним освртом на издавачку делатност). Литература:Народни музеј,Београд 1983,Viminacivm,11,Народни музеј Пожаревац,Пожаревац 2000.

29. недеља
предавање - Интернет у настави историје
Употреба нових технологија (историја на интернету). Литература:Р.Страдлинг,Настава европске историје двадесетог века,Београд 2003,

29. недеља
вежбе - Интернет у настави историје
Приступ изводима или интегралном тексту примарних историјских извора,(докумената,фотографија,карикатура,плаката),модел за анализу извора. Литература:Р.Страдлинг,Настава европске историје двадесетог века,Београд 2003,L:Cajani (2002),A world History curriculum for the Italian school,in:World History Bulletin,vol.XVII,n.2,p.26-32.

30. недеља
предавање - Припрема за полагање испита
Методолошка припрема студената за полагање испита,поладање испита за лиценцу.

30. недеља
вежбе - Полагање испита за лиценцу
Програм увођења у посао наставника, Извори: Правилник о дозволи за рад наставника,васпитача и стручног сарадника,Службени гласник РС,бр.22,8.март 2005.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Страдлинг,Настава европске историје 20.века,Београд 2002.
P.N.Stearns,P.Seihas,S.Wineburg,(2000),Knowing,Teaching&Learning History,New York University.
А.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914,Историјски институт,Београд 2004.
Седам расправа
Општа допунска литература
D.Kobrin,(1996),Beyond the Textbook,Teaching History Using Documents and Primary Sources,Heinemann,Portsmouth,NH
↑↑↑