Историја

Курс:
Историја Римске републике 264-133. године пре н.е.
У оквиру предмета: Историја старог Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Политичка, друштвена и институционална историја Рима у средње Републике (од средине III века до средине II века пре н. е.).
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним проблемима ране римске историје, овладавање основама историјске методе, рад са изворима, припрема за полагање испита.
Облици наставе: Семинарска вежбања.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, активно учешће у дискусији на часовима, полагање тестова на крају I и II семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Писмене вежбе на крају сваког семестра (по 10 поена), као и учествовање у раду на семинарским вежбањима током читаве године (5 поена)
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са њиховим обавезама и темом курса. Периодизација римске историје, географски оквири римске историје.

2. недеља
вежбе - Полибије
Живот, дела, појам прагматичке историје, извори.

3. недеља
вежбе - Уређење римске републике 1
Полибијева оцена римског устава, подела магистратура, cursus honorum, најзначајније магистратуре (конзули, претори, цензори).

4. недеља
вежбе - Уређење римске републике 2
Најзначајније магистратуре (едили, квестори, народни трибуни, диктатор, magister equitum).

5. недеља
вежбе - Уређење римске републике 3
Сенат и комиције (куријатске, центуријатске, трибутске комиције и concilia plebis), војска.

6. недеља
вежбе - Рим и Картагина
Друштвено и државно уређење Картагине, кратак преглед картагинске историје до почетка пунских ратова.

7. недеља
вежбе - Први пунски рат 1
Картагина и њено уређење, уговори с Римом, узроци и повод Првог пунског рата, картагинска и римска флота, почетак ратних операција (Акрагант и борбе на Сицилији, битке код Липарских острва и Мила).

8. недеља
вежбе - Први пунски рат 2
Битка код Екнома, Регул у Африци, борбе на Сицилији (Хамилкар Барка), битка код Егатских острва, мировни уговор из 241. године пре н.е.

9. недеља
вежбе - Тит Ливије
Живот, дело, извори, Ливије о другом пунском рату.

10. недеља
вежбе - Раздобље између Првог и Другог пунског рата
Оснивање и уређење првих римских провинција (Сицилија, Сардинија и Корзика), рат са Галима на северу Италије, побуна најамника у Картагини, обнова и ширење пунске власти у Шпанији (Хамилкар Барка, Хаздрубал и Ханибал).

11. недеља
вежбе - Други пунски рат 1
Извори, узроци рата,опсада и освајање Сагунта, ратни планови Картагињана и Римљана, Ханибалов пут у Италију.

12. недеља
вежбе - Други пунски рат 2
Битке код Тицинума, Требије, Тразименског језера и Кане, побуне римских савезника на југу Италије и у Кампанији.

13. недеља
вежбе - Тест
Полагање теста који обухвата пређено градиво.

14. недеља
вежбе - Саопштавање резултата теста

15. недеља
вежбе - Други пунски рат 3
Операције у Шпанији и Италији (Публије Корнелије Сципион, битка код Метаура), операције у Африци (битка код Заме), склапање мира 201. године пре н.е.

16. недеља
вежбе - Плутарх
Живот, дела, Упоредни животописи као историјски извор.

17. недеља
вежбе - Апијан
Живот, дело, Апијан као историчар.

18. недеља
вежбе - Продор Рима у источно Средоземље
Илири на Балкану, Први и Други илирски рат (Теута и Деметрије Фарски), Први македонски рат.

19. недеља
вежбе - Други македонски рат
Римски савезници и противници на хеленистичком истоку, узроци и поводи Другог македонског рата, ток ратних операција (битка код Киноскефале), римска политика према грчким полисима.

20. недеља
вежбе - Сирски рат
Дипломатски сукоби Рима и Антиоха III, ток ратних операција (битка код Магнезије), мир у Апамеји, последице Сирског рата.

21. недеља
вежбе - Трећи македонски рат
Персеј и обнова македонске снаге, дипломатске припреме за рат, ток ратних операција (битка код Пидне), склапање мира.

22. недеља
вежбе - Рим и хеленистички свет средином и у другој половини II века пре н.е.
Рат против Генција, оснивање провинције Македоније, покоравање Грчке, Атал III и његов тестамент.

23. недеља
вежбе - Шпанија у II веку пре н.е.
Шпанске провинције, Марко Порције Катон Старији, Тиберије Семпроније Грах, Виријат, Сципион Емилијан.

24. недеља
вежбе - Трећи пунски рат
Картагина после Другог пунског рата, узроци и поводи Трећег пунског рата, ток ратних операција, освајање и разарање Картагине.

25. недеља
вежбе - Римске провинције средином II века пре н.е.
Преглед оснивања провинција, градови, уређење, војска, привреда.

26. недеља
вежбе - Римско друштво и култура II века пре н.е.
Промене у друштву (појам нобилитета, јачање витезова), римска религија (продор и ширење хеленистичких култова), поезија и драма.

27. недеља
вежбе - Тест
Полагање теста који обухвата пређено градиво.

28. недеља
вежбе - Завршни час
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Плутарх, Успоредни животописи I-III (прев. З. Дукат), Загреб 1988.
Полибије, Историје I-II (прев. М. Рицл), Нови Сад 1988.
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд (више пута прештампано), 117-159.
М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990, 262-301.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999, 47-87.
Општа допунска литература
Oxford Classical Dictionary, Oxford–New York 1996.
M. Cary, H. H. Scullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, London 1975, 113-199.
Rome et la conquete du monde mediteraneen 2: Genese d'un empire, 264-27. avant J.-C., Paris 1978.
H. H. Scullard, Scipio Africanus: Soldier and Politician, Bristol 1970.
A. E. Astin, Scipio Aemilianus, Oxford 1967.
M. Cary, A History of the Greek World from 323 to 146 B.C., London 1972, 182-205.
↑↑↑