Историја

Курс:
Историја Рима у доба Октавијана Августа и његових наследника
У оквиру предмета: Историја старог Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Политичка, друштвена и институционална историја Рима у доба Октавијана Августа и династије Јулијеваца-Клаудијеваца
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним проблемима ране римске историје, овладавање основама историјске методе, рад са изворима, припрема за полагање испита.
Облици наставе: Семинарска вежбања
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, активно учешће у дискусији на часовима, полагање тестова на крају I и II семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Писмене вежбе на крају сваког семестра (по 10 поена), као и учествовање у раду на семинарским вежбањима током читаве године (5 поена)
План курса:

1. недеља
вежбе - Увод: положај Октавијана након грађанског рата
27. година: Легализовање самосталне владавине. Август и Сенат. Појам Принципата.

2. недеља
вежбе - Историографија Августове епохе
Августова обнова: Ливије и други писци. Res gestae divi Augusti.

3. недеља
вежбе - Идеали Августовог Принципата
Политика и књижевност у Августовој епоси. Песништво и римски владарски идеал. Римска идеја у Августовој епоси.
Литература: В. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.

4. недеља
вежбе - Правне основе Августовог Принципата
Августов однос према институцијама Републике. Прилагођавање Скупштина, Сената и нобилитета новим политичким реалностима.

5. недеља
вежбе - Империјална политика у Августовој епоси
Августов империјализам. Политика према Германима и на Истоку. Август према провинцијама.
Литература: R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986.

6. недеља
вежбе - Август и наследници
Августови планови о наслеђивању суочени са реалностима. Тиберијева рана каријера.

7. недеља
вежбе - Тиберијев принципат
Од обнове Републике до тираније. Тиберије према Сенату, народу, провинцијама и варварима.
Литература: B. Levick, Tiberius, the Politician, London 1976
E. Kornemann, Tiberius, Stuttgart 1960.

8. недеља
вежбе - Калигула и Клаудије
Клаудијева унутрашња политика: царска администрација. Проширење Римског Царства и вазална краљевства у доба Клаудија.
Литература: Seneka, Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu, Zagreb 1986, превод Д. Новаковић.

9. недеља
вежбе - Неронова тиранија
Унутрашње прилике Рима у доба Неронове владавине. Од просвећене монархије до тираније
Литература: Луције Анеј Сенека, Писма пријатељу, Нови Сад 1987, превод А. Вилхара.

10. недеља
вежбе - Грађански рат 68-69. године
Крај династије Јулијеваца-Клаудијеваца. Грађански рат 68-9. године. Римска држава у потрази за новим принцепсом: принципати Галбе, Отона и Вителија
Литература: P.A.L. Greenhalgh, The Year of the Four Emperors, London 1975.

11. недеља
вежбе - Римска војска раног Принципата
Легијска, помоћна и градска војска у доба раног Принципата. Војска и принцепс. Војска према варварима и питања романизација. Постепена милитаризација Царства. Војска као одлучујући фактор грађанског рата 68-69. године.

12. недеља
- - Писмена вежба

13. недеља
- - Закључни час у семестру
Резултати писмене вежбе. Дискусија о градиву пређеном током семестра.

14. недеља
вежбе - Судски систем, државне финансије, положај Сената
Римска држава као држава судова, систем патроната. Државне финансије. Сенат као институција Принципата.

15. недеља
вежбе - Провинцијска администрација, сенатски и витешка надлештва у држави

16. недеља
вежбе - Италија и Рим у време Августа и његових наследника
Домети романизације, привредни живот, урбанизација, живот Града у раној епоси Царства, остаци италске посебности.

17. недеља
вежбе - Западне провинције и лимес на Рајни
Романизација на Западу. Друштво, Привреда, урбанизација западних провинција. Политика према германским варварима на Рајни и горњем Дунаву.

18. недеља
вежбе - Дунавске и балканске провинције
Устанци у Илирику, романизација, војска и градови, колонизација.

19. недеља
вежбе - Источне провинције и граница према Партима
Грчка, Мала Азија, Сирија, Египат у доба Августа и његових наследника. Војна питања. Економија, администрација. Клијентске државе.

20. недеља
вежбе - Светоније, царски биограф, и други извори за историју раног Принципата
Светонијеве биографије као историјски извор за епоху Јулијеваца-Клаудијеваца. Други писци историје раног Принципата. Епиграфски и нумизматички извори.

21. недеља
вежбе - Тацит, писац историје Принципата
Тацит као сенаторски историчар Принципата. Тацитова мања дела.
Литература: R. Syme Tacitus, 2 vols, Oxford 1958.
Taцитова Германија, Београд 1927, превео В. Чајкановић
Tacitus, I: Agricola; Germania, Dialogus, LCL, Cambridge-Mass, London 1970.

22. недеља
вежбе - Уметност у доба раног Принципата
Августов класицизам у скулптури, архитектури. Криза августовог модела у време његових наследника.

23. недеља
вежбе - Сенатска аристократија према царевима
Отпор и прилагођавање сенатске аристократије приликама у епоси Јулијеваца Клаудијеваца. Домиције Корбулон, Трасеј Пет.

24. недеља
вежбе - Религија у доба раног Принципата.
Промене у религиозном током раног Царства. Царски култови. Јудаизам и хришћанство. Правни положај хришћана.

25. недеља
вежбе - Писмена вежба

26. недеља
- - Закључни час у семестру
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. А. Машкин, Историја старог Рима, Београд, више пута прештампано; стр: 311-366.
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963, стр. 285-287; 315-324; 332-340; 358-368; 394-406.
М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990, стр. 364-449.
Оксфордска историја римског света (приредили Џ. Бордман, Џ. Грифин, О. Мари), Београд 1999, стр. 142-304.
Plutarh, Usporedni životopisi, II, Zagreb 1989, у преводу З. Дуката, биографије Галбе и Отона.
Dela božanskog Avgusta Beograd 2000, превод С. Ферјанчић.
Svetonije, Dvanaest rimskih careva, Rijeka 1975, све биографије од Августа до Веспазијана.
Тацит, Анали, Београд 1970, превод Љ. Црепајац.
Tacit, Historije, Zagreb 1987, превод Ј. Миклић.
Eнејида Публија Вергилија Марона (превод Н. Вулић) I-II, Београд 1907-1908.
P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968, 89-214.
Општа допунска литература
P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968, 217-364.
A. Aymard, J. Aubouyer, Rome et son Empire, Paris 1954, 243-458.
H. Bengtson, Grundriss der Roemischen Geschichte mit Quellenkunde, I, HdA, 3.5.1, Muenchen 1967, 235-313.
Cambridge Ancient History, Vol. X, 1st edition: The Augustan Empire, ed. S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth, Cambridge (више пута прештампано, први пут објављено 1934).
The Cambridge Ancient History, vol. X, 2nd editon, The Augustan Empire, ed. by A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott, Cambridge 1996 (неколико пута од тада прештампано).
A. Garzetti, From Tiberius to the Antonines. A History of the Empire AD 14-192, London 1974.
F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337), New York 1977, 59-132; 275-362.
M.Cary, H.H. Schullard, A History of Rome down to the Reign of Constantine, 3rd edition, London 1975.
E. Kornemann, Roemische Geschichte, II, 5. Auflage, bearbeitet von H. Bengston, Stuttgart 1964.
N.S.R. Hornblower & A.J.S. Spawforth (edd.), Oxford Classical Dictionary, 3rd edition, Oxford 1996.
F.F. Abbott, A History and Description of Roman Political Institutions, New York 1963, 266-412.
M.Goodman, The Roman World 44 BC-AD 180, London and New York 1997, 47-57.
A. Bouche-Lecqlerq, Manuel des Institions Romaines, Paris 1931, 127-264; 292-342.
C.H.V. Sutherland, Roman History and Coinage 44 BC-AD 69, Oxford 1987.
G.B. Conte, Latin Literature. A History, Baltimore-London 1994, 249-438.
D.C. Braund, Augustus to Nero. A Sourcebook on Roman History 31 BC-AD 68, London-Sydney 1985.
Историја приватног живота. I: Од Римског царства до 1000. године (приредили Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2000, до 352. стр.
E. Kornemann, Roemische Geschichte, II, fuenfte Auflage, bearbeitet von H. Bengtson, Stuttgart 1963, 116-215.
Dio's Roman History, LCL, превод Е. Керија, књиге од L до LXV.
H.H. Scullard, From Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 BC to AD 68, London 1976, 4th ed., 215-379.
E.T. Salmon, A History of the Roman World, 30 BC to AD 138, London 1968, 5th edition, 1-210.
A. Heuss, Roemische Geschichte (hrsg. von J. Bleicken, W. Dahlheim, H.-J. Gehrke), Braunschweig 1998, 6. Auflage, 272-336.
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1963, стр. 287-314; 406-427; 447-493.
Documents illustrating the Reigns of Augustus & Tiberius, collected bу V. Ehrenberg and A.H.M. Jones, Oxford 1955, 2nd edition.
Documents illustrating the Principate of Gaius, Claudius and Nero, collected by E. Mary Smallwood, Cambridge 1967.
R. Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939.
↑↑↑