Историја

Курс:
Порески систем у средњовековној Србији
Предавачи: др Марија Копривицадоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час, упознавање са садржајем, циљевима, обавезама, начином рада
Литература: М. Благојевић, Оброк и приселица, ИЧ 18 (1971), 165-188. М. Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 1973.
М. Благојевић, „Закон Св.Симеона и Св.Саве“, Сава Немањић-Свети САва, историјс и предање, Београд 1979, 129-166.
М.Благојевић, Соће- основни порез средњовековне Србије, Глас САНУ 390 (2001), 1-44.
М.Динић, Из српске историје средњег век, Београд 2003
Лексикон српског средњег века, ур.С.Ћирковић, Београд 1995.
М.Копривица, Попови и протопопови српске цркве у средњем веку, Ниш 2012.
Т.Тарановски, Историја српског права у немањићкој држави, Београд 2002
С.Ћирковић, Работници, војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997

2. недеља
предавање - Узори организовања пореског система у средњовековној Србији. Основни термини

3. недеља
предавање - Работе велике и мале

4. недеља
предавање - Подела пореза: земљарине и главарине

5. недеља
предавање - Основни порез - соће. Пореске обавезе према држави. .

6. недеља
предавање - Порези према господару земље.

7. недеља
предавање - Порези према цркви

8. недеља
предавање - Властела у пореском систему: обвезник и корисник.

9. недеља
предавање - Оптерећеност порезима: меропси

10. недеља
предавање - Пореске обавезе влаха

11. недеља
предавање - Остале категорије становништва у пореском систему.

12. недеља
предавање - Увођење нових пореза у 15. веку. Унче

13. недеља
предавање - Континуитет и промене у пореском систему Србије током средњег века

14. недеља
предавање - Основне назнаке о увођење османског пореског система

15. недеља
предавање - Завршна разматрања, анализа резултата
↑↑↑