Историја

Курс:
Васпитно образовни рад са децом са посебним потребама (мастер)
Предавачи: др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце. Тимска процена. 2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са ПП. О интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју деце са ПП. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. Дете са посебним потребама и други људи - породица, вршњаци, васпитач/наставник. 4. Припрема школе за децу са посебним потребама, припрема детета, родитеља и школе. Праћење и подстицање адаптације детета. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са ПП за учење. Индивидуални образовни план. Програми подршке. 5. Ресурси у локалној заједници.
Циљ изучавања курса: 1. сензитизација студента и разумевање значења посебних потреба у оквиру социјално-инклузивног модела; 2. упознавање са искуствима инклузивног образовања; 3. развијање иницијалних вештина креирања индивидуалних планова подршке детету.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: (1) Предавања и ПП презентације; (2) интерактивне наставне методе (играње улога и симулације), (3) тимски и индивидуални рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шекспир, Р. (1979). Психологија ометених у развоју. Београд: Нолит.
Хрњица, С., и сарадници (2008). Школа по мери детета – Приручник за рад са ученицима редовне школе који имају тешкоће у развоју. Београд: Save the Children, UK.
Рајовић, В. (2004). Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце. Београд: Институт за психологију.
Рајовић, В., Станимировић, Д. (2006). Одговорност према професији и клијенту (у области рада са особама са посебним потребама). Примењена психологија, стр. 205−217.
Хилтон, Д. (1996). Саветовање родитеља хронично оболеле или деце ометене у развоју. Београд: Институт за ментално здравље.
Митић, М. и сарадници (2011). Деца са сметњама у развоју – потребе и подршка. Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
↑↑↑