Историја

Курс:
Психологија развоја и учења (мастер)
У оквиру предмета: Психологија развоја и учења
Предавачи: др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Психолошка сазнања о емоционалном, социјалном, когнитивном и моралном развоју: Специфичности развојних стадијума и развој појмова. Адолесценција и формирање идентитета. Стадијуми когнитивног и моралног развоја. Афективно везивање и социоемоционални развој. Однос развоја и учења. Агенси социјализације. Социјална интеракција и њена улога у учењу – ученик као вођа, наставник као вођа, динамика групе. Психолошка сазнања о учењу: Механизми учења. Школско учење и социо-емоционални фактори школског учења. Трансфер. Памћење и заборављање. Конвергентно и дивергентно мишљење. Локус контроле и атрибуција. Индивидуалне разлике: Индивидуалне разлике у способностима, стиловима учења, мотивацији и интересовањима, особинама личности. Предрасуде према деци различитог социо-културног порекла. Практична настава Вођење и учествовање у едукативним и психолошким радионицама, упознавање са концептима интелигенције, личности, стилова учења и мотивације кроз искуства само-процене.
Циљ изучавања курса: - Оспособити студенте да развију осетљивост за индивидуалне разлике међу ученицима (у погледу способности, стилова учења, мотивације и интересовања, особина личности, социо-економског статуса, националне и верске припадности).
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, диксусије и дебате, едукативне радионице и рад у малим групама, психолошке радионице, играње улога и искуствени рад, презентације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Доналдсон, Ум детета, 115-129; Ж. Пијаже и Б. Инхелдер, Интелектуални развој детета, 45-57;
И. Ивић, М. Милинковић, Р. Росандић и В. Смиљанић, Развој и мерење интелигенције, Том I, Интелигенција и њен развој и мерење, 11-47; Х. МекГарк, Развој и промене, 35-49;
Интерна скрипта
↑↑↑