Историја

Курс:
Историјска географија српских земаља у средњем веку (мастер)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је проблемско-хронолошки постављен, тако да се обрађују питања формирања српских држава, њихове границе, територијална организација, становништво, привреда, насеља и црквена организација.
Циљ изучавања курса: Кроз предавања и вежбе студенти се оспособљавају за рад на историјским изворима, за коришћење научне историографије, стичу знања о методологији историјско-географских истраживања.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују знања о физичкој географији и политичкој историји простора Балканског полуострва. Неопходно је њихово стално присуство и активно учествовање у настави и вежбама.
Облици наставе: Предавања, вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – Упознавање студената са садржајем, планом и програмом курса

2. недеља
предавање - Постанак најстаријих српских држава - 7.-11. век
Постанак најстаријих српских држава - 7.-11. век - Србија (Рашка и Босна), Паганија, Захумље, Травунија и Дукља.

3. недеља
предавање - Рашка у преднемањићко доба - династија Властимировића и Вукановића

4. недеља
предавање - Србија од Стефана Немање до Милутина – 1166 – 1282.

5. недеља
предавање - Босна у 12. и 13. веку

6. недеља
предавање - Милутинова и Душанова освајања – територијални обим и последице

7. недеља
предавање - Босна у 14. веку

8. недеља
предавање - Србија после Душанове смрти
Србија после Душанове смрти - постанак и појава обласних господара, обнова државности – велики кнез Лазар

9. недеља
предавање - Босна у 15. веку

10. недеља
предавање - Почеци експанзије Османског царства на Балкану (1346-1389)

11. недеља
предавање - Српска Деспотовина (1402-1456)

12. недеља
предавање - Османска освајања српских територија 1459-1477.

13. недеља
предавање - Османска освајања – 1477-1552.

14. недеља
предавање - Привреда и саобраћај српских држава у позном средњем веку

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа I, II-1, II-2, III-1
М. Благојевић, Преглед историјске географије средњовековне Србије, Зборник ИМС 20 (1987), 45-126.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
М. Благојевић, Државна управа у средњовековним српским земљама, Београд 1997.
М. Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 2005
М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004.
С. Мишић, Историјска географија српских земаља у средњем веку, Београд 2013.
С. Мишић, Студије о Полимљу у средњем веку, Ниш 2012.
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996.
С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у српским земљама средњег века, Београд 2007.
С. Мишић, Историјска географија у житијима Св. Симеона и Св. Саве, Зборник радова са научног скупа: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 95-105
С. Мишић, Земља у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1997), 133-146.
С. Мишић, Поседи великог логотета Стефана Ратковића, у: Моравска Србија, Крушевац 2007, 7–19.
С. Мишић, Обнова Деспотовине и њене границе : (1444-1459), у: Пад Српске деспотовине 1459. године, Београд 2011, 63–73.
S. Mišić, Territorial Division and Representatives of the Local Administration in the Medieval Bosnian State in 13th and 14th Century, БИГ 1 (2010), 69-86.
Ј.Мргић-Радојчић, Доњи Краји, Београд 2002.
Ј. Мргић, Северна Босна 13-16. век, Београд 2008.
↑↑↑