Историја

Курс:
Латински језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Латински језик 2
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Милица Кисић Божићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Морфологија и основе синтаксе латинског језика Превод латинског текста
Циљ изучавања курса: Утврђивање нормативне граматике и савладавање синтаксе латинског језика. Савладавање основа превођења на латинским текстовима предвиђеним наставним планом.
Предуслови за полагање: Положен испит Латински језик 1.
Облици наставе: Предавања и вежбе
План курса:

1. недеља
предавање - Латински језик, писмо, гласови; изговор латинског језика.
Уводно предавање.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту.
Договор са студентима око обавеза на вежбама.

2. недеља
предавање - Врсте речи: именице, деклинација; I деклинација; конјугација.
-

2. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

3. недеља
предавање - II деклинанција.
-

3. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

4. недеља
предавање - Рад на тексту.
-

4. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

5. недеља
предавање - III деклинација; индикатив времена перфекатске основе.
-

5. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

6. недеља
предавање - IV и V деклинација.
-

6. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

7. недеља
предавање - Личне и присвојне заменице.
-

7. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

8. недеља
предавање - Придеви I, II и III деклинације.
-

8. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

9. недеља
предавање - Показне, односне, упитне и неодређене заменице.
-

9. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

10. недеља
предавање - Компарација придева.
-

10. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

11. недеља
предавање - Придеви; компарација прилога.
-

11. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

12. недеља
предавање - Заменички придеви, корелативне заменице, корелативни заменички прилози.
-

12. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

13. недеља
предавање - Пасив: времена презентске основе; времена перфекатске основе.
-

13. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

14. недеља
предавање - Сложенице глагола esse; инфинитив и инфинитивске конструкције.
-

14. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

15. недеља
предавање - Партицип и партиципске конструкције.
-

15. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

16. недеља
предавање - Герундив и пасивна перифрастична конјугација.
-

16. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

17. недеља
предавање - Глаголске именице: герунд, супин.
-

17. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

18. недеља
предавање - Глаголи са посебном конјугацијом..
-

18. недеља
предавање - Рад на тексту.
-

19. недеља
предавање - Синтакса падежа.
-

19. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

20. недеља
предавање - Независни конјунктив.
-

20. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

21. недеља
предавање - Consecutio temporum.
-

21. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

22. недеља
предавање - Намерне реченице.
-

22. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

23. недеља
предавање - Захтевне реченице.
-

23. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

24. недеља
предавање - Временске реченице.
-

24. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

25. недеља
предавање - Узрочне реченице.
-

25. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

26. недеља
предавање - Последичне реченице.
-

26. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

27. недеља
предавање - Погодбене реченице.
-

27. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

28. недеља
предавање - Допусне реченице.
-

28. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

29. недеља
предавање - Поредбене реченице.
-

29. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-

30. недеља
предавање - Односне реченице.
-

30. недеља
вежбе - Рад на тексту.
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојана Шијачки-Маневић, Граматика латинског језика, Завод за издавање уџбеника, Београд.
Милан Будимир, Litterae latinae, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.
Општа допунска литература
Gortan-Gorski-Pauš, Gramatika latinskog jezika, Školska knjiga, Zagreb.
↑↑↑