Историја

Курс:
Југословенска држава, друштво и култура (докт.) (докт.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о друштвеној и културној историји Југославије. Њом су обухваћени главни процеси, личности, догађаји, идеје, домети у сфери државне управе, друштвеног развоја, културе и стваралаштва. Практична настава има за циљ: овладавање научним методом, оспособљавање студената да самостално истражују и критички анализирају релевантне историјске изворе и историографску литературу; неговање критичке мисли, културе стручног дијалога и прецизног саопштавања својих мисли и сазнања у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Продубљивање стечених знања; примена научног метода у обради историјских садржаја; разумевање процеса са пресудним утицајем српско и југословенско друштво; самостални истраживачки рад са историјским изворима и критичко вредновање литературе.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе; завршене основне студије и дипломске академске студије (мастер), испуњавање школских (договорених) обавеза; способност за самостални стручни и научни рад.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, панел дискусије; самосталне и колективне анализе архивских докумената и литер
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљевима

2. недеља
предавање - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 1
Очуваност и доступност историјских извора; Извори домаће и стране провенијенције; Историографски домети и контраверзе; Најновија истраживања

3. недеља
предавање - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 2
Очуваност и доступност историјских извора; Извори домаће и стране провенијенције; Историографски домети и контраверзе; Најновија истраживања

4. недеља
предавање - Политички чиниоци и државно-правна питања – оквир за разумевање теме - 1
Историјски извори и литература о теми; политичке идеје и њихови протагоности, политички концепти и идеолошки модели; страни утицаји и домаће искуство; правна и административна решења; политичке партије, политички и војни покрети 1918-1945; Компаративно посматрање политичких дешавања у Југославији на унутрашњем и међународном плану

5. недеља
предавање - Политички чиниоци и државноправна питања – оквир за разумевање теме – 2
Историјски извори и литература о теми; политичке идеје и њихови протагоности, политички концепти и идеолошки модели; страни утицаји и домаће искуство; правна и административна решења; политичке партије, политички и војни покрети 1918-1945; Компаративно посматрање политичких дешавања у Југославији на унутрашњем и међународном плану

6. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 1
Историјски извори и литература о теми; економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалстичког развоја; социјалне прилике, друштвене структуре и друштвена мобилност у Југославији 1918-1991; страни утицаји и прожимања. Компаративни погледи на Југославију и њено окружење

7. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 2
Историјски извори и литература о теми; Економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалстичког развоја; процеси модернизације, урбанизације, индустријализације, деаграризације, дерурализације, европеизације и њихов домет; неуспели прелаз из аграрног у модерно индустријско друштво

8. недеља
предавање - Национална и верска питања - 1
Историјски извори и литература о теми; националне идеје и идеологије; југословенство монарходиктатуре; партизанско југословенство; југословенски концепт и републички национализми; национализми и друштвени покрети који их „носе“ у аграрном друштву; личности историје

9. недеља
предавање - Национална и верска питања - 2
Историјски извори и литература о теми; верски чинилац у југословенској краљевини, Другом светском рату и социјалистичкој Југославији; држава и црква; вера и политика; црква и школа; вера и нација; личности и њихов утицај

10. недеља
предавање - Војни чинилац - 1
Историјски извори и литература о теми; војска у светским и грађанским ратовима; војска у мирнодопским периодима; војска и политика; диктаторски режими и војни чинилац

11. недеља
предавање - Војни чинилац - 2
Искуство са мултиетничком армијом. Војска као чинилац у унутрашњеполитичком животу и међународним односима; компаративно посматрање места и улоге војног чиниоца у међуратној и послератној Југославији; војска и изазови Хладног рата; војска и распад државе 1941. и 1991.

12. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 1
Историјски извори и литература о теми; друштво и култура; економска база културних процеса; институције; међународна културна размена, утицаји и прожимања; национални, верски, политички, идеолошки, партијски утицаји на просвету и културу; култура као простор у коме се може одмерити однос слободе и ставралаштва и сагледати положај човека и његов свакодневни живот; богатство форми и садржаја културе

13. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 2
Култура и идеологија; економска база културних процеса; институције; међународна културна размена, утицаји и прожимања; национални, верски, политички, партијски утицаји на просвету и културу; култура као простор у коме се може сагледати однос слободе и ставралаштва, одмерити оложај човека и његов свакодневни живот; богатство форми и садржаја културе; ствараоци и стваралаштво; конзументи културе

14. недеља
предавање - Персонални чиниоци
Кључне личности југословенске државе, друштва и културе; Политичари, војници, свештеници, људи науке и културе између јавног и приватног; Улога личности на прекретницама југословенске историје

15. недеља
предавање - Завршни час – Историја југословенске државе, друштва и културе
Синтетички поглед на историјске процесе који су обликовали историју југословенске државе, друштва и културе у годинама 1918-1991; Историјски извори, постојећа литература и нови сазнајни простори и тематски изазови
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам – идеје и стварност, I-II, Београд 1987.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Никола Пашић и Хрвати 1918-1923, Београд 1995.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941, I-III, Београд 1996-1997.
М. Радојевић, Научник у политици, Београд 2007.
М. Бјелајац, Југословенско искуство са мултиетничком армијом, Београд 2000.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Србија у модернизационим процесима 19. и 20. века, I-II Београд 1994-1998.
↑↑↑