Историја

Курс:
Насеља и становништво Србије и Босне од позне антике до ране модерне (докт.)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, како би се добила целовита слика о насељима средњовековне и раномодерне Србије и Босне, у контексту политичке и економске историје.
Циљ изучавања курса: Курс треба да пружи детаљнији увид у проблематику насеља и насељености простора средњовековне и раномодерне Србије и Босне, упознавање са типологијом и структуром насеља, током њиховог историјског развоја.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују елементарна знања из савремене физичке географије централног Балкана. Обавезни су да присуствују часовима и да узму активног учешћа у спровођењу циљева курса.
Облици наставе: Предавања, вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – Упознавање студената са садржајем, планом и програмом курса

2. недеља
предавање - Досељавање Словена – насеља и територијална организација у светлу писаних извора

3. недеља
предавање - Типологија насељених места – села, тргови, тврђаве и градови
Типологија насељених места – села, тргови, тврђаве и градови; Демографски трендови, процеси урбанизације и деурбанизације на тлу српских земаља

4. недеља
предавање - Сеоска насеља – структура и простор, засеоци и селишта 1
Сеоска насеља – структура и простор, засеоци и селишта - сведочанства дипломатичких извора 1

5. недеља
предавање - Сеоска насеља - сведочанства дипломатичких извора 2
Сеоска насеља – структура и простор, засеоци и селишта - сведочанства дипломатичких извора 2

6. недеља
предавање - Катуни – насеља сточара, просторни распоред и функције

7. недеља
предавање - Тргови – локални и регионални значај, положај на саобраћајним трасама

8. недеља
предавање - Тврђаве – локација и типологија

9. недеља
предавање - Градска насеља 1 – појава и развој, типологија

10. недеља
предавање - Градска насеља 2 – приморски градови

11. недеља
предавање - Градска насеља 3 – византијско наслеђе

12. недеља
предавање - Градска насеља 4 – рударски градови

13. недеља
предавање - Градска насеља 5 – аутохтони градови, престонице

14. недеља
предавање - Просторни распоред насеља и слика насељености средњовековне Србије и Босне

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд 2004.
М. Благојевић, Град и жупа – међе градског друштва, Социјална структура српских градских насеља (XII-XVIII век), Смедерево 1992, 67-84.
S. Ćirković, Neostvarena autonomija: gradsko društvo u Srbiji i Bosni, u: Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd 1997, 257-274.
С. Мишић, Хумска земља у средњем веку, Београд 1996.
С. Мишић, Историјска географија српских земаља у средњем веку, Београд 2013.
С. Мишић, Студије о Полимљу у средњем веку, Ниш 2012.
С. Мишић, Земља у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1997), 133-146.
С. Мишић, Историјска географија у житијима Св. Симеона и Св. Саве, Зборник радова са научног скупа: Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 95-105
С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у српским земљама средњег века, Београд 2007.
С. Мишић, Територијална организација Браничева : (XII-XV век), у: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Пожаревац 2006, 11-18.
С. Мишић, Поседи великог логотета Стефана Ратковића, у: Моравска Србија, Крушевац 2007, 7–19.
С. Мишић, Обнова Деспотовине и њене границе : (1444-1459), у: Пад Српске деспотовине 1459. године, Београд 2011, 63–73.
MIŠIĆ, Siniša. Territorial Division and Representatives of the Local Administration in the Medieval Bosnian State in 13(th) and 14(th) Century, БИГ 1 (2010), 69-86.
С. Мишић (ур.), Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља : према писаним изворима, Београд 2010.
Anđelić, P., Trgovište, varoš i grad u srednjovjekovnoj Bosni, GZM – Arheologija 19 (1963), 179-192.
Ј. Мргић, Жупе и насеља земље Усоре, ЈИЧ 1-2(1999), 27-45.
Ј. Мргић–Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002.
J. Mrgić–Radojčić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, ИЧ LI (2004) 43–64.
J. Mrgić, Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008.
Ј. Мргић, Проучавање "централних" насеља у историјској географији Bизантијског царствана на Балкану и могућности примене нове методологије, у: Византијски свет на Балкану Књ. 2, Београд 2012, 285-297.
↑↑↑