Историја

Курс:
Грчки полис и федерације од архајског до познохеленистичког периода (осн.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изучавају се политичке и међудржавне прилике у грчком свету у архајском, класичном и хеленистичком периоду које су водиле настајању и развоју грчког полиса, с једне стране, као и јачању идеје федерализације и стварања политичких савезништава која су надилазила идеју полиса као града државе, с друге. Истражује се структура полиса као основног и преовлађујућег типа државне организације у Хелена. Анализирају се политички савези архајске епохе (амфиктионије), преко политичких савеза класичне епохе од Пелопонеског под хегемонијом Спарте и Делско-атичког под хегемонијом Атине до бројних коина насталих у хеленистичком и римском периоду, често под патронатом хеленистичких владара и Римљана.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о развоју грчког полиса и о настајању политичких и државних савеза у хеленском свету од архајског до познохеленистичког периода.
Предуслови за полагање: нема претходних услова
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M.H. Hansen, T.H. Nielsen (edd.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004. V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969. J. A. O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968. M.H. Hansen, Polis. An introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford 2006.
Општа допунска литература
R. Brock, Alternatives to Athens, Oxford 2000. F. Adcock, D. Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, London 1975.
↑↑↑