Историја

Курс:
Курс 5: Историја хеленизма. Александар и дијадоси. Хеленистичке монархије
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед хеленистичке историје од краја класичне епохе до око 220. године. Значај и последице Александровог похода. Настанак и развој хеленистичких монархија. Грчки полис у хеленистичком периоду. Култура хеленистичке епохе.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања из хеленистичке историје као веома значајног периода историје старог века, у коме се укрштају и преплићу токови историје и културе древног Истока, Грчке и Македоније. Уочавање сличности и разлике у развитку кулруре класичне Грчке и културе хеленистичке епохе; овладавање историјским методом анализом и тумачењем извора (наративних и документарних).
Облици наставе: семинарске вежбе
Обавезе студената: редовно похађање наставе; израда семинарских радова; презентација рада на часу; писмена вежба на крају I и II семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
-упознавање са предметом и темом курса; упознавање са изворима, уџбеницима и пратећом литературом

2. недеља
вежбе - Македонија до Филипа II
-историјска географија Македоније – области и племена -традиција о старим македонским краљевима и њиховом »филхеленству« -македонско-грчки односи до Филипа II

3. недеља
вежбе - Криза грчког полиса IV века и успон Македоније под Филипом II
-политичка и социјална криза полиса у пракси и решења за излазак из кризе у делима теоретичара -полис и монархија -уздизање Македоније

4. недеља
вежбе - Грчко-македонски односи у време Филипа II
-Филип и Хелени (рат и дипломатија) -Коринтски савез (коине еирене)

5. недеља
вежбе - Извори за историју Александра Великог
-фрагменти изгубљених дела Александрових савременика -познија традиција о Александру; Аријан и остали сачувани историографи -документарни извори (епиграфски и нумизматички)

6. недеља
вежбе - Александрова младост и прве године краљевања
-Александрово рођење и васпитање (Аристотел) -долазак на власт -поход на Трибале и угушивање устанка у Грчкој (Теба)

7. недеља
вежбе - Александров поход на Персију 334-333.
-припреме за рат са Персијом -битке на Гранику и код Иса

8. недеља
вежбе - Алексанров поход од Иса до Гаугамеле и заузећа Персепоља
-Александар у Феникији и Египту -битка код Гаугамеле -крај Персије Ахеменида

9. недеља
вежбе - Организација управе у Малој Азији и осталим освојеним областима
-однос према грчким градовима у Малој Азији -однос према »варварима«

10. недеља
вежбе - Грчка и македонска војска у класичном и хеленистичком периоду
-грчка хоплитска опрема и тактика -војне реформе Филипа и Александра и састав и квалитет Александрове војске (на примерима обрађених битака код Граника, Иса и Гаугамеле) -армије хеленистичких краљева -развој полиоркетике (Александар, Деметрије Полиоркет)

11. недеља
вежбе - Александар у Горњим сатрапијама
-ратовање 330-327 у Бактрији и Согдијани -афере са Филотом, Клитом и Калистеном

12. недеља
вежбе - Алексанров поход у Индију и последње Александрове године
-старе представе Грка о Индији -Александар и Пор на Хидаспу -Александар на Хифасису -организација управе и припреме за повратак -Неархов опис пловидбе сачуван код Аријана (Indika) -сређивање прилика у Царству и последњи Александрови планови' -Харпалова афера

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - Питање Александровог наслеђа и прва подела сатрапија
-Александрова смрт у Вавилону -значај Александровог дела -питање Александровог наслеђа и прва подела сатрапија

15. недеља
вежбе - Извори за доба дијадоха и епиогона
-малобројни фрагменти савремених историчара -сачувани историографски извори -документарни извори -Полибије

16. недеља
вежбе - Ламијски рат и први сукоб дијадоха
-устанак Хелена против македонск власти -Атина и Антипатар -Атина у време Деметрија Фалеронског -Рат прве коалиције дијадоха против Пердике

17. недеља
вежбе - Ратови дијадоха између 321. и 311. године
-Спопразум у Трипарадису и нова подела сатрапија -Рат друге коалиције дијадоха против Полиперхонта и Еумена -Рат треће коалиције против Антигона и Мир из 311. године

18. недеља
вежбе - Ратови дијадоха између 311. и 301. године
-пропаганда и акције дијадоха у Хелади -Демтеријево "ослобађање" Атине 307. године -306/5. - "Година краљева" -Рат четврте коалиције против Антигона и Деметрија и битка код Ипса

19. недеља
вежбе - Хеленистички краљеви од Ипса (301) до Курупедиона (281)
-Деметрије Полиоркет после битке код Ипса -Касандрова смрт и судбина његових наследника -Деметрије као краљ у Македонији, Пир и Лисимах -Агатокле као краљ на Сицилији -Битка код Курупедиона и њене последице; Селеуков крај и Птолемеј Кераун

20. недеља
вежбе - Држава Антигонида
-Најезда Келта и Антигон Гоната као краљ Македоније -уређење монархије Антигонида -наследници Гонате и њихов однос према Хеленима

21. недеља
вежбе - Држава Лагида
-извори за привредну и друштвену историју Египта -уређење државе Лагида -спољна политика првих Птолемеја и ванегипатски поседи

22. недеља
вежбе - Држава Селеукида
-извори за привредну и друштвену историју Селеукидске монархије -односи централних власти и појединих делова краљевине -однос према грчким градовима у Малој Азији -Сиријски ратови -држава Аталида и остале малоазијске краљевине

23. недеља
вежбе - Хремонидов рат и прилике у Грчкој у доба епигона
-Утицај Антигонида и Лагида на прилике у Грчкој -јачање локалних коина и њихово прерастање у надплеменске организације - Ахајски и Етолски савез

24. недеља
вежбе - Реформски покрет у Спарти - Агис и Клеомен
-друштвене прилике у Спарти и реформе Агиса и Клеомена -Клеоменов рат

25. недеља
вежбе - Култура хеленистичке епохе
-нови и стари културни центри -карактеристике уметности хеленистичког периода -поезија и проза ("дворска" и градска) -филозофске школе -развој наука у хеленистичкој епоси

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
-Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света (прев.Н. Порчић), Београд 1999. -Ф. Папазоглу, Историја хеленизма. Владавина Александра Великог. Доба дијадоха, Београд 1995. -Ф. Папазоглу, Историја хеленизма. Доба епигона. Хеленистичке државе и Рим (у припреми у издању Завода за уџбенике). -А. Б. Ранович, Хеленизам и његова историјска улога, Сарајево 1962.
↑↑↑