Историја

Курс:
Курс 4: Од првих законодаваца до краја Пелопонеског рата. Историја грчког света (VIII-V век) у одабраним изворима
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед грчке историје од почетка архајске епохе (средина VIII века) до око 400. године пре н.е. Значај и последице велике грчке колонизације. Настанак и развој града-државе. Писани закони и обичајно право. Грчко-персијски ратови и њихов утицај на идеологију и друштвени развој В века. Атина као идеал демократског, а Спарта аристократског полиса. Култура класичне епохе. Пелопонески рат и његове последице.
Циљ изучавања курса: Упознавање са грчком историјом архајске и класичне епохе (VIII-V век) са нагласком на историји државних установа, законодавства, социјалних промена и културних тековина.
Облици наставе: семинарске вежбе
Обавезе студената: редовно похађање наставе; израда семинарских радова; презентација рада на часу; писмена вежба на крају I и II семестра
Начин оцењивања рада и резултата: писмена вежба на крају првог и другог семестра; знање показано на часу и уредност похађања наставе; семинарски радови
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
-упознавање са предметом и темом курса; упознавање са изворима,уџбеницима и пратећом литературом; упознавање студената са њиховим предиспитним обавезама.

2. недеља
вежбе - Извори за историју архајске епохе
врсте извора; рад са њима -традиција о раној грчкој историји -вредност Херодотових података о архајском периоду

3. недеља
вежбе - Велика грчка колонизација
-политички и социјални узроци колонизационог покрета -унутрашње тешкоће и спољни утицаји -правци колонизације и најважније метрополе и насеобине

4. недеља
вежбе - Делфи и колонизација
-Улога светилишта у колонизационим подухватима -Херодот о оснивању Кирене -Хелени у Великој Грчкој и на Сицилији (према Тукидиду)

5. недеља
вежбе - Друштвено и политичко уређење Спарте
-најстарија историја Спарте и дорског племена -Ликургов Устав Спарте – историја и предање -Месенски ратови и њихов утицај на формирање лакедемонског полиса

6. недеља
вежбе - Особености спартанског уређења
-институције као огледало спартанске посебности -демократски и аристократски елементи -спартанско васпитање и образовање -политички успон Спарте у VI веку и постизање хегемоније на Пелопонезу

7. недеља
вежбе - Рана историја Атине до Солона
-традиција о најстаријој историји Атике -Тезеј и синоикизам Атике -најстарије институције и магистратуре -покушаји реформи и рани законодавци (Драконт)

8. недеља
вежбе - Солонова тимократска реформа
-извори о Солону (Аристотелов Атински устав и Плутархова биографија) -социјално стање у Атини -реформе – стварне и познија традиција

9. недеља
вежбе - Од Солона до Писистрата
-вредност Солоновог законодавства -Социјални односи и политичка структура Атине после 594/3. год.

10. недеља
вежбе - Старија тиранида у Хелена
-питање извора (Херодот и Аристотелова Политика) -тирани у градовима на Пелопонезу -остали тирани -слика о тиранима у познијој традицији

11. недеља
вежбе - Писистрат и Писистратиди
-хронолошки проблеми -спољна и унутрашња политика -културна и грађевинска делатност

12. недеља
вежбе - Клистенове реформе
-од племенске ка територијалној структури полиса -подела Атике и атичког становништва -демократизам реформи -остракизам

13. недеља
вежбе - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - Логографи
-зачеци прозе и историографије у Јонији -Хекатеј и старији логографи -Хеланик и млађи логографи

15. недеља
вежбе - Јоњани и остали Хелени у Малој Азији до Јонског устанка
-најстарија историја и сеобе -Савез Јоњана -културна достигнућа -главни извори - лиричари, Херодот, писци "Персика", Паусанија

16. недеља
вежбе - Јонски устанак
-положај малоазијских Грка под персијском влашћу -разлози за подизање устанка (из Херодота) -ток устанка, успеси и неуспеси савезника -судбина Милета и осталих побуњених градова

17. недеља
вежбе - Песрсијски "осветнички" походи из 492. и 490. године
-Маратонска битка и њен утицај на унутрашњи развој Атине -Милтијад, Темистокле и Аристид -Плутарх као биограф (на примеру обрађених биографија Солона, Темистокла и Аристида)

18. недеља
вежбе - Велики Ксерксов поход на Хеладу
-веродостојност Херодотових података -термопилски и саламински хероји -Грчко-персијски ратови и њихов утицај на идеологију и друштвени развој V века (Херодотов дијалог о три режима)

19. недеља
вежбе - Грчка војска у класичном периоду
-хоплитско ратовање -предност грчког оружја у односу на персијско (на примерима описа битака код Маратона и Платеје код Херодота) -грчка морнарица (технички, друштвени, ратни аспекти)

20. недеља
вежбе - Уређење и политичка улога Атичко-делског поморског савеза
-почеци Савеза (478/7-454/3) -Кимон и атинске победе на мору -прогресивност и конзервативизам класичног федерализма -криза Кимоновог аристократског панхеленства -Ефијалтова реформа Ареопага

21. недеља
вежбе - Поморско царство Атине
-претварање Савеза у архе -документи о финансијама Савеза -Тукидидов екскурс о пентеконтаетији -Перикле као политичар (на основу Тукидида и Плутархове биографије)

22. недеља
вежбе - Култура грчког света у петом веку
-политичка мисао и делатност софиста и њен утицај на друштвену и културну климу V века -Периклова културна политика

23. недеља
вежбе - Атичка драма
-настанак и друштвена улога VI-V век -трагедија и комедија (на примеру једне Есхилове трагедије-Агамемнон и једне Аристофанове комедије-Облакиње)

24. недеља
вежбе - Узроци и ток Пелопонеског рата
-атински империјализам стиже до Сицилије -Спарта и Пелопонески савез као антиподи атинским вредностима и претензијама -узроци и поводи рата по Тукидиду -"Архидамов" рат и "Никијин" мир -поход на Сицилију и опадање атинске моћи -завршни период Пелопонеског рата

25. недеља
вежбе - Олигархијски преврати у Атини и обнова атинске демократије
-олигархијски преврат из 411. године (на основу Аристотелаовог Атинског устава и Тукидида) -владавина "Тридесеторице" -обнова демократског уређења 403. године

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Oксфордска историја Грчке и хеленистичког света (прев.Н. Порчић), Београд 1999. -J.B. Bury, R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 1975 (prevod na srpski jezik u pripremi u izdanju Zavoda za udžbenike). -М. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1986. -М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990. -В.В. Струве, Д.П. Калистов, Стара Грчка, Сарајево 1969.
Општа допунска литература
The Cambridge Ancient History Vol. III 3: The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries BC, Cambridge 1982. The Cambridge Ancient History Vol. IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 BC, Cambridge 1988. F. Chamoux, Grčka civilizacija u arhajsko i klasično doba, Beograd 1967. S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002. A. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb 2001. The Oxford Classical Dictionary3, Oxford 1996.
↑↑↑