Историја

Курс:
Курс 3: Грци и Персијанци у VI и V веку пре н.е.
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Историја односа грчког света и царства Ахеменида је сложена слика непријатељства, неразумевања и фасцинираности. Грчко-персијски ратови су били најинтензивнији контакт два света и оставили су велике последице не само на обе културе, већ и на модерну цивилизацију западне Европе.
Циљ изучавања курса: Анализом и тумачењем извора (и грчких и староисточних), понекад противречних, студенти ће се упознати са могућностима и проблемима сагледавања прошлости са становишта две сукобљене стране.
Облици наставе: семинарске вежбе
Обавезе студената: Редовно похађање наставе; израда семинарског рада; активно учешће у раду на часовима;
Начин оцењивања рада и резултата: Писмена вежба на крају I и II семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање са садржајем и циљевима курса.

2. недеља
вежбе - Контакти грчког света и Персије
-Хронолошки и географски оквир -писани извори (епиграфска и наративна сведочанства:Херодот, Аристотел, Тукидид, Плутарх, Диодор)

3. недеља
вежбе - Уздизање Персије
- Кир II Vелики - Освајања Медије, Лидије и Vавилоније - Јонски градови

4. недеља
вежбе - Атина у другој половини VI века пре н.е.
- Пизистратова тиранија

5. недеља
вежбе - Пад тираније у Атини
- Пизистратиди

6. недеља
вежбе - Клистенове реформе
- Територијалне филе - Институције – Веће 500

7. недеља
вежбе - Спољна политика Атине крајем VI века

8. недеља
вежбе - Персијско царство крајем VI века
- Камбизово освајање Египта - Околности Даријевог доласка на престо

9. недеља
вежбе - Реформе Дарија I
- Сатрапије - Монетарна реформа - Војска - Путеви

10. недеља
вежбе - Даријева политика према западу
- Скитски поход - Егејска острва, Хелеспонт и Тракија

11. недеља
вежбе - Јонски устанак

12. недеља
вежбе - Атина после Јонског устанка
- Темистокле и Милтијад

13. недеља
предавање - Писмена вежба

14. недеља
вежбе - Први и други Даријев поход

15. недеља
вежбе - Маратонска битка и крај Милтијадове политике

16. недеља
вежбе - Персија у време Ксеркса – 'источни фронт'
- Консолидација власти у Персији - Административно – управна реорганизација царства - Припреме за наставак ратних операција

17. недеља
вежбе - Наставак ратних операција на западном фронту
- Темистокле и Аристид - Конгрес грчких градова

18. недеља
вежбе - Ратне операције 480. год. пре н.е.
- Артемисиј – Термопили – Саламина

19. недеља
вежбе - Персијско освајање Атике и грчки контранапад
- Битке код Платеје и Микале

20. недеља
вежбе - Оснивање Делског савеза

21. недеља
вежбе - Од оснивања Савеза до Еуримедонта
- Кимон

22. недеља
вежбе - Ефијалтова реформа

23. недеља
вежбе - Криза царства и Калијин мир
- Убиство Ксеркса и долазак на власт Артаксерка I - Инаров устанак у Египту - Калијин мир: проблеми извора и хронологије

24. недеља
вежбе - Грци у Персији - Персијанци у грчком свету

25. недеља
вежбе - Свакодневни живот у персијском граду и у полису
- Атина и Сард

26. недеља
вежбе - Писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V. V. Струве, Д. П. Калистов, Стара Грчка, Сарајево 1962, 174-276;Херодотова Iсторија, V-IX, превод М. Арсенића, Нови Сад 1959, 1986. Тукидид, Пелопонески рат (превод Д. Обрадовић), Београд 1999; (превод С. Телара) Загреб 1957. Плутарх, Успоредни животописи (превод З. Дукат), Загреб 1989. Аристотел, Атински устав
Општа допунска литература
Тhe Cambridge Ancient History, Vоls. IV-V. M. C. Miller, Athens and Persia in the fifth century BC, Cambridge 2004. H. Bengston (ed.) Greeks and Persians, London 1968. N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Oxford 1967. A. T. Olmsted, History of the Persian Empire, Chicago 1948. The Oxford Classical Dictionary М. Ђурић, Iсторија хеленске књижевности, Београд 1972. А. Лескy, Повијест грчке књижевности, Загреб 2001.
↑↑↑