Историја

Курс:
Курс 1: Грчки свет од 1500. до 360. пре н.е.: Институције, друштво, привреда и култура
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед унутрашњег развоја грчког света од микенског периода до окончања тебанске хегемоније.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним токовима институционаног, друштвеног, привреног и културног развоја старих Грка у периоду њихове самосталности; упознавање са изворима историјског сазнања и методологијом њиховог истраживања
Облици наставе: Предавања
Обавезе студената: Редовно похађање наставе
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
- Физичка и историјска географија грчког света - Хронологија и периодизација - Грчка и негрчка племена на тлу јужног Балкана

2. недеља
предавање - Микенска Грчка I
- Извори - Наслеђе Минојског Крита - Територија и главни центри

3. недеља
предавање - Микенска Грчка II
- Уређење - Друштвени слојеви - Привреда микенског света

4. недеља
предавање - Микенска Грчка III
- Култура и религија микенског света - Микена и државе старог Истока - Троја и Тројански рат

5. недеља
предавање - Хомерско доба I
- Хомер; археолошки извори - Историјска географија хомерског доба - Уредјење; почеци полиса

6. недеља
предавање - Хомерско доба II
- Друштво - Привреда - Култура

7. недеља
предавање - Архајско доба I
- Извори - Формирање полиса - Полис као насеље и као аутономна заједница

8. недеља
предавање - Архајско доба II
- Велика колонизација

9. недеља
предавање - Архајско доба III
- Старија тиранија

10. недеља
предавање - Спарта до 500. г. пре н.е.
- Институције - Друштво; привреда - Спартанска агоге

11. недеља
предавање - Атика и Атина до 500. г. пре н.е. I
- Извори - Синоикизам - Институције аристократског полиса - Закони и правда

12. недеља
предавање - Атика и Атина до 500. г. пре н.е. II
- Солонове реформе - Тиранија као међупериод

13. недеља
предавање - Атика и Атина до 500. г. пре н.е. III
- Клистенове реформе - Привреда VI века - Култура VI века

14. недеља
предавање - Пелопонез до 500. г. пре н.е.
- Аргос и Арголида - Коринт, Сикион, Ахаја - Аркадија, Месенија, Елида

15. недеља
предавање - Средња Грчка до 500. г. пре н.е.
- Беотија, Фокида, Локрида - Етолија, Тесалија - Коинон и полис

16. недеља
предавање - Полис и страна сила I
- Грци и Лиђани - Грци и Картагињани

17. недеља
предавање - Полис и страна сила II
- Грци и Персијанци

18. недеља
предавање - Јачање атинске демократије
- Извори - Уставне промене почетком V века - «Поморска странка» - Град и лука

19. недеља
предавање - Атински поморски савез I
- Извори - Оснивање - Уредјење - Војска и финансије

20. недеља
предавање - Атински поморски савез II
- Summachia постаје arhe

21. недеља
предавање - Атина под Перикловим вођством I
- Територија и становништво - Устав

22. недеља
предавање - Атина под Перикловим вођством II
- Периклов «империјализам» - Привреда

23. недеља
предавање - Атина под Перикловим вођством III
- Култура

24. недеља
предавање - Атина после Перикла I
- «Нови политичари» - Полемос и стасис – Пелопонески рат и олигархијски преврат 411. године

25. недеља
предавање - Атина после Перикла II
- Полемос и стасис – Пелопонески рат и олигархијски преврат 404/3. године - Атински савез: криза и крај

26. недеља
предавање - Спарта у V веку
- Стање у држави - Односи са осталим Грцима и са Персијанцима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В.В. Струве – Д.П. Калистов, Стара Грчка, Сарајево 1969; Џ. Чедвик, Микенски свет, Београд 1980; М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1974; М.Н. Дјурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1971; The Oxford Classical Dictionary, 2000.
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Београд 1999; The Cambridge Ancient History, Vols. II-VI, 1975-1994; O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambrdge 1994; R. Osborne, Greece in the Making, 1200-479 B.C., London 1996; S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002; J.B. Bury – R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 1975; J.N. Coldstream, Geometric Greece, London 2003; C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, London 2003.
↑↑↑