Историја

Курс:
Србија у Првом светском рату - феномени (мастер)
Предавачи: др Чедомир Антићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс ће се бавити најзначајнијим спорним феноменима у историографији посвећеној Првом светском рату (одговорношћу за избијање рата, ратним циљевима, доприносу савезничкој победи, броју жртава, утицају рата на модернизацију, ратним циљевима,слици другога, слици првог светског рата у јавностима Србије и Европе од 1919 до 2013 године). У теоријском погледу биће разматране методологије историографског рада од позитивизма преко структурализма до постмодернизма, постструктурализма и плурализма.
Циљ изучавања курса: Изучавање феномена везаних за Први светски рат на основу великог броја извора и докумената, најновије литературе и применом савремених историографских метода.
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије.
Облици наставе: Вежбе, реферати, дебате, семинарски рад, испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Кривица Србије за рат?
Предавање и вежбе имаће три сегмента: 1. анализу дипломатског развоја Јулске кризе; 2. разматрање политичких, економских, војних, геостратешких и културних узрока првог светског рата и 3.сагледавање развоја слике о светском рату у Србији и другим европским државама.
Литература: Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980 А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. Д. Р. Живојиновић, Ватикан и Први светски рат. 1. Надметање у борби за мир : Сједињене Америчке Државе и политика Свете столице 1914-1918, Београд , 2013

2. недеља
предавање - Да ли је Србија могла избећи рат? Да ли је светски рат могао бити избегнут?
На предавању и вежбама биће на основу литературе и извора разматране различите могућности које су биле пре европским владама током јула 1914. године. Такође, биће анализирани и узроци формирања доминантних историографских погледа на ово питање.
Литература: В. Ћоровић, Односи Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1992. Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, Београд, Службени гласник 2007

3. недеља
предавање - Слика Србије код непријатеља и савезника
Реч је о "слици другога", теми из опуса постмодерне иссториографије. На предавањима и вежбама биће анализирани феномени, тенденције и стереотипи у стварању слике другога кад је реч о Србији, Балкану и Европи за време Првог светског рата.
Литература: Никола Марковић, Слика Немачке и Немаца у Србији током 1914-1918 године, Београд (необјављена дисертација) 2006. Чедомир Антић, Неизабрана савезница: Србија и велика Британија у Првом светском рату, Београд, завод за уџбенике 2012

4. недеља
предавање - Српска војска – „заштитници капије“ или „одрпана гомила“
На основу извештаја саврменика, историјке грађе али и развоја слике у каснијој научној литератури и књижевности биће анализирани деловање и значај Српске војске у Првом светском рату.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004

5. недеља
предавање - Ратни циљеви Србије – победа, промашај, неуспех?
Биће изложена и анализирана деловања влада Србије, баланских држава и супротстављених блокова Антанте и Централних сила у раздобљу од 1914. до 1918. године у вези са ратним циљевима и плановима за послератну политичку реконструкцију Европе.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004. М. Екмечић, Ратни циљеви Србије, Просвета, Београд, 1990. Д. Јанковић, Србија и Југословенско питање 1914-1915, Београд 1973

6. недеља
предавање - Српске жртве
На предавањима и вежбама биће сагледани разни извори у вези са српским жртвама током Првог светског рата.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004.

7. недеља
предавање - Српске победе – промашај, допринос, углед...?
Предавања ће бити заснована на упоредном разматрању савремених докумената, мемоарске грађе и хронолошком пресеку еволутивних раздобља српске и светске историографије о теми доприноса Српске војске ратној победи.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004. Р. Љушић, Историја српске државности у 19. веку, Београд 2008.

8. недеља
предавање - Економска подлога рата
На предавању и вежбама биће анализрана економска подлога Првог светског рата. Посебан значај биће дат анализи хипотеза о малој привредној важности Србије и Балкана за зараћене стране.
Литература: Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980. А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. В. Ћоровић, Односи Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1992. А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 А. Митровић, Однос између политичке, војне и економске моћи на Балкану у првом светском рату – пример Србије, Годишњак за друштвену историју бр. 5, бр. 1/3, 1998

9. недеља
предавање - Први светски рат и модернизација
На предавању и вежбама биће сагледаван допринос Првог светског рата модернизацији људског друштва. Посебно ће бити наглашен случај Србије и српског друштва. Реч је о политичкој, привредној, техничкој, медицинској и културној модернизацији.
Литература: А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004. д. Шаренац, ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И СРБИЈА: ТЕХНИЦИЗАЦИЈА РАТОВАЊА И КУЛТУРА СЕЋАЊА(1914-2009), Београд 2011, (докторска теза)

10. недеља
предавање - Слика Србије у историографији Немачке и Британије од 1919 до 2013.г
У годинама ревизије историографије од посебне важности су два стереотипа који данас преовладавају не само светском историографијом већ у већем делу светске јавности. Ради се о слици Србије и тумачењу улоге Србије у историографијама Немачке и Велике Британије током претходних стотину година.
Литература: А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. Н.Марковић, Слика Немачке и Немаца у Србији током 1914-1918 године, Београд (необјављена дисертација) 2006. Ч. Антић, Неизабрана савезница: Србија и велика Британија у Првом светском рату, Београд, завод за уџбенике 2012.

11. недеља
предавање - Последице Првог светског рата и развој свести о њима током 20. века
Развој колективне успомене на Први светски рат вишеструко је важан зато што је на њеним темељима изграђена идеологија савременог европског јединства. Кад је реч о Србији и српском народу, Први светски рат је повезан са неколико важних колективних успомена које су од фундаменталне важности за државну и идеолошку историју свих југословенских народа.
Литература: Ч. Антић, Неизабрана савезница: Србија и велика Британија у Првом светском рату, Београд, завод за уџбенике 2012.

12. недеља
предавање - Закључна разматрања
Закључна разматрања о курсу, изворима, литератури и семинарским радовима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, (Oxford History of Modern Europe), 1980. А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908-1918,Београд 2011. В. Ћоровић, Односи Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1992. А. Миторвић, Србија у Првом Светском рату, Стубови културе, Београд 2004 А. Митровић, Однос између политичке, војне и економске моћи на Балкану у првом светском рату – пример Србије, Годишњак за друштвену историју бр. 5, бр. 1/3, 1998
↑↑↑