Историја

Курс:
Војска у средњoвековној Србији (мастер)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Кроз предавања студенти се упознају са основним појмовима српске средњовековне војске, њеном организацијом и историјским развојем, као и изворима за проучавање ове тематике. Практична настава: На основу претходних знања и стечених вештина у критичком приступу изворима, студенти упознају и детаљно анализирају одабране изворе за војну историју српских земаља у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање са организацијом и развојем српске средњовековне војске. Стицање основних знања о наоружању и опреми. Развијање способности за критички приступ и самостално проучавање извора за војну историју.
Предуслови за полагање: Уписана одговарајућа година студија, односно семестар, редовно похађање наставе, активно учешће у раду на изворима и испуњавање планираних предиспитних обавеза.
Облици наставе: Предавања и вежбе уз активно подстицање и примену истраживачких способности сваког студента. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Новаковић, Стара српска војска, Београд 1893.
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
Н. Стијеповић, Српска феудална војска са кратким прегледом војне историје, Београд 1954.
A. Veselinović, Vojska u srednjovekovnoj Srbiji, VIG 1-2 (1994) 385–422 (= А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 2006, 153-204).
Г. Шкриванић, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 1957.
Општа допунска литература
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
G. Škrivanić, Organizacija srednjovekovne vojske u Srbiji, Bosni i Dubrovniku, VIG 1 (1967) 141-168.
G. Škrivanić, Paličnik i vitez u srednjovekovnoj Srbiji, Vesnik Vojnog muzeja 15 (1969) 207–212.
М. Динић, Шпански најамници у српској служби, ЗРВИ 6 (1960) 15-28.
Đ. Petrović, Dubrovačko oružje, Beograd 1976.
Đ. Petrović, Balkansko oružje (XII-XIX v.), Beograd 2013.
↑↑↑