Историја

Курс:
Империје и нације у модерном свету (осн.)
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет је посвећен проучавању феномена империја и нација, империјализма и национализма, као и динамичком односу између империја и нација у модерном добу. Обухвата време од одвајања америчких колонија од Британске империје и стварања САД, до распадања европских царевина у Првом светском рату. После теоријског приступа прелази се на проучавање појединих примера. Истражују се различити типови империја и империјализма, као и нација и национализма, и утврђују узроци конфликата, али и сарадње између империја и нација. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових завршних дипломских радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне историје; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу.
Предуслови за полагање: Студенти историје су дужни да претходно положе испит из предмета Општа историја 19. века. Студенти других одељења Филозофског факултета требало би да имају основна знања о модерној историји.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор
-
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

1. недеља
вежбе - Уводни разговор
-
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 197

2. недеља
предавање - Империја и империјализам
-

2. недеља
вежбе - Империја и империјализам
-

3. недеља
предавање - Нација и национализам
-

3. недеља
вежбе - Нација и национализам
-

4. недеља
предавање - Британска империја од Америчког рата за независност до Берлинског конгреса
-

4. недеља
вежбе - Британска империја од Америчког рата за независност до Берлинског конгреса
-

5. недеља
предавање - САД од непослушних колонија до империје у изградњи
-

5. недеља
вежбе - САД од непослушних колонија до империје у изградњи
-

6. недеља
предавање - Француска револуција и Наполеоново царство: буђење нација и искушење цезаризма
-

6. недеља
вежбе - Француска револуција и Наполеоново царство: буђење нација и искушење цезаризма
-

7. недеља
предавање - Древне царевине: Руско царство, Хабсбуршка монархија, Османско царство
-

7. недеља
вежбе - Древне царевине: Руско царство, Хабсбуршка монархија, Османско царство
-

8. недеља
предавање - Одметнуте нације: Италија, Немачка, Балканске земље
-

8. недеља
вежбе - Одметнуте нације: Италија, Немачка, Балканске земље
-

9. недеља
предавање - Доба империја: типови колонијалних царстава
-

9. недеља
вежбе - Доба империја: типови колонијалних царстава
-

10. недеља
предавање - Сјај и беда империја: међусобни сукоби, невоље са нацијама
-

10. недеља
вежбе - Сјај и беда империја: међусобни сукоби, невоље са нацијама
-

11. недеља
предавање - Азија и Африка: распарчане империје, понижене нације
-

11. недеља
вежбе - Азија и Африка: распарчане империје, понижене нације
-

12. недеља
предавање - Нације узвраћају ударац
-

12. недеља
вежбе - Нације узвраћају ударац
-

13. недеља
предавање - Изазивачи Првог светског рата: империје или нације?
-

13. недеља
вежбе - Изазивачи Првог светског рата: империје или нације?
-

14. недеља
предавање - Први светски рат: пропаст империја, тријумф нација?
-

14. недеља
вежбе - Први светски рат: пропаст империја, тријумф нација?
-

15. недеља
предавање - Завршна дискусија
W.J. Mommsen, Theories of Imperialism, Chicago 1982; A. Porter, European Imperialism, 1860-1914, Basingstoke 1999; A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997; B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Bgd 1999

15. недеља
вежбе - Завршна дискусија
W.J. Mommsen, Theories of Imperialism, Chicago 1982; A. Porter, European Imperialism, 1860-1914, Basingstoke 1999; A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997; B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Bgd 1999
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Howe, Empire, Oxford 2002; W.J. Mommsen, Theories of Imperialism, Chicago 1982.
A. Porter, European Imperialism, 1860-1914, Basingstoke 1999; H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998
A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997; B. Anderson, Nacija: Zamišljena zajednica, Bgd 1999.
E. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780, Bgd 1996; Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 1997
P.J. Cain/A.G. Hopkins, British Imperialism 1688-2000, Harlow 2002; B. Porter, The Lion’s Share. A Short History of British Imperialism 1850-1995, Harlow 1996
P.J. Cain/A.G. Hopkins, British Imperialism 1688-2000, Harlow 2002; B. Porter, The Lion’s Share, Harlow 1996; S. Gopal, British Policy in India 1858-1905, Cambridge 1965
H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002
C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004; H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002
Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; G. Ellis, Napoleon, Harlow 1997
Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; G. Ellis, Napoleon, Harlow 1997
H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988; R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/ London 2001; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988; R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/ London 2001; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
S. Woolf, A History of Italy 1700-1860, London/ New York 1991; D. Blackbourn, History of Germany 1780-1918, Oxford 2002;Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995
С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; Д. Попов и др, Историја Бугарске, Београд 2008; Р. Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000; П. Бартл, Албанци, Београд 2001
W. Baumgart, Imperialism.The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion 1880-1914, Oxford 1983;F. Fišer, Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871-1945,
A. Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918, London/New York 1989; H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988; M. Clark, Modern Italy 1871-1995, London/NY 1999
V. G. Kiernan, European Empires from Conquest to Collapse, 1815-1960, Bungay 1982; P. Kenedi, Uspon i pad velikih sila 1500 – 2000, Beograd 1999;М. Хвостов, История дипломатии II, Москва 1963
C.A. Bayly, The Birth of the Modern World 1780-1914, Oxford 2004;P. Hopkirk, The Great Game:The Strugle for Empire in Central Asia, NY/Tokio/London 1994;M. Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999
Ж. Жерне, Кинески свет, Београд 2007;Ф. Куртен/С. Фајерман/Л. Томпсон/Ј. Вансина, Историја Африке, Београд 2005;V. Kiernan, The Lords of Human Kind, Boston/Toronto 1969
I.C.Y. Hsu, The Rise of Modern China, Oxford/New York/Toronto 1975; П. Ренувен, Питање Далеког истока 1840–1940, Београд 1965; E. Said, Orijentalizam, Beograd 2000
P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988
А. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809 – 1918. Историја Аустријске царевине и Аустроугарске, Београд 2001; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, London 1997
H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1988; А. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809 – 1918, Београд 2001; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
J. Joll, The Origins of the First World War, Harlow 1992; P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb 1965; A. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918, Sarajevo 1968
F.R.Bridge/R. Bullen, The Great Powers and the European States System 1814-1914, Harlow 2005;P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zgb 1965;A.P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848-1918
S. Howe, Empire, Oxford 2002; A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997
S. Howe, Empire, Oxford 2002; A. Smit, Nacionalni identitet, Beograd 1997
↑↑↑