Историја

Курс:
Подунавске провинције у доба принципата (осн.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се, на основу наративних, епиграфских и нумизматичких извора, упознати са историјом подунавских провинција од њиховог оснивања до краја III века. У оквиру предмета изучаваће се политичка, војна, институционална, друштвена, привредна и културна историја.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања о историји подунавских провинција у доба Принципата.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова.
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cambridge Ancient History X: The Augustan Empire 43 B.C.-A.D. 69, Cambridge 1996.
Cambridge Ancient History XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337, Cambridge 1996.
M. Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji, Beograd 1968.
A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London 1974.
Општа допунска литература
J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969.
A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, London 1974.
G. Alföldy, Noricum, London–Boston 1974.
↑↑↑