Историја

Курс:
Робовласништво класичног и хеленистичког периода (докт.)
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Анализа наративних (од Хомера и песника до филозофа и историографа) и документарних (понајвише документи о ослобођању робова) извора о ропству у хеленском свету. Карактер ропства од оног примитивног – кућног ропства и ропства за дуг до бројних робова ангажованих у великим јавним радовима, рудницима, радионицама и сл. Извори ропства и тржишта робова. Однос према робовима у теорији и пракси
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим облицима ропства и зависности у грчким и хеленизованим заједницама
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Westermann, RE Suppl. VI, 1935, coll. 894-1068, s.v. Sklaverei
M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941
F. Papazoglou, LAOI et PAROIKOI, Beograd 1997
Општа допунска литература
H. Heinen (ed.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS). CD-ROM Lieferung 1. Forschungen zur antiken Sklaverei, 5. Stuttgart 2006
W. L. Westermann, Upon Slavery in Ptolemaic Egypt, New York 1929
↑↑↑