Историја

Курс:
Ванполисне и надполисне организације грчког света (докт.)
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Изучавају се прилике у грчком свету у класичном и хеленистичком периоду што су водиле јачању идеје федерализације и стварања политичких савезништава која су надилазила идеју полиса као града државе. Анализирају се политички савези класичне епохе од Пелопонеског под хегемонијом Спарте и Делско-атичког под хегемонијом Атине до бројних коина насталих у хеленистичком и римском периоду, често под патронатом хеленистичких владара и Римљана.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о идејама федерализације у грчком свету у теорији и пракси.
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. A. O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968
G. Busolt, Griechische Staatskunde, München 1920
F. Adcock, D. Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, London 1975
R. Brock(ed.), Alternatives to Athens, Oxford 2000
V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969
Општа допунска литература
J. A. O. Larsen, Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley 1966
↑↑↑