Историја

Курс:
Историографске школе и правци (докт.)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Мада посвећен упознавању савремене медиевистике, предмет подразумева и увођење полазника у најутицајније историографске правце уопште, како би се омогућио што јаснији и бољи увод у науку о средњем веку. Поред упознавања са главним правцима истраживања, пажња се усредсређује на најважније едиције и часописе, уз преглед најважнијих истраживања по областима (нова културна историја, економска историја, хагиологија, историја институција, друштвена историја, студије рода итд). Потом би се рад уобличио око портрета десетак најзначајнјих историчара, изабраних тако да покрију палету главних праваца струке (Јохан Хујзинга, Анри Пирен, Марк Блох, Жорж Диби, Жак Ле Гоф, Питер Браун, Емануел Ле Роа Ладири, Жан Клод Шмит, Лин Хант итд). Анализирали би се поједини одломци из њихових дела, као и критички осврти и полемике везане за рађање појединих школа, како би се на практичном примеру савладали основи њихових методолошких полазишта.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом историографије са посебним освртом на историографију средњег века, уз стављање одређених школа и праваца у контекст времена, основих интелектуалнх струјања и ширих праваца развоја историјске науке.
Предуслови за полагање: уписан одговарајући семестар/година студија
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историчари (ур. Вероника Сал), Београд 2008.
Општа допунска литература
A. Munslow, The New History, London 2003.
A New Philosophy of History, ed. F. Ankersmith and H. Kellner, London 1995.
E. Breisach, Historiography. Ancient, Medieval and Modern, Chicago – London 2007 (third edition).
Џ. Тош, У трагању за историјом, Београд 2008.
Ј. Кока, О историјској науци, Београд 1994.
Ф. Фире, Радионица историје, Сремски Карловци – Нови Сад 1994.
Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992.
↑↑↑