Историја

Курс:
Историја старе Грчке и Старог истока (осн.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Преглед унутрашњег развоја грчког света од микенског периода до окончања тебанске хегемоније. Преглед развоја цивилизација старог Истока (територија која се простире од данашње Турске до Египта, од Сирије, Либана и Израела до Ирана и Авганистана) од почетка III до средине IV века пре н.е.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним токовима институционаног, друштвеног, привреног и културног развоја старих Грка и цивилизација старог Истока и оспособљавање студената за самостално коришћење релевантних извора и литературе.
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Lesky, Povjest grčke književnosti, Zagreb 2001
A. Kurt, Stari Istok, Beograd 2004
F. Papazoglu, Istorija helenizma, Beograd 1995
Dž. Čedvik, Mikenski svet, Beograd 1980
M. Đurić, Istorija starih Grka do smrti Aleksandra Makedonskog, Beograd 1983
A. Ranovič, Helenizam i njegova istorijska uloga, Sarajevo 1962
Џон Багнел Бјури - Расел Мигс, Историја Грцке - до смрти Александра Великог И-ИИ, Завод за уџбенике и наставна средства: Београд 2008
Данијела Стефановић, И беше попут птице у кавезу. Студија о историји и култури Сатрог истока, ЈП Службени гласник: Београд 2012
↑↑↑