Историја

Курс:
Компаративна дипломатика (докт.)
У оквиру предмета: Компаративна дипломатика
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: После подсећања на захтеве које савремена дипломатика поставља у погледу издавања грађе, на конкретним примерима приказује се поступак дипломатичке анализе средњовековне грађе уз примену пуног спектра релевантних помоћних историјских наука (дипломатика, палеографија, хронологија, сфрагистика) и свих других оруђа критике извора.
Циљ изучавања курса: Овладавање техникама издавања докумената као трећи степен савладавања практичних техника рада на средњовековној дипломатичкој и уопште писаној грађи који оспособљава полазнике за научноистраживачки рад.
Предуслови за полагање: положени испити из два стара језика (грчки / латински / старословенски) и из предмета Помоћне историјске науке и Компаративна дипломатика 1
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Станојевић, Студије из српске дипломатике, Београд 1935.
Општа допунска литература
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997.
часопис Стари српски архив, бр. 1- , Београд 2002- .
Ђ. Бубало, Номици у средњовековној Србији, Београд 2006.
O. Guyotjeanin et al., Diplomatique médievale, Bruxelles 1993.
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde, 52. Band (2006).
↑↑↑