Историја

Курс:
Француски језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Француски језик 1
Предавачи: др Милица Мирићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји се односе на општестручне теме академског језика. Изучавање језика подразумева различите нивое језичких и граматичких структура, богаћење лексичког фoнда увођењем термина из општег академског језика научних области које се узучавају на Филозофском факултету и развијање способности разумевања усменог и писаног текста. Граматичке структуре: 1. Именска група. Придеви и заменице. 2. Глаголска група. Начини и времена. Актив и пасив. Безличне форме: инфинитиви и партиципи. 3. Синтакса реченице. Релативна и комплетивна реченица. Изражавање времена, узрока, последице, намере, хипотезе, компарације, концесије и опозиције различитим средствима.
Циљ изучавања курса: Овладавање граматичким структурама с тежиштем на морфосинтакси и синтакси општег академског језика у оквиру научних области које се изучавају на Факултету. Развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текста. Стицање знања о француској култури и цивилизацији.
Предуслови за полагање: 8 година учења језика током претходног школовања или ниво Б1, што подразумева да студент влада предвиђеним лексичким фондом општег језика, граматичким структурама и комуникативним вештинама (ЗЕРОУСТ- Савет Европе).
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ
План курса:

1. недеља
предавање - Свет академских студија
Текст 1: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара.

2. недеља
предавање - Свет академских студија. Морфосинтакса: придеви, заменице.
Текст 1: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара(наставак). Придеви: а) показни, присвојни, неодређени – облици и употреба; б) квалификативи. Заменице: показне, присвојне, неодређене – облици и употреба.

3. недеља
предавање - Морфосинтакса: личне заменице
Личне заменице: ненаглашене, наглашене, у функцији директног и индиректног објекта; неутрум – облици; en и y у адвербијалној употреби.

4. недеља
предавање - Свет академских студија. Морфосинтакса: релативне заменице.
Текст 2: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. Релативне заменице: прости и сложени облици, у комбинацији са показним заменицама; наглашавање реченичних делова; релативна реченица.

5. недеља
предавање - Свет академских студија. Морфосинтакса: глаголска група. Индикатив.
Текст 2: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара (наставак). Начини, времена и стања глагола – општи преглед. Индикатив: présent, futur simple, futur antérieur, futur proche – употреба

6. недеља
предавање - Морфосинтакса: индикатив - прошла времена.
Индикатив : passé composé, imparfait, plus-que-parfait – употреба.

7. недеља
предавање - Морфосинтакса: индикатив - прошла времена.
Индикатив : passé simple, passé antérieur, passé récent – употреба.

8. недеља
предавање - Свет академских студија. Морфосинтакса: кондиционал.
Текст 3: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. Кондиционал : conditionnel présent, conditionnel passé – употреба

9. недеља
предавање - Свет академских студија. Морфосинтакса: субјунктив.
Текст 3: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара(наставак). Субјунктив : subjonctif présent – формирање и употреба.

10. недеља
предавање - Морфосинтакса: субјунктив.
Субјунктив : subjonctif passé – формирање и употреба.

11. недеља
предавање - Синтакса: индиректни говор.
Индиректни говор. Слагање времена. Комплетивна реченица.

12. недеља
предавање - Морфосинтакса: пасив.
Пасив: морфологија и конструкција агенса; употреба.

13. недеља
предавање - Морфологија: грађење речи.
Грађење речи: а) деривација помоћу префикса, суфикса и неправа деривација; б) композиција.

14. недеља
предавање - Морфосинтакса: инфинтив.
Инфинитив : infinitif présent, infinitif passé. Инфинитивска реченица.

15. недеља
предавање - Систематизација градива.
Систематизација градива: усмене и писане вежбе.

16. недеља
предавање - Систематизација градива.
Систематизација градива обрађеног у првом семестру.

17. недеља
- - Обавезна предиспитна обавеза која носи 30 поена.
Провера знања и способности. I контролни задатак у форми теста. Тестира се разумевање текста на француском језику, познавање вокабулара и граматичких структура обрађених у првом семестру.

18. недеља
предавање - Резултати теста. Морфосинтакса: партиципи.
Резултати теста: анализа грешака. Партиципи : participe présent – simple et composé, gérondif, adjectif verbal; participe passé. а) Употреба партиципа и њихова вредност у реченици. б) Партиципска реченица.

19. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање узрока.
Текст 3: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара Изражавање узрока: а) зависном реченицом; б) координацијом; в) партиципима и герундивом; г) конструкцијом предлог + инфинитив; д) конструкцијом предлог + именица.

20. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање последице.
Текст 3: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара(наставак). Изражавање последице: а) зависном реченицом (индикатив или субјунктив); б) координацијом; в) конструкцијом предлог + инфинитив

21. недеља
предавање - Синтакса: изражавање времена.
Изражавање времена: а) зависном реченицом; б) партиципима и герундивом; в) конструкцијом предлог + инфинитив; г) конструкцијом предлог + именица (антериорност, постериорност и симултаност)

22. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање намере и циља.
Текст 4: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. Изражавање намере и циља: а) зависном реченицом; б) конструкцијом предлог + инфинитив; в) конструкцијом предлог + именица.

23. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање хипотезе/услова
Текст 4: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. (наставак) Изражавање хипотезе и услова: а) зависном реченицом; б) партиципима и герундивом; в) конструкцијом предлог + инфинитив; г) конструкцијом предлог + именица

24. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање поређења.
Текст 5: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. Изражавање поређења: а) зависном реченицом; б) компаратив и суперлатив; в) посебним придевима за поређење; (поређење по једнакости и неједнакости)

25. недеља
предавање - Свет академских студија. Синтакса: изражавање концесије, опозиције и рестрикције
Текст 5: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. (наставак) Изражавање концесије, опозиције и рестрикције: а) зависном реченицом; б) координацијом; в) партиципима и герундивом; г) конструкцијом предлог + инфинитив; д) конструкцијом предлог + именица.

26. недеља
предавање - Систематизација градива.
Увежбавање и систематизација градива из синтаксе француског језика обрађеног у другом семестру.

27. недеља
предавање - Свет академских студија. Систематизација синтаксе.
Текст 6: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара. Увежбавање и систематизација градива из синтаксе француског језика обрађеног у другом семестру.

28. недеља
предавање - Свет академских студија. Систематизација синтаксе.
Текст 6: разумевање усменог и писаног текста, анализа језичких структура, обрада вокабулара(наставак). Увежбавање и систематизација градива из синтаксе француског језика обрађеног у другом семестру.

29. недеља
предавање - Систематизација синтаксе. Припрема за испит.
Увежбавање и систематизација градива пређеног у другом семестру

30. недеља
предавање - Систематизација лексике. Припрема за испит.
Увежбавање и систематизација лексике везане за свет академских студија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Видић, Ј., Француски језик 1 - избор текстова за студенте I године Филозофског факултета (штампани и аудио материјал)
Видић, Ј., Améliorez votre français – exercices de grammaire - 2, Завод за уџбенике, 4. изд, Београд, 2007.
Општа допунска литература
Poisson-Quinton, S., Mimran, R., Mahéo-Le Coadic, M., Grammaire expliquée du français, Clé International/VUEF, 2002.
↑↑↑