Историја

Курс:
Методологија истраживања у области античке историје (мастер)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се на основу савремене историјске литературе упознати са основним методама истраживања у области историје Старог истока, историје старе Грчке и историје Рима.
Циљ изучавања курса: Овладавање методом историјског истраживања у области античких студија.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ф. Папазоглу, Из историје античког Балкана, Београд 2007.
Ф. Папазоглу, Средњобалканска племена у предримско доба, Београд 2007.
R. Syme, Roman Papers I, Oxford 1979.
E. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte I, Hildesheim 1966.
Е. Hornung,Einführung in die Ägyptologie. Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 1967.
L. Robert, Opera Minora Selecta I-V, Amsterdam 1969-1989.
Општа допунска литература
Th. Mommsen, Römische Forschungen I-II, Hildesheim 1962.
↑↑↑