Историја

Курс:
Методика наставе историје (осн.)
У оквиру предмета: Методика наставе историје
Предавачи: др Марко Шуицаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава :Историја образовања,методолошки приступ настави историје у основном и средњошколском образовању,основи архивистике с посебним освртом на сарадњу архива и школа, методологија научно-истраживачког рада с посебним освртом на израду семинарских,матурских,дипломских и магистарских радова, проучавање уџбеника и израда приручника и дидактичких материјала, полагање стручних испита (за лиценцу). Практична настава : Студенти имају обавезно хоспитовање у основним и средњим школама са укупним фондом од 40.часова. Током хоспитовања обављају и истраживање за семинарски рад.
Циљ изучавања курса: Методолошка припрема студената за рад у области образовања (од основног до високог).Студент се теоријском наставом и праксом обучава за самостално извођење наставе ,примену истраживачког метода у настави историје, затим за израду приручника и уџбеник
Предуслови за полагање: Положени испити по програмима одељења ФФ (укључујући психологију и педагогију)
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада),хоспитовање (основне, средње и стручне школе), учешће у истраживачком пројекту и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предмета, испуњавањем обавеза и испитом

2. недеља
предавање - Образовање у Европи у 19.веку- предавања

2. недеља
вежбе - Образовање у западној Европи и САД

3. недеља
предавање - Oбразовање у Краљевини Србији крајем 19. и почетком 20.века.

3. недеља
вежбе - Основне карактеристике образовног система у Краљевини Србији на прелому два века

4. недеља
предавање - Методика наставе историје као научна дисциплина

4. недеља
вежбе - Методе научног истраживања у методици наставе историје

5. недеља
предавање - Научно испитивање

5. недеља
предавање - Истраживачки пројекти

6. недеља
предавање - Научна историографија и методика наставе историје

6. недеља
вежбе - О историјској науци(посета Историјском инсттуту)

7. недеља
предавање - Oбразовни системи у Европи - Португал

7. недеља
вежбе - Образовни систем у Немачкој и Аустрији

8. недеља
предавање - Образовни систем у Србији

8. недеља
вежбе - Школско законодавство

9. недеља
предавање - Циљеви и исходи наставе историје

9. недеља
вежбе - Одређивање циљева у настави историје

10. недеља
предавање - Наставни план и програм (посета основној школи)

10. недеља
вежбе - Израда наставних програмa за предмет историја (посета основној школи)

11. недеља
предавање - Настава историје у основној школи

11. недеља
вежбе - Oбразовни стандарди за крај обавезног образовања - историја

12. недеља
предавање - Настава историје у средњим и стручним школама

12. недеља
вежбе - Eвалуација ученичког рада

13. недеља
предавање - Писани радови у настави историје

13. недеља
вежбе - Семинарски и матурски рад

14. недеља
предавање - Архив и школа

14. недеља
вежбе - Културно-просветна делатност архива (посета архиву)

15. недеља
предавање - Припрема за полагање испита и испит за добијање лиценце (програм и припрема)

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита и испит за добијање лиценце(програм и припрема)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Страдлинг,Настава европске историје 20.века,Београд 2002.
Кључни појмови за крај обавезног основног образовања - историја, уредник А.Ђуровић (аутори поглавља: А.Ђуровић,Љ.Димић,С.Рајић,М.Шујица,С.Ферјанчић), Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Београд 2008.
А.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914,Историјски институт,Београд 2004.
Кључна знања из прошлости у наставним предметима свет око нас и природа и друштво као основа за учење историје, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2010 (приредили А.Ђуровић,В.Граховац).
Rob Phillips, Reflective Teaching of History 11-18,Continuum, London 2005.
R.Turner-Bisset,Creative Teaching :History in the Primary Classroom,David Fulton Publishers,London,2005.
A.Пешикан, Схватање историјског времена код деце, Настава историје,7, Нови Сад,110-129.
Општа допунска литература
P.N.Stearns,P.Seihas,S.Wineburg,(2000),Knowing,Teaching&Learning History,New York University
M.Sauer, Geschichte Unterrichten,Eine Einführung in die Didaktik und Methodik,Klett,Selze,2006
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет историја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,Министарство просвете, Београд 2007.
А.Ђуровић,Филм као историјски извор и могућност примене у настави историје, Настава историје, 2, Друштво историчара Јужне Бачке и Срема, Нови Сад, 1995, стр.193-201.
А.Ђуровић,Структурна анализа ученика првог разреда гимназије као основа за поставку диференцираног наставног метода, Настава историје, 4, Нови Сад, 1996, стр.106-113.
↑↑↑