Историја

Курс:
Институционална, друштвена и културна историја позног римског Царства (мастер)
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са институционалном, друштвеном и културном историјом позног Римског царства од Диоклецијанове епохе. У оквиру предмета ће пратити развој постојећих и настанак нових институција, изучаваће друштвене категорије и односе, као и главне токове културне историје.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања o институционалној, друштвеној и културној историји позног Римског царства.
Предуслови за полагање: Нема предвиђених услова.
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. H. M. Jones, The Later Roman Empire I-III, Cambridge 1964.
Општа допунска литература
E. Stein, Histoire du Bas-Empire, Paris 1958.
The Cambridge Ancient History XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337, Cambridge 1996.
The Cambridge Ancient History XIII: The Late Empire, AD 337–425, Cambridge 1997.
The Cambridge Ancient History XIV: Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425–600, Cambridge 2001.
↑↑↑