Историја

Курс:
Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периода (мастер)
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На основу како наративних, тако и документарних извора, изучава се развој привреде и друштва у хеленском свету у класичном и хеленистичком периоду. Изучавају се по вертикали друштвени слојеви од припадника племства, преко демоса до странаца и робова. Почевши од основне привредне гране – пољопривреде, анализирају се друштвено-економски односи у једном грчком полису кроз однос поседништва над земљом, тржишним односима, ценама производа. Прати се развој новчане привреде преко развоја других привредних грана – занатства, трговине, поморства, као и економска зависност полиса у хеленистичком периоду од великих хеленистичких монархија.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања о привреди и друштву грчких држава класичне и хеленистичке епохе
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања - вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Osborne, Demos, Cambridge 1985
S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002
M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941
Општа допунска литература
M. M. Austin, P. Vidal-Naquet, Economic and Social History of Ancient Greece, London 1977
M. I. Finley, The Ancient Economy, Berkeley 1973
F. Papazoglou, LAOI et PAROIKOI, Beograd 1997
↑↑↑