Историја

Курс:
Жена у Византији (од 7. до 15. века) (осн.)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Жена је у византијској историји заузимала углавном уобичајене позиције, карактеристичне за традиционална друштва. Њихова улога, и највећи део животног пута, остајали су најчешће дубоко скривени испод површине историјских догађаја који су привлачили највећу пажњу и остајали записани у историјским изворима. Наше поимање византијске жене и њеног положаја биће предочено кроз посредне податке историјских извора и кроз специфичне изворе у којима је позиција жене била од већег значај од уобичајеног. Пажња ће бити усмерена подједнако на политичку улогу које су многе истакнуте Византинке имале, колико и на ставове мушкараца о положају жена и на покушај реконструкције стварног живота различитих слојева византијских жена.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је разумевање друштвено-политичког положаја и улоге жене у држави и друштву који се сматрају доминантно мушким. Различите животне ситуације и друштвене околности посведочиће о неодрживости клишеа и шаблонског схватања византијске жене.
Предуслови за полагање: Уписана четврта година на Одељењу за историју, или одређена година на другим студијским групама које имају овај предмет. За студенте одељења за историју услов је да су дати сви испити са 2. године.
Облици наставе: Настава ће имати облик семинара са активним учешћем студената. Предавања ће бити ограничена на представљање и тумачење података извора и најновије методологије.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у проблематику - византијска жена
Увод у проблематику - византијска жена у савременој историографији

2. недеља
предавање - Византијска жена у византијским изворима - 1
Византијска жена у византијским изворима - 1. Преглед начина спомена жене у византијским изворима, у времену од 7. до 13. века

3. недеља
предавање - Византијска жена у византијским изворима - 2
Византијска жена у византијским изворима - 2. Преглед начина на који се спомиње жена у византијским изворима позбог периода, 13.-15. века.

4. недеља
предавање - Истраживања жене у савременој византологији
Истраживања жене у савременој византологији је у последњих десетак година доживело велики процват. На предавању ће бити предочени резултати, методологија и истраживања "византијског феминизма" у историографији

5. недеља
семинар - Извори о византијској жени - 1
Извори о византијској жени - 1. Извори и начин представљања политичке улоге жене у изворима средњевизантијског периода (7-12. в).

6. недеља
семинар - Извори о византијској жени - 2
Извори о византијској жени - 2. Извори и начин представљања политичке улоге жене у изворима позновизантијског периода (12-15. в).

7. недеља
семинар - Извори о византијској жени - 3
Извори о византијској жени - 3. Друштвени положај жене: повеље, печати, епиграми

8. недеља
семинар - Извори о византијској жени - 4
Извори о византијској жени - 4. Улога и карактер жене по византијским изворима

9. недеља
предавање - Улога византијске жене 1: мајка
Улога византијске жене 1: мајка. Положај мајке у византијксом друштву, њена улога у породици, браку, јавном и приватном животу

10. недеља
предавање - Улога византијске жене - аристократкиње и покровитељке
Улога византијске жене - аристократкиње и покровитељке. Моћне Византинке као покровитељке уметности, књижевности, задужбинарке и поседнице.

11. недеља
семинар - Византинка као мајка
Тумачење посмртне беседе својој мајци византијског интелектуалца, историчара и политичара Михаила Псела, као образац са схватање византијског односа према мајци

12. недеља
семинар - Између страха и презира - Византинка у византијској реторици 1
Између страха и презира - Византинка у византијској реторици 1. Византинци су истовремено зазирали од јавне улоге жене у породици и друштву, користећи свој пол као заштиту од утицаја и моћи жена. Поједини песници, ретори и учењаци саопштавали су свој став о женама у ситним саставима или узгредним опаскама које ће се пбрађивати на часу.

13. недеља
семинар - Између страха и презира - Византинка у византијској реторици 2
Између страха и презира - Византинка у византијској реторици 2. Поигравање имиџом моћне жене: сатирична поема Теодора Продрома и његове муке са својом женом.

14. недеља
предавање - Жена: између Еве и Богородице
Жена: између Еве и Богородице. Слика жене је у Византији, као и у свим средњовековним и традиционалним друштвима лавирала између изразито негативне слике блуднице и представе Богородице Марије која је родила Спаситеља. Та двојност је остала једна од основних карактеристика византијског става о жени.

15. недеља
предавање - Византијска жена: стварност и идеал
Преглед византијских ставова о жени и закључци о улози, приватној и јавној византијске жене.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Станковић, Комнини у Цариграду (1057-1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.
A. Laiou, The Role of Women in Byzantine Society, JOeB 31/1 (233-259)
M. Alexiou, Ploys of Performance: Games and Play in the Ptochoprodromic Poems, DOP 53 (1999) 91-109.
↑↑↑