Историја

Курс:
Модерна историја света (крај XVIII - почетак XX века)
У оквиру предмета: Општа историја 19. века
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: У периоду од Индустријске и Француске револуције до Првог светског рата настао је модеран свет, у коме и данас живимо. Курс обухвата најзначајније видове историје овог доба. Политичка историја обухваћена је на неколико нивоа. Историја дипломатије и ратова почиње револуционарним и Наполеоновим ратовима, обухвата ратове за стварање националних држава у Италији, Немачкој и на Балкану, колонијалне сукобе у Африци и Азији, грађанске ратове широм Европе и Америке, да би се завршила Првим светским ратом. Политичка историја обухвата и унутрашњу политику најзначајнијих европских и светских држава. Трећи ниво истраживања је историја политичких идеја, која укључује настанак и успон најзначајнијих политичких идеологија данашњице: либерализам, конзервативизам, демократија и радикализам, социјализам, комунизам, демохришћанство, национализам, империјализам, феминизам. Историја привреде обухвата време од Прве индустријске револуције па до настанка глобалне светске економије у предвечерје Првог светског рата. На почетку периода, кључне економске и технолошке иновације одигравају се у Великој Британији, да би на крају овог доба њено место заузеле Немачка и САД. Историја културе бави се великим духовним струјањима, од класицизма и просвећености, преко романтизма и реализма, па све до модерне и зачетака авангарде. У тај контекст смештено је истраживање уметности, религије, науке, масовне културе и комуникација, свакодневног и приватног живота, историје менталитета.
Циљ изучавања курса: Први циљ курса је упознавање студената са кључним феноменима у модерној историји Европе; други циљ је практични рад на савлађивању историографског метода; трећи циљ је развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу.
Предуслови за полагање: Студенти су дужни да претходно положе испит из предмета Рана модерна историја.
Облици наставе: Предавања (2 часа недељно), вежбе (2 часа недељно)
Обавезе студената: Усмено излагање једне теме на семинарским вежбама, или писани семинарски рад; писани колоквијум; редовно присуство на вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Вреднују се: писани колоквијум; усмено излагање на семинарским вежбама или писани семинарски рад; учешће у дискусијама на вежбама; присуство на предавањима и на вежбама. Све улази у укупну оцену, која се добија на усменом испиту. Испит се полаже на крају VI семестра.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ф. Л. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005. Х. Хердер, Европа у деветнаестом веку 1830 - 1880, Београд 2003. Џ. М. Робертс, Европа 1880 - 1945, Београд 2002. Savremeni svet, Ilustrovana istorija sveta IV, Stručni redaktori M. Vojvodić, Dj. Stanković, Beograd 1983.
↑↑↑