Историја уметности

Основне академске студије историје уметности (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар уметности
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Студијски програм има дефинисане циљеве.Циљ основних академских студија историје уметности усмерен је на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стручни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите добара, основном и средњем образовном систему, у медијима и у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија историје уметности су овладавање следећим вештинама: а) историјско, теоријско и визуелно разумевањe главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности и архитектуре од античке до модерне и савремене уметности; б) главних принципа музеологије и херитологије; в) методика наставе ликовне културе и/или историје уметности; г) основе методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; д) самосталнo расуђивање и интерпретацијa уметничког дела; ђ) истраживачкa систематичност; е) развијање критичког мишљења, креативни приступ и интелектуална радозналост.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма основних студија историје уметности одређена је с обзиром на: - савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности уопште, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије; - принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; - потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за историју уметности и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; - стогодишњу традицију наставе историје уметности на Београдском универзитету. Обавезна студијска подручја јесте историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата: а) западну уметност и архитектуру, б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства, в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури, г) музеологију и херитологију и д) историју историје уметности, науку о уметности са методологијом. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. У конципирању програма поштован је прописани стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Зависно од броја часова предавања и вежби, обима литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне, број ЕСПБ бодова предмета на овом студијском програму варира од 3 до 6.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем студијског програма историје уметности, студент је способан да покаже знање и разумевање главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности од античке до модерне и савремене уметности, главних принципа музеологије и херитологије, као и методике наставе ликовне културе и/или историје уметности. Обезбеђује развијање наставничких компетенција. Студент стиче следеће опште способности: а) анализе, синтезе, закључивања; б) овладавања методама и поступцима истраживања; в) развоја критичког и самокритичког мишљења; г) примене знања у пракси; д) основа професионалне етике; ђ) развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: а) познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; б) решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; в) мултидисциплинарно повезивање и примена знања; г) праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци. д) развија наставничке компетенције (наставничко усмерење ка мастеру).
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у историју уметности 1 (2021)pdf 1, 2 3 + 2 8
Увод у историју уметности 2 (2021)pdf 1, 2 2 + 3 8
Античка уметност (2021)pdf 1, 2 2 + 2 6
Увод у иконографију и иконологију средњовековне уметности (2021)pdf 1, 2 2 + 2 7
Увод у студије баштине 2021pdf 1 2 + 0 5
Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку (2021)pdf 1 2 + 2 5
Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба (2021)pdf 1 2 + 1 5
Страни језик 1 (ИУ) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Обавезни предмети
Ранохришћанска и рановизантијска уметност (2021)pdf 2 2 + 0 5
Писање о уметности (2021)pdf 2 2 + 0 5
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи (2021)pdf 3 2 + 0 5
Историја уметности српских земаља средњег века 1 (2021)pdf 3, 4 2 + 2 8
Српска уметност новог века 1 (2021)pdf 3, 4 2 + 3 7
Европска уметност новог века 1 (2021)pdf 3, 4 2 + 1 8
Методологија историје уметности (2021)pdf 3 2 + 0 4
Музеологија и херитологија (2021)pdf 3, 4 2 + 2 8
Страни језик 2 (АР, ИУ) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Изборни предмет 1 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 3)
Помоћне историјске наукеpdf 4 2 + 2 6
Културна историја средњег века 1pdf 4 2 + 2 6
Увод у уметност света (2021)pdf 4 2 + 0 6
Обавезни предмети
Архитектура средњовековне Србије (2021)pdf 4 2 + 2 4
Теорије уметности (2021)pdf 4 2 + 0 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Општа историја уметности средњег века (2021)pdf 5, 6 2 + 2 9
Историја уметности српских земаља средњег века 2 (2021)pdf 5, 6 3 + 2 10
Европска уметност новог века 2 (2021)pdf 5, 6 2 + 2 9
Српска уметност новог века 2 (2021)pdf 5, 6 3 + 2 10
Историја модерне уметности 1 (2021)pdf 5, 6 2 + 2 10
Архитектура од ренесансе до постмодернизма (2021)pdf 5 2 + 2 5
Изборни предмет 2 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 2)
Уметност и култови античког света (2021)pdf 6 2 + 0 3
Херитолошке технологије (2021)pdf 6 2 + 2 3
Обавезни предмет
Архитектура у Србији (крај 17. - почетак 21. века) (2021)pdf 6 2 + 2 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Пракса (2021)pdf 7 0 + 0 3
Историја модерне уметности 2 (2021)pdf 7, 8 2 + 2 12
Историја историје уметности (2021)pdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет 3 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 3)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1952.pdf 7 2 + 2 6
Српска уметност средњег века, одабране теме (2021)pdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет 4 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 2)
Феномени европске уметности новог века 1 (2021)pdf 7 2 + 2 5
Методика наставе историје уметности (2021)pdf 7 2 + 2 5
Изборни предмет 5 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 4)
Касноантичка архитектура и ритуали (2021)pdf 7 2 + 2 4
Визуелна култура Балкана у новом векуpdf 7 2 + 2 4
Српски сликари (14-18 век) (2021)pdf 7 2 + 2 4
Историјски модели музеализацијеpdf 7 2 + 2 4
Изборни предмет 6 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 6)
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Феномени европске уметности новог века 2 (2021)pdf 8 2 + 2 6
Хришћанство и црквена уметност Медитерана од касне антике до раног модерног доба (2021)pdf 8 2 + 2 6
Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти (2021)pdf 8 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 1 (2021)pdf 8 2 + 2 6
Српска графика 18. века (2021)pdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет 7 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 2)
Српска црквена уметност у 19. веку (2021)pdf 8 2 + 1 3
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контекстиpdf 8 2 + 0 3
Изборни предмет 8 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 2)
Архитектура у Србији (1918-1941) (2021)pdf 8 2 + 0 3
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света (2021)pdf 8 2 + 0 3
Изборни предмет 9 - историја уметности (2021) (бира се 1 од 2)
Студије касноантичке уметности: религијски идентитет и визуелна култура (2021)pdf 8 2 + 0 3
Музеолошке функције (2021)pdf 8 2 + 1 3
Завршни рад - израда (2021)pdf 8   5
Завршни рад - одбрана(2021)pdf 8   4

 

↑↑↑